Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Rada Miejska

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU NA ROK 2023

 

TERMIN

 

TEMATYKA

Styczeń

2023 r.

1.Przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej w Brzesku na 2023 rok;

2.Informacja Burmistrza Brzeska na temat realizacji preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez Gminę Brzesko. (dystrybucji węgla dla mieszkańców w Gminie Brzesko);

Luty

2023 r.

1.Stan bezrobocia na terenie Gminy Brzesko – prośba o informację do Dyrektora PUP w Brzesku;

2.Informacja Burmistrza Brzeska na temat realizacji preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez Gminę Brzesko. (dystrybucji węgla dla mieszkańców w Gminie Brzesko);

3.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli – podstawa:  Art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) -„Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, w terminie     7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.” – do 17 lutego roku następującego po roku sprawozdawczym.

4.Informacja nt. realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

Marzec

2023 r.

1.Przyjęcie Gminnego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” na 2023 rok.

2.Zapoznanie się z informacją o działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Brzesko, w tym: o wysokość przekazanej dotacji) za 2022 r.- w świetle uchwały Nr XLIX/2018/354/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych   i niepublicznych szkół, prowadzonych na terenie Gminy Brzesko przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.....

3.Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko w 2022 r.

Kwiecień 2023 r.

1.Informacja o działalności instytucji kultury:

1)Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku;

2)Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzesku

 za 2022 rok.

2.Informacja na temat realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko”.

3.Analiza gospodarki odpadami na terenie Gminy Brzesko.

Maj 2023 r.

1.Blok dotyczący zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

1)Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Brzesku za 2022 rok. (Art. 110 ust. 9 ustawy     o pomocy społecznej - Rada gminy, podejmuje uchwałę o przyjęciu do wiadomości treści tego sprawozdania).

2)Ocena zasobów pomocy społecznej „Art. 16a Ust. 4 ustawy o pomocy społecznej - Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.”

3)Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacja tych zadań.

4)Analiza sprawozdania z realizacji programu pieczy zastępczej przyjętego dla Gminy Brzesko za 2022 r.

2.Analiza wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe oraz zapoznanie się z przydziałem dotacji na ich działalność w 2023 r.

Czerwiec 2023 r.

1.Raport o stanie Gminy  za rok 2022 - Debata nad raportem o stanie Gminy Brzesko za rok 2022 – podjęcie uchwały w sprawie  wotum zaufania dla Burmistrza Brzeska za rok 2022;

2.Absolutorium – zapoznanie się:

1)ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2022 r.;

2)Opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Brzeska sprawozdaniu z wykonania budżetu;

3)Informacją o stanie mienia komunalnego gminy;

4)wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska;

5)Absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2022;

3.Zapoznanie się z informacją na temat form planowanego wypoczynku dzieci i  młodzieży w  okresie wakacji w Gminie Brzesko, w tym oferty jednostek gminnych i organizacji pożytku publicznego.

4.Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkoli publicznych, prognoza demograficzna, analiza stanu zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Brzesko.

Lipiec

2023rok

1.Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2023 r.

2.Analiza stanu dróg wraz z informacją  o harmonogramie prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic, placów, wiat przystankowych i punktów oświetleniowych;

3.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Brzesko w 2021 rok (Komenda Policji w Brzesku, Państwowa Straż Pożarna w Brzesku, OSP Brzesko).

Sierpień 2023 rok

1.Ocena raportu z wykonania w roku 2022 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.

2.Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3.Blok oświatowy:

1)Informacja na temat stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2023/2024.

2)Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty – informacja o działalności Centrum za 2022 r.

Wrzesień 2023 rok

1.Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2023 roku.

2.Sprawozdanie i rozliczenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko za 2022 r.  i I półrocze 2023 r.

3.Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu Gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzesko za 2022 r.

Październik 2023 rok

1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

2. Informacja na temat  pozyskanych środków pozabudżetowych    na realizację zadań Gminy Brzesko.

3. Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych      

 w budżecie Gminy Brzesko w 2023 roku, w tym zadań realizowanych w ramach Fundusz Sołeckiego.

Listopad 2023 rok

1.Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok;

Art.  5a.  [Konsultacje. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi]

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

4.Podatki i opłaty lokalne. Analiza wysokości podatków na 2024 r.;

5.Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.

Grudzień 2023 rok

1.Uchwalenie budżetu Gminy Brzesko na 2024 r.

2.Opracowanie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2024.

3.Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na
2024 r.

4.Przyjęcie Planu Pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji  na 2024 r.

Na bieżąco w 2023 r.

Podejmowanie uchwał, wniosków, apeli, opiniowanie, analizowanie  spraw związanych z działalnością Gminy Brzesko.

Uwagi

1.Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

2.Rada może wprowadzić do porządku obrad dodatkowe punkty - nie ujęte w planie pracy.

3.W razie konieczności wynikających z bieżącej działalności mogą być zwołane sesje nadzwyczajne oraz sesje uroczyste.