Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Rada Miejska

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU NA ROK 2020

 TERMIN TEMATYKA
Styczeń 20201.Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady  Miejskiej na 2020 rok.2.Zapoznaje się z planami imprez kulturalnych, koncertów oraz festynów organizowanych przez Urząd Miejski w Brzesku oraz Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku.3.Kalendarz imprez sportowych na 2020 r.4.Informacja na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Luty 20201.Informacja na temat realizacji zadań – opiekuńczo wychowawczych w placówkach oświatowych Gminy Brzesko.2.Bezpieczeństwo - Zapoznanie się z informacją na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Brzesko w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowe na terenie Gminy Brzesko w 2019 r.3.Zapoznanie się z informacją  z wykonania zadań dotyczących Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.4.Przyjęcie Gminnego program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2020 r.
Marzec 20201.Zapoznanie się z informacją z działalności niepublicznych placówek oświatowych  w Gminie Brzesko (z wykorzystaniem danych sprawozdania z  SIO oraz wysokości przekazanych środków finansowych) za 2019.2.Zapoznanie się i analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za 2019 r.
Kwiecień 20201.Analiza stanu dróg po okresie zimowym wraz z informacja                  o harmonogramie prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic, placów, wiat przystankowych i punktów oświetleniowych;2.Informacja na temat stanu zaawansowania prac nad zmianami planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko.3.Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacja tych zadań.4.Sprawozdanie z działalności MOPS w Brzesku za rok 2019 r.
Maj 2019 r.1.Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Brzesko za 2019 rok., zamierzenia na rok 2020.2.Analiza sprawozdań z działalności MOK w Brzesku oraz PiMBP w Brzesku za rok 2019 , zamierzenia na rok 2020.3.Ocena zasobów Pomocy społecznej za rok 2019.4.Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń sportowych za 2019 r. w szczególności w zakresie realizacji zadań Gminy Brzesko.5.Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół, prognoza demograficzna , analiza stanu zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych.
czerwiec 2020 r.1.Debata nad raportem o stanie Gminy Brzesko za rok 2019 – podjęcie uchwały w sprawie  wotum zaufania dla Burmistrza Brzeska za rok 2019;2.Analiza sprawozdania finansowego – zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2019.3.Absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2019:·zapoznanie się z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;·dyskusja;4.Informacja na temat planowanego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Lipiec 2020
Sierpień 20201.Zapoznanie się z informacja na temat Stref Płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko.2.Informacja o wynikach finansowych i działalności:1)Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Brzesku;2)Brzeskie Zakłady Komunalne;3)Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku.3.Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021.4.Ściągalność podatków i opłat lokalnych oraz stan zadłużenia Gminy.
Wrzesień 20201.Informacja z wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2020 r. - analiza informacji i wydanie opinii.2.Stopień zabezpieczenia szkół przed zagrożeniami przemocą rówieśniczą i przestępstwami wśród nieletnich, zakres współpracy Szkół, Policji, MOPS-u - działania podejmowane w placówkach oświatowych.3.Zapoznanie się z wydatkami i potrzebami na dożywianie dzieci za pierwsze półrocze 2020 r. oraz potrzeby bieżące. (Wydział EKiS Urzędu Miejskiego + MOPS w Brzesku)4.Informacja o wynikach finansowych i działalności:1) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacja;2) Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.3) Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku.
Październik 20201.   Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.2.   Informacja nt. pozyskanych środków unijnych.
Listopad 20201. Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych  w budżecie Gminy Brzesko w 2020 roku, w tym realizowanych w ramach Fundusz Sołeckiego.2.Informacja dotycząca realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzesko na lata 2019-2023.”3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za  rok szkolny    2019/2020 .4.Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                       z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
Grudzień 20201.Uchwalenie budżetu Gminy Brzesko na 2021 r.2.Opracowanie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021.3.Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Brzesko na rok 2021;
Na bieżąco1.Podejmowanie uchwał, wniosków, apeli itd. w zakresie działalności Gminy Brzesko.2.Opiniowanie, analizowanie  spraw związanych z działalnością Gminy Brzesko.
Uwagi1.Może ulec zmianie kolejności omawianych zagadnień.2.Rada może wprowadzić dodatkowe punkty, (nie ujęte w planie pracy) do porządku obrad.