Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

2017-2018

 Uchwały z dnia 30.01.2017 r.

Uchwała Nr XXXIV (234)2017  w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017Uchwała Nr XXXIV (235)2017  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko - załącznik-nr-1,załącznik-nr-2, załącznik-nr-3,Uchwała Nr XXXIV (236)2017  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2017Uchwała Nr XXXIV (237)2017  w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2017Uchwała Nr XXXIV (238)2017  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2017 rokuUchwała Nr XXXIV (239)2017  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny  Subregionu tarnowskiego „ Trasy Rowerowe Pogórza” 

Uchwały z dnia 22.02.2017 r.

Uchwała Nr XXXV (240)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok2017

Uchwała Nr XXXV (241)2017  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników

Uchwała Nr XXXV (242)2017  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie realizacji programów zdrowotnych

Uchwała Nr XXXV (243)2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoUchwała Nr XXXV (244)2017  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022Uchwała Nr XXXV (245)2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoUchwała Nr XXXV (246)2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu dotyczącej lokalu użytkowego stanowiącego część nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzesku przy ul. Kościuszki nr 2Uchwała Nr XXXV (247)2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu dotyczącej lokalu użytkowego stanowiącego część nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzesku przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 2  

Uchwały z dnia 08.03.2017 r.

Uchwała Nr XXXVI (248)2017 w sprawie przyjęcia „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko” po weryfikacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

Uchwały z dnia 31.03.2017 r.

Uchwała Nr XXXVII (249)2017 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XXXVII (250)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV (235)2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. załącznik nr 1,załącznik nr 2załącznik nr 3,

Uchwała Nr XXXVII (251)2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu BrzeskiegoUchwała Nr XXXVII (252)2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu BrzeskiegoUchwała Nr XXXVII (253)2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeckiUchwała Nr XXXVII (254)2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Brzesko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriówUchwała Nr XXXVII (255)2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzeniaUchwała Nr XXXVII (256)2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ustalenia planu sieci szkół podstawowych od 1 września 2019Uchwała Nr XXXVII (257)2017 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i RodzinyUchwała Nr XXXVII (258)2017 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku 

Uchwały z dnia 08.05.2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII (259)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XXXVIII (260)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko. Załacznik nr 1,załącznik nr 2,załącznik nr 3.

Uchwała Nr XXXVIII (261)2017 w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportoweUchwała Nr XXXVIII (262)2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022Uchwała Nr XXXVIII (263)2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do projektu pn."Budowa tras rowerowych w Małopolsce - EuroVelo4 (EV4)".Uchwała Nr XXXVIII (264)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/245/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoUchwała Nr XXXVIII (265)2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy BrzeskoUchwała Nr XXXVIII (266)2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na brak konstruktywnych działań związanych z naruszeniem własności prywatnej przez Urząd Miejski w Brzesku. 

Uchwały z dnia 30.05.2017 r.

Uchwała Nr XXXIX (267)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XXXIX (268)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko

Uchwała Nr XXXIX (269)2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu BrzeskiegoUchwała Nr XXXIX (270)2017 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Burmistrza Brzeska oraz rekomendacji kandydata do funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o.Uchwała Nr XXXIX (271)2017 w sprawie wyboru radnych do składu komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportoweUchwała Nr XXXIX (272)2017 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzesko na lata 2017-2019 

Uchwały z dnia 28.06.2017 r.

Uchwała Nr XL (273)2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2016

Uchwała Nr XL (274)2017 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2016

Uchwała Nr XL (275)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017Uchwała Nr XL (276)2017  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko - załacznik nr 1,załacznik nr 2,załacznik nr 3Uchwała Nr XL (277)2017  w sprawie przeznaczenia mienia przekształcanych i włączanych gimnazjówUchwała Nr XL (278)2017  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomościUchwała Nr XL (279)2017  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy użyczenia na rzecz Okocimskiego Klubu Sportowego w BrzeskuUchwała Nr XL (280)2017  w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w BrzeskuUchwała Nr XL (281)2017  w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28.05.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w BrzeskuUchwała Nr XL (282)2017  w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brzesko 

Uchwały z dnia 08.08.2017 r.

