Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Dotacje z budżetu państwa

znaki.jpg

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.
Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dofinansowanie: 44 892 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote)

Całkowity koszt inwestycji:


Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące i realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2021 roku,
2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku,
3) zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Dofinansowanie: 253 703 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzy złote)

Całkowity koszt inwestycji:


Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:
III..podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości;
IV..podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych; poprzez przeszkolenie pracowników Ośrodka w zakresie funkcjonalności systemu POMOST i zakup dostępu do serwisu internetowego prawnego.

Dotacja celowa w wysokości 4 800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych)

Całkowity koszt inwestycji: