Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Rada Miejska

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU NA ROK 2022

 

TERMIN

 

TEMATYKA

Styczeń

2022 r.

1.Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2022 rok.

2.Informacja na temat sytuacji finansowej i gospodarczej gminy Brzesko za 2021 rok w kontekście panującej pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2.

 

 

Luty

2022r.

Blok oświatowy:

1)Analiza stanu funkcjonowania oświaty w Gminie Brzesko w kontekście zmian przygotowywanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz:

2)wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzesko,

3)zakresu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów w placówkach oświatowych Gminy Brzesko.

4)Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

 

 

 

Marzec

2022 r.

1.Przyjęcie Gminnego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” na 2022 rok.

2.Informacja z funkcjonowania Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku w 2021 roku.

3.Zapoznanie się i analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywani problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za 2020 r.

4.Zapoznanie się z informacją o działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Brzesko, w tym: o wysokość przekazanej dotacji za 2020 r.- w świetle uchwały Nr XLIX/354/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, prowadzonych na terenie Gminy Brzesko przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.....

 

Kwiecień

2022 r.

1.Informacja o działalności instytucji kultury:

1)Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku;

2)Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzesku

 za 2021 rok.

2.Analiza stanu dróg po okresie zimowym wraz z informacją o harmonogramie prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic, placów, wiat przystankowych i punktów oświetleniowych;

3.Informacja na temat realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko”.

4.Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Brzesko za 2021 r., prognozy na rok 2022 r. i następne.

 

 

 

 

Maj

2022r.

1.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020;  

2.Blok dotyczący zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

1)Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku za 2021 rok. (Art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej - Rada gminy, podejmuje uchwałę o przyjęciu do wiadomości treści tego sprawozdania).

2)Ocena zasobów pomocy społecznej na 2021 rok dla Gminy Brzesko.

3)Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz podstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.

4)Analiza sprawozdania z realizacji Programu Pieczy Zastępczej przyjętego dla Gminy Brzesko za 2020 r.

3.Ochotnicze Straże Pożarne – informacja o ich działalność w 2021 r.

4.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Brzesko w 2021 rok (Komenda Policji w Brzesku, Państwowa Straż Pożarna w Brzesku).

 

 

 

 

Czerwiec

 2022 r.

1.Raport o stanie Gminy za rok 2021 - Debata nad raportem o stanie Gminy Brzesko za rok 2021 – podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Brzeska za rok 2021;

2.Absolutorium – zapoznanie się:

1)ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2021 r.;

2)Opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Brzeska sprawozdaniu z wykonania budżetu;

3)Informacją o stanie mienia komunalnego gminy;

4)wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska;

5)Absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2021;

3.Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół, prognoza demograficzna, analiza stanu zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Brzesko.

4.Zapoznanie się z realizacją Strategii Rozwiązywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Brzesko przyjętej uchwałą NR XXXVIII/301/2021 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 30 sierpnia 2021 r.

5.Przygotowanie jednostek gminnych oraz stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Lipiec

2022 r.

 

Przerwa wakacyjna

 

 

 

Sierpień 2022 r.

Blok oświatowy:

1)Informacja na temat stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023.

2)Miejskie Centrum Obsługi Oświaty – informacja o działalności za 2021 r.

3)Analiza wyników egzaminów ósmoklasisty w szkołach podstawowych Gminy Brzesko.

 

Wrzesień 2022 r.

1.Informacja z wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2022 r. - analiza informacji i wydanie opinii.

2.Sprawozdanie i rozliczenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.

 

 

Październik 2022 r.

1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

2. Informacja na temat pozyskanych środków pozabudżetowych na realizację zadań Gminy Brzesko.

3. Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych

w budżecie Gminy Brzesko w 2022 roku, w tym zadań

realizowanych w ramach Fundusz Sołeckiego.

 

 

Listopad 2022 r.

1.Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok;

2.Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022;

3.Podatki i opłaty lokalne. Analiza wysokości podatków oraz rozwiązania na 2023 r.;

Grudzień 2022 r.

1.Uchwalenie budżetu Gminy Brzesko na 2023 r.

2.Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Brzesko na rok 2023;

3.Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej w Brzesku na 2023 r.

4.Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2023 r.

5.Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na bieżąco w 2022 r.

 

Podejmowanie uchwał, wniosków, apeli itd. w zakresie działalności Gminy Brzesko.

Opiniowanie, analizowanie spraw związanych z działalnością Gminy Brzesko.

Uwagi

1.Kolejności omawianych zagadnień może ulec zmianie.

2.Rada może wprowadzić do porządku obrad dodatkowe punkty - nie ujęte w planie pracy.