Uchwała Nr XLI (283)2017  w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017Uchwała Nr XLI (284)2017  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BrzeskoUchwała Nr XLI (285)2017  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy BrzeskoUchwała Nr XLI (286)2017  w sprawie zmiany § 1 Uchwały Nr LVI/392/2010 Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w JadownikachUchwała Nr XLI (287)2017  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomościUchwała Nr XLI (288)2017  w sprawie zmiany uchwały Nr XL/282/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brzesko 

Uchwały z dnia 27.09.2017 r.

Uchwała Nr XLII (289)2017  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XLII (290)2017  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego

Uchwała Nr XLII (291)2017  w sprawie nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”

Uchwała Nr XLII (292)2017  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Uchwała Nr XLII (293)2017  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzesku

Uchwała Nr XLII (294)2017  w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne

Uchwały z dnia 25.10.2017 r.

Uchwała Nr XLIII (295)2017   w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XLIII (296)2017   w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko -   załącznik nr 1,    załącznik nr 2,    załącznik nr 3 

Uchwała Nr XLIII (297)2017   w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr XLIII (298)2017  w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/395/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr XLIII (299)2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „Wincentego Zydronia” na ulicę „Ciepłą” w BrzeskuUchwała Nr XLIII (300)2017 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w BrzeskuUchwała Nr XLIII (301)2017 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brzesko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługiUchwała Nr XLIII (302)2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy BrzeskoUchwała Nr XLIII (303)2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy BrzeskoUchwała Nr XLIII (304)2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy BrzeskoUchwała Nr XLIII (305)2017 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/294/2017 z dnia 27 września 2017 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko

Uchwały z dnia 27.11.2017 r.

Uchwała Nr XLV (306)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2017 rok

Uchwała Nr XLV (307)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko załącznik nr 1,       załącznik nr 2,    załącznik nr 3,

Uchwała Nr XLV (308)2017 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzesko wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

Uchwała Nr XLV (309)2017 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność porządku publicznego na rok 2018

Uchwała Nr XLV (310)2017 w sprawie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2018Uchwała Nr XLV (311)2017 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w BrzeskuUchwała Nr XLV (312)2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brzesko a Gminami: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, oraz Trzebinia powierzającego Gminie Nowy Targ realizację programu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, oraz Trzebinia.Uchwała Nr XLV (313)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Ignacego Łukaszewicza w Brzesku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ignacego Łukaszewicza w Brzesku.Uchwała Nr XLV (314)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 im. Mikołaja Kopernika we BrzeskuUchwała Nr XLV (315)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica w JadownikachUchwała Nr XLV (316)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w JasieniuUchwała Nr XLV (317)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w BuczuUchwała Nr XLV (318)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w MokrzyskachUchwała Nr XLV (319)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Göetza Okocimskiego w Okocimiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Göetza Okocimskiego w OkocimiuUchwała Nr XLV (320)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Porębie SpytkowskiejUchwała Nr XLV (321)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Świętego Stanisława Szczepanowskiego BM w SterkowcuUchwała Nr XLV (322)2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w SzczepanowieUchwała Nr XLV (323)2017 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Jadownikach w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową Nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w JadownikachUchwała Nr XLV (324)2017 w sprawie przekształcenia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową  Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku 

Uchwały z dnia 27.12.2017 r.

Uchwała Nr XLVI (326)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XLVI (327)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko załącznik nr 1załącznik nr 2, załącznik nr 3.

Uchwała Nr XLVI (328)2017 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Uchwała Nr XLVI (329)2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018Uchwała Nr XLVI (330)2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2018Uchwała Nr XLVI (331)2017 w sprawie nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”Uchwała Nr XLVI (332)2017 w sprawie nadania tytułu honorowego „ Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”Uchwała Nr XLVI (333)2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportoweUchwała Nr XLVI (334)2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Brzesko o nazwie „Jasień – Nowy Świat” 

Uchwały z dnia 31.01.2018 r.

