Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Rada Miejska

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU NA ROK 2024

 

Styczeń 2024 r.
1. Przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej w Brzesku na 2024 rok;
2. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2023.
3. Sprawozdanie z przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko za 2023 r.
Luty 2024 r.
1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku za 2023 r.
2. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2023.
3. Informacja dotycząca działalności Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – SIM Małopolska sp. z o.o.
Marzec 2024 r.
1.Zapoznanie się i analiza sprawozdania z wykonania art. 30a ustawy Karta Nauczyciela - z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.
2.Przyjęcie Gminnego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” na 2023 rok.
3.Informacja nt. realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
4.Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzesko w 2023 r.
Kwiecień 2024 r.
1.Informacja na temat realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko.
2.Sprawozdanie z działalności Spółek:
- Brzeskich Zakładów Komunalnych;
- Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Brzesku;
3.Informacja dot. działań promocyjnych Gminy Brzesko podejmowanych w 2023 r.
Maj 2024 r.
1. Blok dotyczący zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
1) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku za 2023 rok. Art. 10 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej Kierownik MOPS składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka,
2) Ocena zasobów pomocy społecznej;
„Art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – termin obowiązkowy złożenia Radzie do 30 kwietnia.
3) Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
Wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2.Analiza wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe w 2023 r. oraz zapoznanie się z przydziałem dotacji na ich działalność w 2024 r.
Czerwiec 2024 r.
1.Raport o stanie Gminy za rok 2023 - Debata nad raportem o stanie Gminy Brzesko za rok 2022 – podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Brzeska za rok 2023;
2.Absolutorium – zapoznanie się:
1) ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2023 r.;
2) Opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Brzeska sprawozdaniu z wykonania budżetu;
3) Informacją o stanie mienia komunalnego gminy;
4) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska;
5) Absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2023;
3. Zapoznanie się z informacją na temat form planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko, w tym oferty jednostek gminnych i organizacji pożytku publicznego.
4. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkoli publicznych, prognoza demograficzna, analiza stanu zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy
Lipiec 2024 r.
1.Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w I półroczu 2024 r.
2. Zapoznanie się i ocena raportu z wykonania w 2023 roku gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji.
Wójt przedkłada radzie gminy w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport
3.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Brzesko w 2023 rok.
(Komenda Policji w Brzesku, Państwowa Straż Pożarna w Brzesku, OSP Brzesko).
Sierpień 2024 r.
1.Ocena raportu z wykonania w roku 2023 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
i efektów jego realizacji.
2.Informacja - działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r.i I połowie 2024 r.
3.Blok oświatowy:
- Informacja na temat stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2024/2025.
- Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty – informacja o działalności Centrum za 2023 r. i I półrocza 2024 r.
- Zapoznanie się z informacją o działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Brzesko, w tym: o wysokość przekazanej dotacji) za 2023 r. oraz I półrocze 2024 r. - w świetle uchwały Nr XLIX/2018/354/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w prawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, prowadzonych na terenie Gminy Brzesko przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.....
Wrzesień 2024 r.
1.Sprawozdanie i rozliczenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko za 2023 r. i pierwsze półrocze 2024 r.
2.Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzesko za 2023 r. i pierwsze półrocze 2024 r.
3.Podsumowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.
Październik 2024 r.
1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
2.Sprawozdanie z działalności Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku.
3.Sprawozdanie z działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.
Listopad 2024 r.
1.Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok;
2.Podatki i opłaty lokalne. Analiza wysokości podatków na 2025 r.;
3.Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2023/2024.
Art. 11 ust. 7 ustawy a dn. 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
Grudzień 2024 r.
1.Uchwalenie budżetu Gminy Brzesko na 2025 r.
2.Opracowanie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2025.
3.Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2025 r.
4.Przyjęcie Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2025 r.
Zadania realizowane na bieżąco w 2024
Podejmowanie uchwał, wniosków, apeli, opiniowanie, analizowanie spraw związanych z działalnością Gminy Brzesko.
Rozpatrywanie spraw wpływających do Rady Miejskiej.
Uwagi
1.Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.
2.Rada może wprowadzić do porządku obrad dodatkowe punkty - nie ujęte w planie pracy.
3.W razie konieczności wynikających z bieżącej działalności mogą być zwołane sesje nadzwyczajne oraz sesje uroczyste.