Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Dotacje z budżetu państwa

znaki.jpg

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.
Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dofinansowanie: 44 892 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote)

Całkowity koszt inwestycji:


Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące i realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku,
3) zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Dofinansowanie: 253 703 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzy złote)

Całkowity koszt inwestycji:


Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:
III..podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości;
IV..podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych; poprzez przeszkolenie pracowników Ośrodka w zakresie funkcjonalności systemu POMOST i zakup dostępu do serwisu internetowego prawnego.

Dotacja celowa w wysokości 4 800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych)

Całkowity koszt inwestycji:


Utrzymanie Domu Dziennego Senior+ w latach 2018-2021

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 20 miejsc opieki w Domu Senior +

Dotacja przeznaczona na koszty realizacji działań ( zatrudnienie i obsługa, wyżywienie, zajęcia dodatkowe) oraz koszty administracyjne ( opłaty media, materiały biurowe, środki czystości)

Dofinansowanie: 306 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 306 000,00 zł 


 Aktywna tablica

W ramach programu, szkoła może wnioskować o dofinansowanie do: tablicy interaktywnej, projektora, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku oraz  interaktywnego monitora.

W latach 2017-2019 r. Gmina uzyskała dotację w łącznej wysokości 167 996 zł dla następujących placówek szkolnych:

PSP nr 1 Brzesko- 14000 zł

ZSP Brzesko 14000 zł

PSP nr 3 Brzesko 13996 zł

PSP nr 1 Jadowniki 14000 zł

ZSP Jadowniki 14000 zł

PSP Bucze 14000 zł

PSP Jasień 14000 zł

PSP Mokrzyska 14000 zł

PSP Okocim 14000 zł

PSP Poręba Spytkowska 14000 zł

PSP Sterkowiec 14000 zł

PSP Szczepanów 14000 zł


Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2020 r.

Dopłata w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dofinansowanie: 26 880,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 39 020,00 zł


 Fundusz Dróg Samorządowych 2019-2020

1. Budowa drogi gminnej nr 250731K w Brzesku na odcinku nr I od km 0+000,00 do 0+497,43 oraz na odcinku nr II od km 0+009,45 do 0+071,76 w Gminie Brzesko

Dofinansowanie: 799961,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 1334498,85 zł.

2. Budowa drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok odcinek nr I w km od 0+000,00 do 0+411,94 wraz z włączeniami w km 0+350,50 odcinek nr II od 0+000,00 do 0+140,00 oraz w km 0+411,94 odcinek nr III 0+000,00 do 0+130,00 km w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko

Dofinansowanie: 671 131,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 1118552,09 zł

3. Budowa II. etapu drogi gminnej na osiedlu Pomianowski Stok: odcinek nr I w km od 0+411,94 do 0+908,19 z włączeniami-odcinek nr II w km od 0+195,46 do 0+457,46 oraz odcinek nr III w km od 0+000,00 do 0+255,00 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko

Dofinansowanie:1 080 289,00zł

Całkowity koszt inwestycji: 2 192 266,08 zł

4. Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej w km od 0+000,00 do 0+473,77 w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko

Dofinansowanie:233 579 zł

Całkowity koszt inwestycji:467158,69 zł

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze nr 250563K w km od 0+000,00 do km 0+435,50 w miejscowo5ci Brzesko, Gmina Brzesko

Dofinansowanie: 417 652,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 835 306,65 zł


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Budowa sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Mokrzyska- II etap stan surowy

Dofinansowanie : 2 354 187,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 3 175 000,00 zł


Program wieloletni „Senior+” edycja 2021 – zadania własne, wydatki bieżące Moduł II

Dotację przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025

Dotacja celowa w wysokości 85 440,00 zł

Całkowity koszt:


„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dotacja przeznaczona jest na realizację programu w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja celowa w wysokości: 41 785 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych)

Całkowity koszt:


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

1. Remont drogi gminnej 250691K w km od 0+000,00 do km 1+584,01 w miejscowości Bucze, Gmina Brzesko

Koszt całkowity: 986 464,96 zł

Dofinansowanie:457 378,00 zł

2. Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+100,00 do 0+190,00(w tym przejście dla pieszych na ul. Uczestników Ruchu Oporu w km 0+140,00) w
miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko

koszt całkowity:172 536,40 zł

dofinansowanie:71 797 zł

3. Remont drogi gminnej 250555K w km od 0+000,00 do km 0+952,48 w miejscowości Brzesko, Gmina Brzesko

Koszt całkowity:1 699 604,53 zł

 Dofinansowanie:680 883,00 zł

4. Remont drogi gminnej nr 250692K w km 0+000,00 do 1+690,00 w miejscowości Mokrzyska, Gmina Brzesko

koszt całkowity 1 227 582,29 zł

dofinansowanie: 460 239,00 zł