Uchwała Nr XLVIII (335)2018 w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2018Uchwała Nr XLVIII (336)2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomościUchwała Nr XLVIII (337)2018 w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w BrzeskuUchwała Nr XLVIII (338)2018 w sprawie przyjęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 94g w zakresie realizacji utrzymania ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94g z drogą powiatową nr 1435K w miejscowości BrzeskoUchwała Nr XLVIII (339)2018 w sprawie zmiany Uchwały XLV/324/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie dożywianiaUchwała Nr XLVIII (340)2018 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Brzesko na lata 2015-2020Uchwała Nr XLVIII (341)2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+  w Brzesku ul. Okocimska 44Uchwała Nr XLVIII (342)2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza BrzeskaUchwała Nr XLVIII (343)2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Brzesko przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacjiUchwała Nr XLVIII (344)2018 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku w Publiczne Przedszkole nr 2 w Brzesku i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku, przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach w Publiczne Przedszkole nr 2 w Jadownikach i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w JadownikachUchwała Nr XLVIII (345)2018 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018Uchwała Nr XLVIII (346)2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko -  załącznik-nr-1,  załącznik-nr-2załącznik-nr-3 

Uchwały z dnia 07.03.2018 r.

Uchwała Nr XLIX (347)2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018

Uchwała Nr XLIX (348)2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII 346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko - załącznik nr 1,  załącznik nr 2,załącznik nr 3,

Uchwała Nr XLIX (349)2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr XLIX (350)2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkasoUchwała Nr XLIX (351)2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Brzesko instrumentem płatniczymUchwała Nr XLIX (352)2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko-Dzielnica Przemysłowa”Uchwała Nr XLIX (353)2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnegoUchwała Nr XLIX (354)2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2018 rokuUchwała Nr XLIX (355)2018 w sprawie ustaleniu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Brzesko przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji 

Uchwały z dnia 28.03.2018 r.

Uchwała Nr L (356)2018 w sprawie  projektu zmiany Uchwały Nr XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku

Uchwała Nr L (357)2018 w sprawie  podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze

Uchwała Nr L (358)2018 w sprawie  rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska

Uchwała Nr L (359)2018 w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr L (360)2018 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników

Uchwała Nr L (361)2018 w sprawie  ustanowienia oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Uchwały z dnia 25.04.2018 r.

Uchwała Nr LI (362)2018 w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2018 rok

Uchwała Nr LI (363)2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko - załącznik nr 1załącznik nr 2,załącznik nr 3Uchwała Nr LI (364)2018 w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Uchwały z dnia 30.05.2018 r.

Uchwała Nr LII (365)2018 w sprawie umorzenia postępowania skargowegoUchwała Nr LII (366)2018 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza BrzeskaUchwała Nr LII (367)2018 w sprawie przekazania skargiUchwała Nr LII (368)2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018Uchwała Nr LII (369)2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko załącznik nr 1,załącznik nr 2,załącznik nr 3Uchwała Nr LII (370)2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie realizacji programów zdrowotnychUchwała Nr LII (371)2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentai określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso 

Uchwały z dnia 27.06.2018 r.

Uchwała Nr LIII (372)2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brzeska

Uchwała Nr LIII (373)2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rokUchwała Nr LIII (374)2018 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rokUchwała Nr LIII (375)2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/360/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodnikówUchwała Nr LIII (376)2018 w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzeska do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Remont odcinka ul. Czerwona Droga w Okocimiu o długości ok. 0,2 km”Uchwała Nr LIII (377)2018 w sprawie wyrażenia woli wspólnej realizacji i finansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracji samorządowej oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska” w zakresie budynku administracji samorządowejUchwała Nr LIII (378)2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2018 r.Uchwała Nr LIII (379)2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3Uchwała Nr LIII (380)2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/349/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z  dnia 7 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa MałopolskiegoUchwała Nr LIII (381)2018 w sprawie przekazania skargi 

Uchwały z dnia 29.08.2018 r.

Uchwała Nr LIV (382)2018 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedażyUchwała Nr LIV (383)2018 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedażyUchwała Nr LIV (384)2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznychUchwała Nr LIV (385)2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018Uchwała Nr LIV (386)2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018Uchwała Nr LIV (387)2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/360/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników

Uchwała Nr LIV (388)2018 w sprawie utworzenia odrębnych  obwodów głosowania

Uchwała Nr LIV (389)2018 w sprawie nadania nazwy „Skwer Ks. Ignacego Piwowarskiego”Uchwała Nr LIV (390)2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zaliczeniem nakładów poczynionych na działce przez nabywającegoUchwała Nr LIV (391)2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku administracyjnym w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 stanowiącym współwłasność Gminy Brzesko i Starostwa PowiatowegoUchwała Nr LIV (392)2018 w sprawie zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejnościUchwała Nr LIV (393)2018 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko 

Uchwały z dnia 26.09.2018 r.

