Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Karty Usług

Budownictwo i Inwestycje

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  wniosek
Wydanie decyzji WZ  wniosek
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  – wniosek
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP  lub SUiKZP  wniosek o wydanie zaświa

Lokalizacja ogrodzenia – wniosek.pdf,.doc
Lokalizacja urządzeń w pasie drogi – wniosek.pdf, .doc   
Lokalizacja zjazdu – wniosek.pdf, .doc
Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – wniosek.pdf, .doc
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – wniosek.pdf, .doc

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego związane z umieszczeniem reklamy  załącznik
Zezwolenie na wpięcie się do kanalizacji miejskiej

Działalność Gospodarcza

Rejestracja działalności gospodarczej  instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1; Wniosek CEIDG 1Załącznik CEIDG-MW; Załącznik CEIDG-PN; Załącznik CEIDG-POPR; Załącznik CEIDG-RB; Załącznik CEIDG-RD; Załącznik CEIDG-SC.
Wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do gminnej ewidencji działalności gospodarczej  wniosek.
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży (kat. ABC)  wniosek;
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering)  wniosek;
Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych  wniosek;
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych  wniosek;
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  wzór oświadczenia;
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych — wniosek;
Wydanie duplikatu/poświadczonej kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  — wniosek;
Wydanie decyzji o  zmianie określonych w zezwoleniu warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych  do spożycia poza  miejscem  jak i w miejscu sprzedaży
 — wniosek;
Wydanie decyzji o  wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych — wniosek;
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej  wniosek;

Ewidencja ludności

Wydanie dowodu osobistego  wniosek
Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego  wniosek1, wniosek2
Odbiór dowodu osobistego
Zgłoszenie utraty dowodu osobistego  wniosek

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy decyzją
Zameldowanie na pobyt czasowy  załącznik
Zameldowanie na pobyt stały  załącznik
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego (obywat.)  zał1, zał2
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego decyzją
Zaświadczenie o zameldowaniu
Zameldowanie na pobyt stały (cudzoziem.)
Zameldowanie na pobyt czasowy (cudzoziem.)
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę  załącznik
Zgłoszenie wyjazdu za granicę  załącznik

Geodezja i gospodarowanie mieniem

Wniosek o dodatek energetyczny  załącznik
Wniosek o dodatek mieszkaniowy  — załącznik 1, załącznik 2, wniosek,  oświadczenie,  zaświadczenie_o_dochodach,  ankieta

Ochrona środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – składana przez osoby fizyczne / deklaracja obowiązująca od kwietnia 2020 roku

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – składana przez zarządców nieruchomości wielolokalowych / deklaracja obowiązująca od kwietnia 2020 roku

Ewidencja azbestu i innych substancji  załącznik  klauzula informacyjna

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości — załącznik1załącznik2

Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną  załącznik

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach — załącznik

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  — załącznik
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków  załącznik
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa – osoby fizyczne
Wniosek o usunięcie drzewa – firmy i inne podmioty

Podatki i opłaty lokalne

Podatki – osoby prawne
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości – .pdf,  .xls
ZDN-1  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu –  .pdf
ZDN-2  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – .pdf
DR-1 Deklaracja na podatek rolny – .pdf,  .xlsx
ZDR-1  Załącznik do deklaracji na podatek rolny. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu –  .pdf
ZDR-2  Załącznik do deklaracji na podatek rolny. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania –  .pdf
DL-1  Deklaracja na podatek leśny – .pdf .xlsx
ZDL-1  Załącznik do deklaracji na podatek leśny. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – .pdf
ZDL-2  Załącznik do deklaracji na podatek leśny. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – .pdf
Załącznik – korekta

Podatki i opłaty lokalne – osoby fizyczne
IN-1 Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach osób fizycznych – .pdf .docx
ZIN-1   Załącznik do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu –  .pdf, .docx
ZIN-2 Załącznik do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – .pdf, .doc 
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Dane pozostałych podatników – .pdf, .doc

IR-1   Informacja o gruntach –  .pdf, .doc
ZIR-1   Załącznik do Informacji o gruntach. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – .pdf, .doc
ZIR-2 Załącznik do Informacji o gruntach. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – .pdf, .docx 
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach. Dane pozostałych podatników – .pdf, .doc

IL-1   Informacja o lasach – .docx
ZIL-1   Załącznik do Informacji o lasach. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – .docx
ZIL-2 Załącznik do Informacji o lasach. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – .docx
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach. Dane pozostałych podatników – .docx

Stawki podatku od nieruchomości
Stawki podatku rolnego
Stawki podatku leśnego

Podatek od środków transportowych
DT-1 / DT-1A – Deklaracja na podatek od środków transportowych
Załącznik – korekta
Stawki podatku od środków transportowych

Ulgi podatkowe
Ulgi rolne
Zwrot opłaty skarbowej  załącznik osoby fizyczne, załącznik osoby prawne
Zaświadczenie o niezaleganiu/zaleganiu w podatkach  załącznik osoby fizyczne, załącznik osoby prawne
Zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach podatkowych  załącznik

Pełnomocnictwa w sprawach podatkowych
Wzór pełnomocnictwa szczególnego PPS-1
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P
Wzór pełnomocnictwa do doręczeń PPD-1

Zgoda na otrzymywanie informacji o upływie terminu zapłaty

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego (obywat.)  zał1, zał2
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej RP
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Zgłoszenie pobytu stałego

Wydanie odpisu aktu

Ankieta satysfakcji klienta

Oceń Urząd