Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Nieczystości ciekłe

W związku z częstymi przypadkami niewłaściwie prowadzonej gospodarki ściekowej  informujemy o obowiązkach właścicieli nieruchomości w tym zakresie: 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości (zgodnie z def. przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością) zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą określone wymagania. Udokumentowaniem właściwej gospodarki ściekowej jest okazanie umowy oraz dowodów płacenia za świadczenie usług w tym zakresie przez firmę koncesjonowaną. W przypadku nowobudowanej sieci kanalizacyjnej przyłączenie nieruchomości do sieci jest obowiązkowe, zwolnieni z tego obowiązku są tylko mieszkańcy którzy mają prawidłowo wykonaną i zgłoszoną przydomową oczyszczalnię ścieków.
Kto nie wykonuje powyższych obowiązków zgodnie z w/w Ustawą podlega karze grzywny, ponadto Burmistrz nakłada decyzję z naliczeniem podwyższonych opłat za opróżnianie szamba.

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA BRZESKA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH lub OSADNIKÓW w INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.


Ewidencja zbiorników ściekowych

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzesko.

Urząd Miejski w Brzesku informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednym ze sposobów pozyskania informacji jest przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Brzesko z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

ANKIETA

  • Ankietę można dostarczyć:
    osobiście,
    drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko,
    pocztą elektroniczną na adres: odpady@brzesko.pl,