Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Rada Miejska

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU NA ROK 2021

 

TERMIN

 

TEMATYKA

Styczeń 2021 r.

1.Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady  Miejskiej na 2021 rok.

2.Informacja na temat działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa na terenie Gminy Brzesko związanego z epidemią koronawirusa;

Luty 2021r.

1.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzesko.

2.Informacja w sprawie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016 - 2022 – przyjętego uchwałą  Nr XXXV/244/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. (zm. uchwała Nr XXXVIII/262/2017 z dnia 8 maja 2017 r.).

Marzec 2021 r.

1.Zapoznanie się i analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywani problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za 2020 r.

2.Przyjęcie Gminnego program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko na 2021 r.

3.Zapoznanie się z informacją o działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Brzesko, w tym: o wysokość przekazanej dotacji) za 2020 r.- w świetle uchwały Nr XLIX/2018/354/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, prowadzonych na terenie Gminy Brzesko przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.....

Kwiecień 2021 r.

1.Analiza stanu dróg po okresie zimowym wraz z informacj o harmonogramie prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic, placów, wiat przystankowych i punktów oświetleniowych;

2.Informacja na temat stanu zaawansowania prac nad zmianami planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko.

3.Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz podstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.

4.Analiza sprawozdania z realizacji Programu Pieczy Zastępczej przyjętego dla Gminy Brzesko za 2020 r.

5.Informacja na temat realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko”.

Maj 2021 r.

1.Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Brzesko za 2020 r., zamierzenia na rok 2021 r.

2.Analiza sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2020, zamierzenia na rok 2021;

3.Ocena zasobów Pomocy społecznej za rok 2020.

4.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku publicznego za rok 2020;

5.Analiza funkcjonowania Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty  za 2020 r

Czerwiec 2021 r.

1.Zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy  za rok 2020 - Debata nad raportem o stanie Gminy Brzesko za rok 2020 – podjęcie uchwały w sprawie  wotum zaufania dla Burmistrza Brzeska za rok 2020;

2.Absolutorium – zapoznanie się:

1)Ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2020 r.;

2)Opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Brzeska sprawozdaniu z wykonania budżetu;

3)Informacją o stanie mienia komunalnego gminy;

4)Stanowiskiem – wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska

5)Podjęcie uchwały w sprawie Absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2020;

3.Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół, prognoza demograficzna, analiza stanu zatrudnienia nauczycieli  w placówkach oświatowych.

4.zapoznanie się z kompleksowym sprawozdaniem z realizacji Strategii – zapis w Rozdziale „V Monitoring strategii”  - „Burmistrz Brzeska do końca maja  2021 roku przedstawi sprawozdanie Radzie Miejskiej w Brzesku” – uchwała Nr XLVIII/340/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. (jednolity tekst)

Lipiec

2021 rok

 

Przerwa wakacyjna

Sierpień 2021

1.Informacja na temat stanu przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022.

2.Informacja o stanie dróg na terenie Gminy Brzesko.

3.Informacja dotycząca ściągalność podatków i opłat lokalnych oraz stan zadłużenia Gminy.

Wrzesień 2021

1.Informacja z wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2021 r. - analiza informacji i wydanie opinii.

2.Zapoznanie się z wydatkami na dożywianie dzieci za pierwsze półrocze 2021 r. oraz potrzebami w tym zakresie.

3.Sprawozdania z działalności spółek, w których udziały posiada Gmina Brzesko;

4.Zapoznanie się z informacją  z przynależności do związków stowarzyszeń, w których zasiadają przedstawiciele Gminy Brzesko.

Październik 2021

1.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

2. Informacja na temat  pozyskanych środków pozabudżetowych    na realizację zadań Gminy Brzesko.

3.Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Brzesko w 2021 roku, w tym zadań realizowanych w ramach Fundusz Sołeckiego.

Listopad 2021

1.Gospodarka mieszkaniowa Gminy Brzesko, stan wykorzystania obiektów komunalnych (wszystkie zasoby), w tym informacja dotycząca realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzesko na lata 2019-2023.”

2.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za  rok szkolny 2020/2021;

3.Przyjęcie programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok;

4.Analiza wysokości podatków;

Grudzień 2021

1.Uchwalenie budżetu Gminy Brzesko na 2021 r.

2.Opracowanie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2022.

3.Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Brzesko na rok 2022;

Na bieżąco

1.Podejmowanie uchwał, wniosków, apeli itd. w zakresie działalności Gminy Brzesko.

2.Opiniowanie, analizowanie  spraw związanych z działalnością Gminy Brzesko.

Uwagi

1.Kolejności omawianych zagadnień może ulec zmianie.

2.Rada może wprowadzić do porządku obrad dodatkowe punkty - nie ujęte w planie pracy.