Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Zasiłek szkolny

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.)

Podmioty uprawnione do ubiegania się/ przyznania zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.

Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

 • rodzic,
 • inny przedstawiciel ustawowy ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły, kolegium, ośrodka.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie zasiłku szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, które ma wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
 • ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu,
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica,
 • klęska żywiołowa,
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
 • utrata pracy przez rodzica (ze stażem co najmniej 5 lat),
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę.

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny

O zasiłek szkolny można ubiegać się do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego jego przyznanie.

Formy udzielania zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

 1. świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 7 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 111)).

  

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi zdarzenie losowe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.

Osobą zajmującą się przedmiotową sprawą jest Marta Babicz -  Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 14 68 48 290.

 

Załączniki:

 1. wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.