Uchwała Nr LV (394)2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018

Uchwała Nr LV (395)2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

Uchwała Nr LV (396)2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony umowy użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej zs. w Okocimiu

Uchwała Nr LV (397)2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku

Uchwała Nr LV (398)2018 w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Spytkowskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Okocimiu

Uchwały z dnia 17.10.2018 r.

Uchwała Nr LVI (399)2018 w sprawie podjęcia działań w celu zapewnienia prawidłowego ustalania przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. cen wody dla mieszkańcówUchwała Nr LVI (400)2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy BrzeskoUchwała Nr LVI (401)2018 w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”Uchwała Nr LVI (402)2018 w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”Uchwała Nr LVI (403)2018 w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”Uchwała Nr LVI (404)2018 w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”Uchwała Nr LVI (405)2018 w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”Uchwała Nr LVI (406)2018 w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”Uchwała Nr LVI (407)2018 w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”Uchwała Nr LVI (408)2018 w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”Uchwała Nr LVI (409)2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/298/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa JadownikiUchwała Nr LVI (410)2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/299/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa OkocimUchwała Nr LVI (411)2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/300/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Poręba SpytkowskaUchwała Nr LVI (412)2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/301/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa JasieńUchwała Nr LVI (413)2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/302/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa MokrzyskaUchwała Nr LVI (414)2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/303/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa BuczeUchwała Nr LVI (415)2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/304/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa SzczepanówUchwała Nr LVI (416)2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/305/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa SterkowiecUchwała Nr LVI (417)2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/306/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu sołectwa WokowiceUchwała Nr LVI (418)2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018Uchwała Nr LVI (419)2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3Uchwała Nr LVI (420)2018 w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków uczniom uczęszczającym do Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w JasieniuUchwała Nr LVI (421)2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 

Uchwały z dnia 30.10.2018 r.

Uchwała Nr LVII (422)2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie-termomodernizacja 5. placówek edukacyjnych

Uchwała Nr LVII (423)2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie-termomodernizacja placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska

Uchwała Nr LVII (424)2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

Uchwała Nr LVII (425)2018 w sprawie zmiany uchwały XLV/312/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 września 2006 r.  w sprawie nadania statutów osiedlom miasta BrzeskaUchwała Nr LVII (426)2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie nadania statutów osiedlom Gminy BrzeskoUchwała Nr LVII (427)2018 w sprawie zmiany Statutu Seniorów Gminy Brzesko przyjętego uchwałą Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Brzesko oraz nadania jej statutu 

Uchwały z dnia 09.11.2018 r.

Uchwała Nr LVIII (428)2018 w sprawie upamiętnienia Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

Uchwały z dnia 21.11.2018 r.

Uchwała Nr I (1) 2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku

Uchwała Nr I (2) 2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brzesku

Uchwała Nr I (3) 2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku kadencji 2018-2023, określenia ich nazw i przedmiotu działania

Uchwała Nr I (4) 2018 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku kadencji 2018-2023Uchwała Nr I (5) 2018 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w BrzeskuUchwała Nr I (6) 2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej składu osobowegoUchwała Nr I (7) 2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w BrzeskuUchwała Nr I (8) 2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej składu osobowegoUchwała Nr I (9) 2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w BrzeskuUchwała Nr I (10) 2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brzeska 

Uchwały z dnia 12.12.2018 r.

Uchwała Nr II (11) 2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018

Uchwała Nr II (12) 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko

Uchwała Nr II (13) 2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso.Uchwała Nr II (14) 2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2019.Uchwała Nr II (15) 2018 w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą Brzesku.Uchwała Nr II (16) 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku, kadencji 2018-2023.Uchwała Nr II (17) 2018 w sprawie zmiany uchwały NR I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej składu osobowego.Uchwała Nr II (18) 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2018 z dnia 21 Listopada 2018 r. w sprawie : powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej składu osobowego.Uchwała Nr II (19) 2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/294/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, zmienionej uchwałą nr XLIII/305/2017 z dnia 25 października 2017 r.Uchwała Nr II (20) 2018 w sprawie skargi na Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji