Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Karty Usług

CENTRUM USŁUG ONLINE ⇓⇓⇓⇓⇓ to możliwość wysłania wniosków przez ePUAP

baner-nowy.png


Budownictwo i Inwestycje

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  wniosek
Wydanie decyzji WZ  wniosek
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  – wniosek
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP  lub SUiKZP  wniosek o wydanie zaświadczenia

Lokalizacja ogrodzenia – wniosek.pdf,.doc
Lokalizacja urządzeń w pasie drogi – wniosek.pdf, .doc   
Lokalizacja zjazdu – wniosek.pdf, .doc
Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – wniosek.pdf, .doc
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – wniosek.pdf, .doc

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego związane z umieszczeniem reklamy  załącznik
Zezwolenie na wpięcie się do kanalizacji miejskiej

Działalność Gospodarcza

Rejestracja działalności gospodarczej  instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1; Wniosek CEIDG 1Załącznik CEIDG-MW; Załącznik CEIDG-PN; Załącznik CEIDG-POPR; Załącznik CEIDG-RB; Załącznik CEIDG-RD; Załącznik CEIDG-SC.
Wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do gminnej ewidencji działalności gospodarczej  wniosek.
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży (kat. ABC)  wniosek;
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering)  wniosek;
Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych  wniosek;
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych  wniosek;
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  wzór oświadczenia;
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych — wniosek;
Wydanie duplikatu/poświadczonej kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  — wniosek;
Wydanie decyzji o  zmianie określonych w zezwoleniu warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych  do spożycia poza  miejscem  jak i w miejscu sprzedaży
 — wniosek;
Wydanie decyzji o  wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych — wniosek;
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej  wniosek;

Dowody osobiste

dokumenty w przygotowaniu


Ewidencja ludności

Formularze stosowane przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego:

Karty usług:

Geodezja i gospodarowanie mieniem

Wniosek o dodatek energetyczny - załącznikklauzula informacyjna
Wniosek o dodatek mieszkaniowy  - informacja,  informacja (dodatek powiększony), wniosekoświadczenie,  zaświadczenie o wysokości dochodudeklaracja o dochodachoświadczenie (dom jednorodzinny, mieszkanie prywatne)oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarcząoświadczenie o alimentachklauzula informacyjnaoświadczenia dla osób bez dochoduankieta uzupełniajaca
Wniosek o przydział mieszkaniawniosek o przydział mieszkaniawniosek o zmianę lokalu mieszkalnegooświadczenie o stanie majątkowymzaświadczenie o wysokości dochodówoświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu

Ochrona środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – składana przez osoby fizyczne / deklaracja obowiązująca od stycznia 2022 roku

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – składana przez zarządców nieruchomości wielolokalowych / deklaracja obowiązująca od stycznia 2022 roku

Ewidencja azbestu i innych substancji  załącznik  klauzula informacyjna

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości — załącznik1załącznik2

Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną  załącznik

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach — załącznik

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  — załącznik
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków  załącznik
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa – osoby fizyczne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu

Wniosek o usunięcie drzewa – firmy i inne podmioty

Podatki i opłaty lokalne

Podatki – osoby prawne
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości – .pdf, .xlsx
ZDN-1  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu –  .pdfxlsx
ZDN-2  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – .pdfxlsx
DR-1 Deklaracja na podatek rolny – .pdf,  .xlsx
ZDR-1  Załącznik do deklaracji na podatek rolny. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu –  .pdf
ZDR-2  Załącznik do deklaracji na podatek rolny. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania –  .pdf
DL-1  Deklaracja na podatek leśny – .pdf .xlsx
ZDL-1  Załącznik do deklaracji na podatek leśny. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – .pdf
ZDL-2  Załącznik do deklaracji na podatek leśny. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – .pdf

Podatki i opłaty lokalne – osoby fizyczne
IN-1 Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach osób fizycznych – .pdf .docx
ZIN-1   Załącznik do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu –  .pdf, .docx
ZIN-2 Załącznik do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – .pdf, .doc 
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Dane pozostałych podatników – .pdf, .doc

IR-1   Informacja o gruntach –  .pdf, .doc
ZIR-1   Załącznik do Informacji o gruntach. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – .pdf, .doc
ZIR-2 Załącznik do Informacji o gruntach. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – .pdf, .docx 
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach. Dane pozostałych podatników – .pdf, .doc

IL-1   Informacja o lasach – .docx
ZIL-1   Załącznik do Informacji o lasach. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – .docx
ZIL-2 Załącznik do Informacji o lasach. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – .docx
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach. Dane pozostałych podatników – .docx

Stawki podatku od nieruchomości na 2024 r.
Stawki podatku rolnego na 2024 r.
Stawki podatku leśnego na 2024 r.

Podatek od środków transportowych
DT-1 / DT-1A – Deklaracja na podatek od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych

Ulgi podatkowe
Ulgi rolne
Zwrot opłaty skarbowej  załącznik osoby fizyczne, załącznik osoby prawne
Zaświadczenie o niezaleganiu/zaleganiu w podatkach  załącznik osoby fizyczne, załącznik osoby prawne
Zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach podatkowych  załącznik

Pełnomocnictwa w sprawach podatkowych
Wzór pełnomocnictwa szczególnego PPS-1
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P
Wzór pełnomocnictwa do doręczeń PPD-1

Zgoda na otrzymywanie informacji o upływie terminu zapłaty

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja zgonu

Transkrypcja, wpis zagranicznych aktów stanu cywilnego do rejestru

Uznanie ojcostwa przed kierownikiem USC

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżenstwa za granicą

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Zawarcie związku małżeńskiego w USC

Zgłoszenie urodzenia dziecka którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim

Zgłoszenie urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa

Administracyjna zmiana  imienia i nazwiska

Zmiana imienia

Ankieta satysfakcji klienta

Oceń Urząd