Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Historia Miasta

    Ważniejsze wydarzenia z historii miasta 

     Najstarsze, nieliczne ślady pobytu grup pradziejowych zbieraczy i myśliwych na terenie obecnej gminy Brzesko pochodzą z epoki mezolitu (8300-4500 lat p.n.e.). Charakterystyczne wyroby krzemienne są pozostałością gromad, dla których eksploatacja zasobów lasu stanowiła podstawę pierwotnej gospodarki. Właściwy rozwój osadnictwa i trwałe zasiedlenie szczególnie południowej, leżącej na Pogórzu części gminy, nastąpiło w początkach neolitu. W połowie V tysiąclecia p.n.e. na teren żyznych gleb Podkarpacia przybyły zza Karpat gromady pierwotnych rolników i hodowców. Liczne pozostałości osad w ostatnich latach odkryto na terenie Okocimia, Poręby Spytkowskiej i Jasienia, a także dalej na południe, na terenie Biesiadek, Lewniowej i Gosprzydowej w gminie Gnojnik. Liczne stanowiska wczesnorolniczych kultur o południowym rodowodzie dostarczyły wielu odkryć kamiennych narzędzi i charakterystycznych naczyń. Wielość odkryć czyni w tej chwili okolice Brzeska jednym z ważniejszych ośrodków cywilizacji wczesnorolniczej na ziemiach polskich. W późniejszych stuleciach neolitu na ten teren przybyła ludność kultury pucharów lejkowatych, która wprowadziła nowe sposoby uprawy ziemi z zastosowaniem sprzężajnej orki. Wyjałowienie ziemi w warunkach prymitywnego rolnictwa było główną przyczyną poważnego kryzysu osadnictwa w epoce brązu (1700 - 800 lat p.n.e.) oraz pierwszych stuleciach epoki żelaza. Centrum osadnictwa tych czasów stanowiła rozległa Kotlina Zakliczyńska, skąd tylko sporadycznie penetrowano środowisko lasów Pogórza. W II-III wieku n.e. nastąpił ponowny rozwój pradziejowego osadnictwa. W późnej fazie okresu rzymskiego na krawędzi Pogórza, na terenie Jadownik, Okocimia i Jasienia, istniały osady ludności kultury przeworskiej. Jeszcze w XIX w. znaleziono w Brzesku rzymskie monety. Ostatnio w nieodległym Bessowie, Okulicach i Strzelcach Małych odkryte zostały m.in. piece garncarskie, wapiennik, ślady miejscowego wytopu żelaza. Szczególnie charakterystyczne dla tych czasów są wielkie naczynia zasobowe, służące do przechowywania ziarna. Powszechność ich znajdowania na miejscu pradziejowych wiosek dowodzi rozwoju rolnictwa na żyznych glebach Pogórza.

Historia miasta

    W okresie wczesnego średniowiecza najważniejszym stanowiskiem w okolicach Brzeska był gród na wzgórzu Bocheniec w Jadownikach, odkryty w 1907 roku. Był to jeden z ważniejszych obiektów architektury obronnej doby plemiennej, związany z istniejącym w Małopolsce państwem Wiślan. Gród istniał w IX-X wieku, a jego upadek wiązał się z kryzysem starej organizacji państwowej w czasach pierwszych Piastów. Wokół grodu istniała sieć osad nieobronnych.

    Zapisy historyczne podają, że w XIII w. Brzesko było osadą przy drodze z Krakowa na Ruś i Węgry. Lokowane przez Melsztyńskich za zgodą królowej Jadwigi, która w 1385 roku wydała akt lokacyjny na prawie magdeburskim. Wtedy też rozpoczął się proces urbanizacji i kształtowania szlaków komunikacyjnych, które funkcjonują do dnia dzisiejszego. W centrum miasta zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z kwadratowym rynkiem i gotyckim kościołem p.w. św. Jakuba z 1447 r. W 1386 r. miasto zostało zwolnione z ceł i myt. Wówczas mieszkańcy Brzeska utrzymywali się z rzemiosła, handlu i rolnictwa. W 1655 r. Brzesko zajęli Szwedzi, a dwa lata później spustoszyły je wojska siedmiogrodzkie. W XVIII w. miasto dźwignęło się z upadku. Nastąpiła koncentracja drobnego przemysłu i rzemiosła, powstały liczne cechy. Dalsze ożywienie gospodarcze nastąpiło w drugiej połowie XIX w., a miało to związek z założeniem w pobliskim Okocimiu browaru w 1845 r. przez Jana Goetza, Juliana Kodrębskiego i Józefa Neumana oraz z budową w 1856 r. linii kolejowej Kraków - Dębica - Lwów.

Historia miasta

     Brzesko zyskało również na znaczeniu w roku 1867, kiedy to w wyniku reformy administracyjnej i sądowej państwa austriackiego stało się stolicą powiatu. Przybywało też mieszkańców - w 1831 r. było ich 2.387, a w 1867 r. już 2.900.

    W okresie staropolskim Brzesko było miastem prywatnym Leliwitów Tarnowskich, którzy wyznaczyli dla Brzeska funkcje podobne jak dla Tarnowa. W XVI w. przeszło w ręce rodu Czernych, zamożnej szlachty. Utrata patronatu Tarnowskich sprowadziła Brzesko do roli centrum handlowo-gospodarczego zmniejszając jego udział w życiu publicznym Małopolski. Miast utraciło funkcje publiczne, a życie społeczne i duchowe podtrzymywała parafia św. Jakuba. W XVI w. miasto nie odbiegało, ani wielkością, ani strukturą, od wielu innych miast prywatnych i królewskich Małopolski.

zd_czarne3    Brzeska nie omijały pożary i epidemie. W 1831 r. miasto nawiedziła epidemia cholery, która pochłonęła 80 ofiar. Zostały one pochowane w zbiorowych mogiłach za miastem. W dniu 25 lipca 1904 r. wybuchł w Brzesku kolejny wielki pożar. Spłonęły wówczas budynki w centrum miasta, które rychło odbudowano w stylach XIX w., używając głównie ornamentyki secesyjnej.

    Okres II Rzeczpospolitej nie był szczególnie korzystny dla rozwoju miasta. Zbudowano jednak kilka obiektów użyteczności publicznej: budynki urzędu powiatowego przy ul. Mickiewicza (dziś siedziba banku PKO BP), Łaźnię Miejską ośrodek zdrowia (dziś Powiatowy Urząd Pracy).

    Napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę, Brzesko boleśnie odczuło już 5 września 1939 r. Stojące przed stacją na Słotwinie pociągi ewakuacyjne ze Śląska zostały zbombardowane. Na miejscu zginęły 44 osoby, a około 200 zostało rannych. Upamiętnia to pomnik obok miejsca tragedii oraz tablica pamiątkowa na budynku stacji kolejowej.

    W 1941 r. hitlerowcy utworzyli w Brzesku getto, w którym zgromadzono około 6.000 Żydów. Część z nich została zamordowana na miejscu, a pozostałych wywieziono do obozów zagłady. Spośród około 1.800 Żydów, przedwojennych mieszkańców Brzeska, uratowało się niewielu. Po wojnie pojawili się na krótko, aby sprzedać majątek opuszczony w czasie wojny, swój lub poprzedników prawnych.

    Od pierwszych dni wojny w Brzesku funkcjonowały tajne organizacje wojskowe, które w 1942 r. podporządkowane zostały Armii Krajowej. Żołnierze podziemia brali udział w akcjach zbrojnych na terenie Czchowa, Zakliczyna, Stróż, Jamnej i Iwkowej. Uczestniczyli też w akcji "Trzeci Most" związanej z przekazaniem Anglikom rakiety V-2 we wsi Zabawa, leżącej w granicach ówczesnego powiatu brzeskiego.

Historia miasta

    Wojska radzieckie wkroczyły do Brzeska 19 stycznia 1945 r., wypierając hitlerowskiego okupanta. W roku 1950 miasto wybudowało pierwsze budynki komunalne wielomieszkaniowe przy ulicy Browarnej, Kościuszki i Nowej. Dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego nastąpił jednak dopiero po 1960 roku. W 1962 r. zawiązała się Spółdzielnia Mieszkaniowa, która była głównym inwestorem budownictwa mieszkaniowego (osiedle Browarna, Ogrodowa, Jagiełły, Westerplatte, Wojska Polskiego). Ostatnie budynki mieszkalne Spółdzielnia zrealizowała w 1991 r. przy ul. Kościuszki (bloki obok szpitala). Odstąpiła od realizacji dużego osiedla Solskiego, pod które uzbrojono teren 8 lat temu. W 1966 r. otwarto nowy biurowiec urzędu powiatowego przy ul. Głowackiego 51. Data ta zbiegła się z Milenium Państwa Polskiego i z tej okazji posadzono przed budynkiem dąb. Przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej był wówczas, wielce zasłużony dla Brzeska, Tadeusz Bałys. W 1970 r. oddano do użytku Fabrykę Opakowań Blaszanych (POL-AM-PACK S.A.), a nieco wcześniej Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego i budynek Państwowej Straży Pożarnej. Od 1973 r. miasto zaopatrywane jest w wodę z Dunajca magistralą Łukanowice - Brzesko. W 1976 r. uruchomiono Zakłady Naprawcze Taboru Samochodowego i Sprzętu, a w 1978 r. Wytwórnię Pasz "Bacutil". Rozwój miasta i powiatu pociągnął za sobą konieczność rozbudowy infrastruktury społecznej. Powstały nowe obiekty oświatowe: Technikum Mechaniczno - Elektryczne oraz nowe budynki Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 2. Zespół Szkół Ekonomicznych zostaje przeniesiony z zabytkowego pałacu Goetza - pałac pozostaje niezagospodarowany. Nowy szpital na 420 łóżek oddano w 1983 r.

    Po zmianach ustrojowych w 1989 roku Brzesko przechodzi znaczne przeobrażenia. Powstają nowe zakłady pracy, osiedla, instytucje handlowe, ciągi komunikacyjne. Niezwykle ważną datą w historii miasta było utworzenie w 1997 roku Urzędu Rejonowego, a w roku 1998 reaktywowanie powiatu z siedzibą w Brzesku. Prestiżowe dla miasta było również podpisanie umów partnerskich z miastami Szazhalombatta na Węgrzech, niemieckim Langenenslingen -rodzinną miejscowością Jana Ewangelisty Goetza (1997 rok) i Sovata w Rumunii (2000 roku).

    W tym czasie w brzeskich zakładach przemysłowych i firmach zaszły istotne zmiany. W 1990 roku Browar-Okocim został przekształcony w jednoosobową spółkę skarbu państwa pod nazwą Okocimskie Zakłady Piwowarskie SA, a w 1996 roku po wycofaniu się niemieckiej firmy Braun und Brunnen browar przejęła duńska firma Carlsberg. W 1991 roku rozpoczęła działalność gospodarczą spółka akcyjna pod nazwą Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych (ZETO SA), a rok później powstała Fabryka Puszek Napojowych CAN-PACK SA, która przejęła spółkę akcyjną POL-AM-PACK. W 1996 roku otwarto w mieście jedną z pierwszych w Polsce lokalnych sieci telefonicznych z centralą miejsko-okręgowo-tanzytową należącą do Telefonów Brzeskich SA (obecnie Multimedia Polska), a w 1997 roku oddano do użytku ostatni odcinek drugiej nitki wodociągowej łączącej Łukanowice z Brzeskiem, natomiast w 2001 roku obwodnicę miejską.

    Lokalni przedsiębiorcy i kupcy stworzyli swoje organizacje branżowe inicjując w 1994 roku powstanie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Brzeskich, natomiast w 1999 roku oddziału terenowego Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

    W życiu kulturalnym miasta tej dekady niezwykle ważnym wydarzeniem było ukazanie się 24 września 1992 roku miesięcznika Brzeski Magazyn Informacyjny BIM, a także publikacji dotyczących historii miasta: Kronik miasta Brzeska, autorstwa Jana Burlikowskiego (2005 rok) i monografii „Brzesko. Dzieje miasta i regionu, pod redakcją prof.prof. Feliksa Kiryka i Jana Lacha (2006 rok).

    Tragedią dla miasta była wielka powódź, która nawiedziła Brzesko w lipcu 1997 roku. Zalane zostało 1300 ha obszarów całej gminy, w tym ulice: Cegielniana, Wenecja, Robotnicza, 11 listopada, 19 stycznia, Osiedlowa, ponadto budynki użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Policji, Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa nr 1, sklepy, hurtownie, Browar-Okocim i wiele lokali mieszkaniowych. Mimo dużych zniszczeń miasto szybko zostało oczyszczone i odbudowane.

1997 rok

W grudniu Jadowniki zostały przyjęte do Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce. Członkami są miejscowości mające co najmniej 800 lat historii.

 1998 rok

W styczniu Urząd skarbowy przeniósł się z ”biurowca” do nowej siedziby przy ul. Królowej Jadwigi ( budynek ten gmina sprzedała w 1995 roku za 3 miliardy starych złotych).

         W Brzesku Bank PKO BP chce zamontować bankomaty. Montaż bankomatu jest opłacalny gdy w mieście otwartych jest przynajmniej 20 tys. rachunków.

         Wyprodukowano pierwszy film promocyjny o gminie. Jego realizatorem jest znany reżyser Krzysztof Szmagier.

W marcu uruchomiono pierwszą internetowa kafejkę przy ul. Berka Joselewicza z 6 stanowiskami, o przepustowości łączy do 56kbps.

         Od maja baza transportowa Zakładu Oczyszczania Miasta przeniesiona została na ulicę Przemysłową.

Chłopem Roku w Racławicach wybrano mieszkańca Okocimia, Janusza Filipa z zawodu doradcę rolniczego.

         W Jadownikach, w PSP nr 1 tablicę pamiątkową poświęconą 32 mieszkańcom ofiarom pacyfikacji wsi z lipca 1943 roku.

         Jubileusz 50- lecia działalności obchodziła Biblioteka Publiczna w Okocimiu.

         W czerwcu otwarto nowy plac targowy na którym usytuowano 38 pawilonów handlowych.

         Fundacja „Zdrowie” prowadzi przygotowania do budowy hali widowiskowo-sportowej dla 2200 widzów, krytej pływalni oraz hotelu  i stadionu na 20 tysięcy widzów. W pierwszym etapie wybudowana zostanie hala. Miasto wykupiło teren pod budowę a Fundacja ma ściągnąć środki  z zewnątrz na budowę.

         W tym roku spółdzielczość bankowa w Brzesku obchodzi 125 lecie działalności. Bank Spółdzielczy, który jest prawnym następcą Towarzystwa Zaliczkowego, posiada 2,5 tys. członków.

         Czterdziestolecie funkcjonowania przedszkola w Porębie Spytkowskiej. Założycielką przedszkola była pani Wanda Karaś, która dyrektoruje placówce do chwili obecnej.

         Piłkarze Okocimskiego Klubu Sportowego zostali wycofani z rozgrywek II ligi.

         We wrześniu, po wyborach zmiana warty. Fotel burmistrza powierzony zostaje przez radę Janowi Musiałowi.

W listopadzie trwają nadal prace nad przełożeniem 460 metrów koryta Uszwicy. Prace te związane są z planowanym rozpoczęciem budowy obwodnicy Brzeska.

14 listopada, przy ul. Szczepanowskiej oddano do użytku nową siedzibę policji.

 1999 rok

Brzesko stolicą powiatu. Grzegorz Wawryka pierwszym starostą odrodzonego samorządu powiatowego. Po dwunastu miesiącach funkcjonowania (od grudnia) powiat ma swój herb i flagę.

W Brzesku po raz pierwszy zagościła WOŚP. 39 wolontariuszy zebrało prawie 30 tysięcy złotych. Wystąpił zespół Brathanki oraz Kasia Kowalska.

Od początku roku samorząd przygotowuje się do reformy szkolnictwa. Powołane zostaną dwa gimnazja w Brzesku i jedno w Jadownikach.

W lutym gościł w Brzesku minister Transportu i Gospodarki Morskiej Tadeusz Syryjczyk, a w kwietniu wicemarszałek Sejmu - Jan Król . Na spotkaniach omawiany był postęp prac związanych z planowaniem i budową obwodnicy Brzeska.

W PSP nr 2 w Brzesku, dzięki programowi MEN uruchomiono pierwszą pracownię komputerową, na którą składa się 10 komputerów, laserowa drukarka oraz encyklopedie multimedialne. Dzięki Telefonom Brzeskim S.A. komputery będące na wyposażeniu pracowni zostały podłączone do Internetu.

Siatkarze Okocimskiego awansowali do serii B I ligi. Trenerami drużyny są: Jerzy Piwowar i Józef Gawenda.

W Brzesku rozgorzała dyskusja, czy pozwolić na powstania supermarketu zlokalizowanego na styku osiedli Jagiełły i Ogrodowej. Protest zjednoczył środowisko małych kupców, w wyniku czego powstał brzeski oddział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

ZETO SA zaoferowało mieszkańcom gminy dostęp do Internetu, którego szybkość łączy to 2Mbit/s.

W sierpniu ruszyła budowa nowej oczyszczalni w Sterkowcu Zajaziu.

Radni miejscy podjęli uchwałę na mocy której każdy właściciel kamienicy przy Rynku podejmujący się remontu elewacji kamienicy będącej jego własnością otrzyma 50% bonifikatę przy płaceniu podatku od nieruchomości.

Po rocznej przerwie na murawę wybiegli piłkarze czwartoligowego KS Okocimski.

W październiku Zespół szkół Mechaniczno-Elektrycznych obchodził 30 lecie istnienia.

W listopadzie otwarto hostel dla ofiar przemocy w rodzinie. Uruchomiono też noclegownię dla bezdomnych.

W niedziele 24 października biskup Jan Styrna poświęcił nową świątynię  pw. Miłosierdzia Bożego. Proboszczem został ksiądz Józef Mularz.

Dającym dużo do myślenia pozytywnym akcentem kończącego się roku była chęć pozostania w gminie Brzesko i przezimowania w Wokowicach bociana, którego dwukrotnie strażacy próbowali zabrać z gniazda.

 2000 rok

Styczeń przyniósł niewesołe wiadomości dla mieszkańców. Wyższe podatki o średnio 7, a za wywóz nieczystości o 30%. RPWiK zadbał o mieszkańców gminy i stałe dostawy wody, oddając do użytku próg spiętrzający na Dunajcu.

W marcu przedstawiono strategię rozwoju gminy przygotowaną przez UM w Brzesku, MODR z Krakowa oraz brzeskie Stowarzyszenie Producentów i Doradców Rolnictwa.

Urząd Miejski zakupił „Kroniki Miasta ” Jana Burlikowskiego za 10 tys. złotych. BZK przeniosły się do nowej siedziby przy ul. Słowackiego.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej obchodziło 10 lecie powstania.

W czerwcu ruszyła budowa obwodnicy Brzeska. W sobotnie południe 24 czerwca w Krakowie nowym królem kurkowym wybrano brzeszczanina Mieczysława Mietłę.

Rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie nowego Zespołu Szkół Średnich przy ul. Okulickiego. W nowym budynku będzie miał swoją siedzibę Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Liceum Ogólnokształcące.

W dniach 16 i 17 września odbyły się pierwsze Dni Starych Skrzydeł, które nawiązywały do istniejących w Brzesku podczas I wojny światowej lotnisk wojskowych.

14 października został wmurowany kamień węgielny pod budowę gimnazjum w Jadownikach.

 2001 rok

W styczniu samorząd gminny przejął z Browaru Okocim orkiestrę dętą.

W magistracie odbył się pierwszy bal magistracki. Wśród uczestników zebrano 1400 zł na urządzenie do rozdzielania frakcji białek dla brzeskiego szpitala.

Staraniem władz powiatu uruchomiono Warsztaty Terapii Zawodowej, których siedziba będzie przy ul .Przemysłowej.

W bieżącym roku w kwietniu minęło 50 lat brzeskiemu Cechowi Rzemiosł.

Wprowadzono od lipca na brzeskich ulicach płatne parkingi .

27 lipca otwarto nowoczesną oczyszczalnię ścieków Sterkowcu Zajaziu, którą wybudowano kosztem 3,4 miliona zł.

27 sierpnia gościł w Brzesku prezydent Aleksander Kwaśniewski.

We wrześniu ruszyła budowa krytej pływalni. Przewidywany koszt budowy to około 7 milionów złotych.

         We wrześniu, znaną choreograf brzeskich zespołów ludowych panią Janinę Kalicińską nagrodzono statuetką Oskara Kolberga.

W listopadzie otwarto jadłodajnię dla ubogich, którą będą opiekował się brzeski MOPS wraz z Caritasem i Cechem Rzemieślników.

W grudniu milion złotych z Funduszu PHARE otrzymała gmina Brzesko na uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na os. Świerkowa .

Uchwałą Rady Miejskiej, Brzesko jako jedna z pierwszych gmin w Małopolsce wprowadziła obowiązkową segregację śmieci w gospodarstwach domowych.

 2002 rok

W 2002 roku, w pierwszej edycji konkursu „Nasza Gmina w Europie”, organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym uczestniczyło 290 gmin z całej Polski, Brzesko otrzymało wyróżnienie w dziedzinie gospodarki odpadami i nagrodę w wysokości 100.000 zł., z przeznaczeniem na rozbudowę kanalizacji.

 W tym samym roku na międzynarodowych targach POLEKO w Poznaniu przedstawiciele samorządu odebrali dwie nagrody, które gmina uzyskała za ogół przedsięwzięć ekologicznych, realizowanych w zakresie ochrony wód, powietrza, ziemi, gospodarki odpadami oraz edukacji ekologicznej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 rozpoczął 2 września rok szkolnyw nowych murach. Nowoczesny kompleks z halą sportową mieści się przy ul. Okulickiego w Brzesku.

 2003 rok

W 2003 r. zdrowsza woda popłynęła z kranów w Brzesku. Na terenie ujęcia wody na Dunajcu w Łukanowicach zamontowano, kosztem około 900 tysięcy złotych, nowoczesne urządzenie do uzdatniania wody. Do tej pory, podobnie jak w większości ujęć wody w Polsce, do uzdatniania wody stosowano chlorowanie. W Łukanowicach zamontowano trzecią w Małopolsce stację uzdatniania wody poprzez zastosowanie dwutlenku chloru.

Również w 2003 roku jednostka OSP ze Szczepanowa wzbogaciła się o nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy za 274 tys. zł. To pierwszy od wielu lat nowy wóz dla strażaków ochotników. Zakup został sfinansowany przez gminę Brzesko i Zarząd Województwa Małopolskiego.

Brzeski szpital powiatowy świętował swoje dwudziestolecie powstania. W momencie, gdy oddawano obiekt do użytku, był on jednym z najnowocześniejszych w kraju.

W kwietniu 2003 roku otwarto długo oczekiwaną przez mieszkańców krytą pływalnię. Inwestycja kosztowała 7,5 mln. zł.

W maju Szczepanów gościł ponad 30 tysięcy pielgrzymów z okazji obchodów jubileuszu 750-lecia kanonizacji św. Stanisława biskupa i męczennika. Obecny był wysłannik papieża Jana Pawła II, Joseph Ratzinger, prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary.

         W czerwcu 78 procent głosujących mieszkańców gminy Brzesko opowiedziało się w referendum za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Frekwencja nie była zbyt wysoka i wyniosła niespełna 60 procent. Najwięcej poparcia dla akcesji naszego kraju do UE wyrazili mieszkańcy należący do obwodu nr 1 z siedzibą w MOK-u - 83 proc., natomiast najwięcej przeciwników było w Buczu -ponad 41 proc.

W sierpniu rozstrzygnięto olbrzymi jak na warunki Małopolski, międzynarodowy przetarg na realizację rozbudowy infrastruktury komunalnej w ramach „Zintegrowanego programu rozwoju gospodarczego południowej części gminy Brzesko”. Dzięki temu wybudowanych zostanie 45 km kanalizacji, położone zostaną nakładki asfaltowe na 5 kilometrach dróg gminnych, wybudowane zostanie pół kilometra drogi na Pomianowskim Stoku. Miasto otrzyma na ten cel wsparcie z funduszu PHARE Unii Europejskiej w wysokości 2,8 mln euro, natomiast wartość wszystkich inwestycji opiewać będzie na kwotę 4,3 mln euro.

W sierpniu w gminie Brzesko utrzymywały się bardzo wysokie temperatury i brak było opadów deszczu. Zaczęło brakować wody w studniach m.in. w Porębie Spytkowskiej i Buczu.

We wrześniu, z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie” rozpoczęło działalność Katolickie Gimnazjum i Liceum. W tym samym miesiącu jubileusz 70-lecia istnienia obchodził Okocimski Klub Sportowy, którego podopiecznymi było i jest wielu utalentowanych sportowców.

W październiku, z inicjatywy Urzędu Miejskiego ukazała się książka „Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Brzesku 1892-2003”, autorstwa prof. Mariana Stolarczyka .

W listopadzie 2003 roku członkowie Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Brzesku obchodzili jubileusz 50-lecia istnienia swojej organizacji. Koło, po wielu latach perturbacji lokalowych, otrzymało własny lokal. Gwoli przypomnienia pierwszym prezesem przed półwieczem wybrano Antoniego Herberta.

2003 rok był również udany dla sportowców z Brzeska. Czternastoletnia tenisistka Okocimskiego, Magdalena Wiecha wywalczyła na kortach medale Mistrzostw Polski, dwa brązowe oraz jeden srebrny. Brzescy wędkarze sięgnęli również po medale - Kazimierz Kozioł srebrny Mistrzostw Polski w wędkarstwie spławikowym, a Sebastian Mączka brązowy, w Mistrzostwach Świata juniorów.

 2004 rok

W 2004 roku w marcu rozgorzała dyskusja nad dalszymi losami pałacu Goetzów –Okocimskich. Do Brzeska przyjechali Teresa i Greg Gołębiewscy. Amerykańskie małżeństwo polskiego pochodzenia zaproponowało

utworzenie w mieście elitarnej szkoły średniej typu Round Sqare. Placówka miałaby się ulokować w pałacu. Jego remontem zajęłaby się, powstała w tym celu, fundacja.

W kwietniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła koncepcję zjazdu w Brzesku z planowanej autostrady A-4 wraz ze skomunikowaniem z drogą krajowa Brzesko-Nowy Sącz oraz drogą Brzesko-Szczurowa.

W kwietniu samorząd pozyskał milion eurona kanalizację komercyjnych

działek na Pomianowskim Stoku (obok obwodnicy). Dzięki wykonaniu inwestycji tereny te stały się bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Pieniądze, przeznaczone na drugi etap realizowanego Programu Gospodarczego Rozwoju

Gminy, pochodziły z unijnych funduszy przedakcesyjnych.

W maju mieszkańcy Mokrzysk i Bucza nie wyrazili zgody na budowę na terenie ich sołectw sortowni odpadów komunalnych.

Jeden z najnowocześniejszych tomografów komputerowych trafił do brzeskiego szpitala. Aparat kosztował 1,7 miliona złotych.

W czerwcu Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzesku zakończyła działalność. To efekt wprowadzonej kilka lat temu reformy oświaty. Obecnie w budynku mieści się wyłącznie gimnazjum.

130 lecie powstania obchodziła brzeska Ochotnicza Straż Pożarna.

Z okazji jubileuszu zasłużeni druhowie odebrali odznaczenia i medale. Liczący sobie 128 lat sztandar został udekorowany Złotym Znakiem Związku OSP.

         „Brzesko liderem zarządzania” - taki tytuł otrzymało miasto w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Unię Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich. To nagroda za skuteczne pozyskiwanie pieniędzy pozabudżetowych. Jury doceniło, że w ciągu 6 ostatnich lat budżet miasta wzbogaciło się o 33 miliony złotych ze źródeł zewnętrznych. Miasto, oprócz zaszczytnego tytułu otrzymało sprzęt komputerowy.

W lipcu mieszkańcy osiedla Kopaliny rozpoczęli protest przeciwko planowanemu włączeniu ul. Leśnej do zjazdu z autostrady. Głównym argumentem przeciwników była obawa, iż planowana droga zakłóci panujący w dzielnicy spokój. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest głównym inwestorem budowy autostrady, nie chce jednak porzucić ustaleń sprzed 20 lat. W lipcu dobiegła końca modernizacja ujęcia wody w Łukanowicach. Kosztem półtora miliona złotych, pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zainstalowano urządzenia usprawniające proces usuwania zanieczyszczeń oraz zasilania ujęcia wody.

We wrześniu brzescy urzędnicy zaczęli szkolić swoich kolegów z Bośni. Skierowano ich do Brzeska, które uchodzi za jedno z najlepiej realizujących przedsięwzięcia ekologiczne w kraju. To opinia specjalistów z amerykańskiej agencji US AID.

Czarne chmury pojawiły się nad niedzielnym handlem w Brzesku. Radni skupieni wokół LPR-u zaproponowali, aby w tym dniu wprowadzić zakaz jego prowadzenia w brzeskich supermarketach. Miał to być ukłon w stronę drobnych przedsiębiorców, narzekających na spadek obrotów.

W październiku po raz pierwszy w Brzesku zabrzmiało „Gaudeamus...”. Małopolska Szkoła Wyższa uroczyście rozpoczęła pierwszy rok akademicki. 130 studentów w systemie dziennym i wieczorowym zdobywa wiedzę na kierunku międzynarodowe stosunki ekonomiczne.

35. urodziny świętował Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

W listopadzie kolejne duże pieniądze dla Brzeska. W ramach programu

PHARE 2002 miasto pozyskało środki na inwestycję o wartości ok. 4,5 mln euro. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację III etapu Programu Rozwoju Gospodarczego Gminy, w ramach którego zostanie wykonana na odcinku blisko 50 kilometrów kompleksowa kanalizacja opadowa i ściekowa.

Rok zakończył się nieco smutno dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Spółka ta przeżywa kłopoty finansowe. Pomysłów na wyjście z trudnej sytuacji jest kilka, m.in. powołanie do życia jednej firmy, utworzonej z połączenia MPK oraz Brzeskich Zakładów Komunalnych.

 2005 rok

W 2005 rokunasze miasto stało się terenem prestiżowej działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W szeregach słuchaczy znaleźli się ludzie, którzy przekroczyli co najmniej 40. rok życia i interesują się naukami humanistycznymi lub przyrodniczymi.

Młodzież brzeska wzorem starszych uczy się demokracji . Powołano Młodzieżową Radę Gminy.

W lutym dwie brzeskie firmy otrzymały wyróżnienia. Browar Okocim za systematyczną, dynamiczną rozbudowę i unowocześnienie produkcji, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska i uczestniczenie w lokalnym życiu społecznym i kulturalnym. Wyróżniono także CAN-PACK SA za systematyczną rozbudowę i unowocześnienie produkcji oraz inwestycje zagraniczne.

Brzeszczanie należą nie tylko do ludzi pracowitych, ale też szanujących zdobywanie wiedzy. Wyczyn Fryderyka Czerskiegoz pewnością kwalifikuje się do odnotowania. Pochodzący z Jadownik, pan Fryderyk zdobył świadectwo dojrzałości i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że 8 marca ukończył 80 lat!

„W niezmierzonym bólu łączymy się z wszystkimi rodakami i obywatelami całego świata, którzy bezgranicznie pokochali Go jak swojego Ojca.

2 kwietnia odszedł do Wieczności największy z Synów Polskiej Ziemi, następca świętego Piotra -JAN PAWEŁ II Papież, który odmienił losy współczesnego świata. Odnowił oblicze Ziemi, tej Ziemi!...” - takiej treści list w imieniu swoim i mieszkańców odczytali 5 lutego na Placu Kazimierza Wielkiego podczas mszy i modlitewnego czuwania w intencji zmarłego papieża, burmistrz Brzeska i starosta brzeski.

W kwietniu ostatecznie Urząd Miejski sprzedał akcje Telefonów Brzeskich SA. Niegdyś przy tworzeniu tej spółki miasto na potrzeby nowej firmy telekomunikacyjnej przeznaczyło budynek. W zamian otrzymało 200 tysięcy akcji. Wynegocjowano cenę emisyjną - 5 zł za akcję. W kwietniu po zamknięciu wysypiska śmieci wJadownikach, odpady z gminy będą wywożone do Tarnowa.

W 2005 roku Browar Okocim obchodził 160 rocznicę istnienia.W obecnej chwili produkuje 2,4 mln. hektolitrów piwa.

W czerwcu radni podjęli decyzję o przeznaczeniu środków finansowych na letni wypoczynek blisko 2 tysięcy dzieci z brzeskich szkół i stowarzyszeń.Z racji partnerskich relacji pomiędzy Brzeskiem a Langenenslingen  w czerwcu rozpoczęły się obchody Roku Niemieckiego.

W lipcu rozegrano na stadionie Okocimskiego finałowy turniej piłkarskich mistrzostw Europy amatorów Regions Cup 2005. Mistrzostwa odbywały się pod auspicjami Europejskiej Federacji Piłki Nożnej (UEFA).Na ten dzień mieszkańcy Bucza czekali wiele lat. Oddano do użytku wodociąg. Do tej pory czerpano wodę z przydomowych studni.

W sierpniu okolicznościowym pamiątkowym postumentem, usadowionym przy ul. Chopina, samorząd Brzeska uczcił 25-lecie istnienia NSZZ „Solidarność.

         W październiku w Polsce odbyły się wybory parlamentarne. Podobnie jak w skali ogólnopolskiej, także w powiecie brzeskim wybory do parlamentu RP

wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Partia braci Kaczyńskich (34,68 proc. poparcia) wyprzedziła Platformę Obywatelską (17,14), Ligę Polskich Rodzin (16.81) i Samoobronę (10,02). Z brzeskich kandydatów najwięcej głosów zebrał Edward Czesak (PiS), który zdobył z tarnowskiego okręgu wyborczego mandat do Sejmu. W wyborach wzięło udział nieco ponad 43 proc. uprawnionych do głosowania . Edward Czesak jest pierwszym z ziemi brzeskiej posłem na Sejm RP po 1989 roku.

Chociaż nazwa Związek Nauczycielstwa Polskiego funkcjonuje od 1930 r., to 100-lecie działalności jego członkowie postanowili świętować w listopadzie bieżącego roku. Początki organizacji w powiecie brzeskim i całej Polsce sięgają 1905 r.

W listopadzie staraniem brzeskiego starosty Grzegorza Wawryki, otwarto w budynku dawnego szpitala przy ul. Kościuszki,Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku, który ma być kolejną formą pomocy dla niepełnosprawnych. W grudniu Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych orzekła, że najlepsze w Małopolsce obszary, przygotowane dla inwestorów, posiada Brzesko. Podczas uroczystej gali samorząd odebrał nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie „Grunt na medal”.

W grudniu 2005 roku wydano Kroniki Miasta Brzeska, autorstwa Jana Burlikowskiego.

Na koniec roku piękny gest wychowanków Domu Dzieckaz Jasienia, którzy oddali swoje zabawki, aby pomóc w zakupie drogich protez dla niepełnosprawnej Amelki z Borku w gminie Bochnia.

  2006 rok

W styczniu pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” ogłosiło zestawienie oraz wyniki pozyskiwania środków pochodzenia zagranicznego przez poszczególne gminy i miasta. Pod względem wykorzystania tych środków

na 1 mieszkańca w 2004 roku Brzesko uplasowało się na 3. miejscu wśród miast

powiatowych i jest absolutnym liderem w Małopolsce. Oczywiście, to efekt realizacji Programu Rozwoju Gospodarczego Gminy, który w większości

finansowany jest z funduszy PHARE 2002.

W tym samym miesiącu brzeski szpital wzbogacił sięo bardzo nowoczesny aparat USG, który kosztował 230 tysięcy złotych. Pieniądze na jego zakup przekazał samorząd powiatowy.

W lutym konserwator zabytków wpisał kamieniczki brzeskiego Rynku do rejestru zabytków.

Na początku lutego zakończyła się VII Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Decyzją jury, któremu przewodniczył marszałek Senatu RP, Bogdan Burusewicz, Brzesku przedłużono prawo do używania znaku na rok 2006. Przypomnijmy, że tytuł „Przyjazna Środowisku” po raz pierwszy przyznano gminie w roku 2003.

W czwartek, 16 lutego gościł w Brzesku Victor Ashe – ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce. Delegacja amerykańska tak wysokiego szczebla po raz pierwszy odwiedziła Brzesko. Gości podejmowali burmistrz Jan Musiał oraz starosta Grzegorz Wawryka.

W marcu ważyły się losyFundacjiAkademia Goetza Okocimskiego. Fundację mają tworzyć: Teresa i Grzegorz Gołębiewscy –amerykańskie małżeństwo polskiego pochodzenia, Instytut Lecha Wałęsy oraz gmina Brzesko i starostwo powiatowe. Powstał problem w związku z nowelizacją przepisów, które zabraniają samorządom tworzenia fundacji.

W marcu dobiegła końca pierwsza edycja akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą”, przy wsparciu Polsko– Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego. Wśród laureatów znalazły się m.in. gmina Brzesko i starostwo powiatowe. W województwie małopolskim specjalne certyfikaty otrzymało niespełna 30 samorządów. Zamierzeniem organizatorów przedsięwzięcia było promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach tak, by przyczyniły się do poprawy jakości życia publicznego, wyeliminowania korupcji i innych form patologii

W marcu minęło 95 lat, od kiedy brzeskie liceum otworzyło swoje podwoje.

W kwietniu po burzliwych dyskusjach został zaakceptowany − przez rady miejską i powiatową , statut Fundacji Akademii Goetzów-Okocimskich.

W maju Honorowymi Obywatelami Miasta zostali byli więźniowie obozów koncentracyjnych urodzeni w naszej gminie. Statuetki Gryfa otrzymali Kazimierz Zając, Jadwiga Sediwy, ZbigniewTryczyński, Zbigniew Damasiewicz, Franciszek Sediwy, Michał Pituła, Józef Stós, Henryk Bernacki.

W czerwcu gmina została „ukoronowana”. Brzesko, obok Libiąża i Chełmka zwyciężyło w plebiscycie „Trzech Koron Małopolski”.

W zestawieniach statystycznych Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, wśród 182 małopolskich gmin, w kategorii wartości inwestycji zagranicznych w powiatach Małopolski w latach 1989−2003, nasz powiat zajął 2. miejsce, za miastem Kraków, ze wskaźnikiem 3515 USD na 1 mieszkańca i wyprzedził Tarnów oraz Nowy Sącz. Cztery najmocniejsze w województwie gminy w zakresie inwestycji zagranicznych to: Kraków, Brzesko, Skawina i Niepołomice.

W czerwcu PiMBP obchodziła 60 lecie swojej działalności.

W lipcu Andrzej Mleczko, z-ca dyrektora PUP poinformował radnych o malejącym piąty rok z rzędu bezrobociu. W gminie jest 2224 osoby bezrobotne czyli o 231 mniej niż w roku ubiegłym.

W lipcu wojewoda małopolski zadecydował o likwidacji Biura Paszportowego w Brzesku. Mieszkańcy będą musieli jeździć do Tarnowa lub Krakowa aby wyrobić ten dokument.

W lipcu TARR sprzedała za niespełna pół miliona złotych budynek kina Bałtyk. Obiekt nabył przedsiębiorca z Rzeszowa.

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego postanowiły skłonić gminy do rywalizacji w zakresie organizowania administracji przyjaznej mieszkańcom. Drugą edycję współzawodnictwa wygrało Brzesko za całokształt działalności Urzędu Miejskiego, a w szczególności za uruchomiony w zeszłym roku Punkt Obsługi Inwestora,

Po pokonaniu Puszczy Niepołomice i po czterech latach starań, piłkarze Okocimskiego awansowali do trzeciej ligi.

W lipcu nastąpiła finalizacja trzeciego etapu programu PHARE . Powstało 47 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 2,5 km sieci wodociągowej, 30 tys. m kw. dróg i 10 przepompowni ścieków (2 – w mieście, 3 – w Jadownikach i 5 – w Wokowicach). Zasięg prac objął osiedla: Leśna, Słotwina i Stare Miasto oraz całe Wokowice. Niestety, konieczność wykonania dodatkowych

prac spowodowała, iż Jadowniki wciąż nie są skanalizowane w całości. Wartość

kontraktu na wykonanie przedostatniej części programu PHARE „Spójność Społeczno−Gospodarcza 2002” to ok. 4,5 mln euro. Wkład gminy wyniósł 45 proc.

Policjanci brzescy otrzymali 24 lipca prezent-otwarto nowoczesną strzelnicę. Z obiektu korzystać mają także funkcjonariusze z Tarnowa i Bochni. Budowę sfinansowały: Komenda Wojewódzka Policji, samorząd miejskii powiatowy oraz Fundacja Zdrowie.

W lipcu dalszy ciąg wspaniałych wiadomości dla Brzeska. Kapituła Rankingu Samorządów, pod przewodnictwem Jerzego Buzka uplasowała Brzesko na drugim miejscu w Polsce w pozyskiwaniu środków pomocowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W październiku pojawiła się staraniem Urzędu Miejskiego, pierwsza w historii monografia Brzeska. Nosi tytuł „ Brzesko. Dzieje miasta i regionu”. Za redakcję tego ponad tysiąc stronicowego dzieła odpowiadali profesorowie Feliks Kiryk i Jan Lach.

W listopadzie Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wybrało Leszka Klimka z Jasienia najlepszym sołtysem spośród 250 ubiegających się o to miano sołtysów. To nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców Jasienia. W listopadzie oddano w tym sołectwie do użytku nową halę gimnastyczną. Samorząd wybudował ją kosztem ponad 2 milionów złotych. W listopadzie odbyły się też wybory do rad gmin oraz wybory burmistrza. Po raz trzeci fotel burmistrza zajął Jan Musiał.

W listopadzie WFOŚiGW z Krakowa wyróżnił gminę tytułem „Ekologiczna gmina województwa małopolskiego” i przekazał 75 tysięcy nagrody na przedsięwzięcia proekologiczne, a kapituła plebiscytu „Euro-gmina” na czele z marszałkiem i wojewodą małopolskim uznała naszą gminę za lidera w zakresie przedsiębiorczości.

W grudniu odbył się pogrzeb najstarszej mieszkanki Brzeska 103 letniej pani Marii Fortuny.

Najstarsza gazetakatolicka dla młodzieży „Wzrastanie” świętująca 20-lecie istnienia, otrzymała Nagrodę im. św. Maksymiliana Kolbe ufundowaną przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy.

W grudniu w Pałacu Łazienkowskim w Warszawie państwo Anna i Kazimierz Kuralowie otrzymali Nagrodę im. Świętego Brata Alberta. Wyróżnieni zostali za pracę charytatywną na rzecz ubogich.

 „Solidarności” odbyły się

obchody 25. rocznicy wprowadzenia

2007 rok

 W styczniu duże straty w gminie przyniosła wichura, jaka przetoczyła się nad Małopolską. Najbardziej dramatyczne chwile przeżyli mieszkańcy Szczepanowa, Sterkowca i Wokowic. W nocy z 18 na 19 stycznia

część budynków została całkowicie pozbawiona dachów.

Piętnastolecie swojej działalności wydawniczej obchodził miesięcznik BIM.

Urząd Miejski otrzymał 31 stycznia certyfikat ISO 9001przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Brzeszczanie lubią pływać. Na krytej pływalni 146 chętnych przez 24 godziny non-stop przepłynęło 86.950 metrów.

W lutym grono mieszkańców Brzeska zwiększyło się o nowonarodzone pięcioraczki.

W maju na kilkanaście dni archeolodzy rozkopali Rynek. Zaskoczyły ich ślady po drewnianej budowli na środku placu. Specjaliści orzekli, iż z całą pewnością istniał tam ratusz. Znaleźli też palenisko z neolitu.

W czerwcu radni powiatowi podjęli decyzję o sprzedaży pałacu Goetzów-

Okocimskich i przyległego parku.

W sierpniu OSP z Jadownikświętowała 120 lat istnienia. W tym samym miesiącu,spadkobiercy rodu Goetzów-Okocimskich postanowili odzyskać rodowąsiedzibę i upomnieli się o prawo pierwszeństwa zakupu, a w listopadzie 19 potomków fabrykanckiego rodu odkupiło pałac i park za ponad 4 miliony złotych .

WewrześniuDom Dziecka w Jasieniu obchodził 60-lecie. Jean Claud Mariaud, współtwórca organizacji „Cassiopea”, która od lat wspomaga ośrodek, otrzymał Order Uśmiechu.

Dziesiąty rok działalności odnotowało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej, a 140 lat istnienia świętował powiat brzeski.OdpaździernikaBrzesko ma dwóch przedstawicieli w Parlamencie, Edwarda Czesaka i Jana Musiała.

„Wspólnota” ogłosił wyniki rankingu na „Najlepszą gminę w Małopolsce” pod względem rozwoju infrastruktury technicznej za 2006 roku. Została nią gmina Brzesko.

W tym samym miesiącu samorządowcy otworzyli nowoczesną halę sportową przy Szkole Podstawowej w Okocimiu.

Brzesko ma po raz drugi w swej historii komisarza. Pierwszy raz w stanie wojennym, a teraz w związku z wygaśnięciem mandatu burmistrza, który został posłem obowiązki zarządzania gminą w randze komisarza przejął Stanisław Sułek a następnie dotychczasowy sekretarz gminy Bogusław Babicz.

 2008 rok

Od lutego, przez prawie 3 lata będzie zasiadał w fotelu burmistrza nowy gospodarz Brzeska, Grzegorz Wawryka.

W dniu 3 marca 2008 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku obchodziła 35. rocznicę nadania imienia Mikołaja Kopernika.

         Samorządowcy brzescy są zaniepokojeni brakiem prac na planowanej autostradzie A-4, która miała powstać w 2008, a do tej pory nawet niema dokumentacji.

Brzesko, jako pierwsze w Małopolsce wystartowało z budową kompleksu boisk realizowanego w ramach rządowego projektu Orlik 2012.

25 maja w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowie zostało poświęcone i oddane do użytku Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe.

21 czerwca brzeski odział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w 70 rocznicę jej powstania otrzymał sztandar.

W czerwcu na terenie gminy w 20 punktach uruchomiono hot-spoty, czyli bezprzewodowy internet. W tym samym miesiącu piłkarze Okocimskiego zapewnili sobie awans do II ligi.

W lipcu władze miasta zawarły porozumienie z dyrekcją Polskich Kolei Państwowych dotyczące remontu zaniedbanego dworca.

W sierpniu 40-lecie obchodził klub LKS „Olimpia” Bucze.

Dzięki pieniądzom z Urzędu Miejskiego rzeka górska, do jakich zaliczana jest Uszwica, będzie miała sprawniejszy monitoring. Uruchomiono stanowiska pomiarowe w Lipnicy Murowanej i Okocimiu oraz wymienione zostały czujniki, sterujące mikrokomputery, a także system łączności.

17 październikaodbyła się uroczystość otwarcia kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią Orlik 2012 umiejscowionego pomiędzy krytą pływalniąa PG nr 2. W uroczystości wzięło udział wielu znanych przed laty sportowców. Rozegrany został też pierwszy mecz z udziałem młodych piłkarzy Orlika Brzesko.

Wiesława Mrowca-Urban i Zbigniew Urban zostali nowymi właścicielami pałacu Goetzów- Okocimskich.

W połowie tego roku została przedłużona została umowa o współpracy samorządów trzech partnerskich miast – Brzeska Szazhalombatty i Sovaty. Umowę parafowali burmistrzowie Vezer Mihaly (Szazhalombatta), Peter Ferenc (Sovata) i Grzegorz Wawryka (Brzesko), a dotyczy ona dalszej współpracy

w zakresie wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów pomiędzy uczniami szkół podstawowych. Porozumienie obowiązuje do 2014 roku.

         Po raz pierwszy podczas obchodów Święta Niepodległości mieszkańcy Brzeska spotkali się na Placu Kazimierza Wielkiego, by wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne. Samorządowcy rozdali też 1000 biało-czerwonych flag.

         PSS Społem Brzesko obchodziło 60-lecie swojego powstania. Spółdzielnia działalność gospodarczą rozpoczęła w 1948 roku, wtedy otwarto dwa pierwsze sklepy.

W grudniu samorząd zadecydował o rozpoczęciu w roku przyszłym rewitalizacji brzeskiego rynku. Inwestycja kosztować będzie 7,5 miliona złotych.

Pod koniec roku ukazał się pierwszy tom z sześciu planowanych „Kronik powiatu brzeskiego” autorstwa Jana Burlikowskiego. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki przychylności właściciela praw autorskich – Urzędu Miejskiego oraz zaangażowaniu finansowemu wielu instytucji i przedsiębiorstw związanych z miastem i powiatem, a w szczególności pana Jerzego Ożegalskiego.

W grudniu rozpoczął się remont „starego Ratusza”, w którym mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury .

W 2008 roku zawodnicy brzeskich klubów wzbogacili swoje kolekcje medalowe. W czerwcu w Oświęcimiu w Otwartych Mistrzostwach Województwa Małopolskiego w pływaniu w kategorii łączonej 12 i 13 latWojtek Wojdak, zdobył złoty medal na 800m stylem dowolnym, srebrne na 100, 200 i 400 metrów stylem dowolnym.

Na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży, Joanna Smaga zdobyła srebrny medal w kręglach a juniorki młodsze „Sokoła” Brzesko wywalczyły srebrny medal Kręglarskich Drużynowych Mistrzostw Polski. Medalistamiw upływającym roku zostały też dwa piwa produkowane w Browarze Okocim. Złotymi medalami w Ogólnopolskim Konsumenckim Konkursie Piw „Chmielaki Krasnostawskie 2008” nagrodzono piwa-Okocim Mocne i Harnaś.

 2009 rok

Rok 2009 będzie rekordowym pod względem wydatków na inwestycje. Na ten cel burmistrz wraz z radnymi zaplanowali prawie 22 miliony złotych.

Wielkim sukcesem zakończył się styczniowy brzeski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 11 stycznia po raz pierwszy w brzeskiej historii finałów WOŚP udało się zebrać więcej niż 50 tysięcy złotych.

SP ZOZ Brzesko przeprowadził dwa oddziały, opiekuńczo-leczniczyi pulmonologiczny do nowego szpitala.

W lutym 13 milionów złotych trafiło na konto gminy Brzesko z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieniądze przeznaczone zostały na budowę Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, którego całkowity koszt został oszacowany na ponad 15 milionów złotych.

W maju w Porębie Spytkowskiej rozpoczął się pierwszy etap budowy długo oczekiwanej przez mieszkańców sieci wodociągowej. Inwestycja wyceniona została na 18 milionów złotych. Ogółem wybudowanych zostanie 28 kilometrów sieci w bardzo trudnym terenie.

Maj przyniósł niedobre wiadomości dla pracowników Małopolskiej Wytwórni Pasz. Zagraniczny właściciel podjął decyzje o likwidacji zakładui pracę straciło blisko 50 osób.

W czerwcu w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 20. rocznicy wyborów do Sejmu oraz Święta Samorządu. Przypomnijmy , że pierwszym burmistrzem Brzeska

został wybrany Lech Pikuła, którego na krótko zastąpił Bogusław Tolasz, później stanowisko objął Jan Musiał, a obecnie włodarzem gminy jest Grzegorz Wawryka.

Ostatnia dekada czerwca upłynęła pod znakiem ulewnych dreszczów,

które spowodowały sporo strat. Od 22 do 26 czerwca na terenie naszej gminy

odnotowano 42 zgłoszenia związane z niszczycielską działalnością wody.

W lipcu rozpoczął się remont dworca PKP. W pierwszej kolejności poddano renowacji kładkę dla pieszych.

W sierpniu ruszyła budowa Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Wykonawcą inwestycji jest Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS.

We wrześniu 120 lat istnienia świętowała OSP Wokowice. Podczas uroczystości odbyło się poświęcenie figury świętego Floriana, samochodu strażackiego i wybudowanego garażu. Wrzesień to wspaniała akcja Rady Rejonowej Honorowych Dawców Krwi w Brzesku. Zorganizowała ona po raz pierwszy zakrojoną na szeroką skalę akcję oddawania krwi, która przeprowadzona została na Placu Kazimierza Wielkiego. Udział w akcji wzięło ponad 70 osób, które oddały 48 litrów krwi.

W październiku Gmina Brzesko otrzymała tytuł „ Lidera w pozyskiwaniu Środków Unijnych” w Plebiscycie Euro Gmina 2008/2009 i została uznana za najlepszą w Małopolsce.

W październiku dziesięciolecie istnienia obchodziło Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku. Podczas uroczystości odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą patrona szkoły Janusza Korczaka. W tym samym miesiącu, burmistrz Grzegorz Wawryka podpisał umowę z Zarządem Województwa na finansowanie ostatniego etapu budowy magistrali wodociągowej Brzesko-Bochnia. Władze województwa przekazały naszej gminie 4,5 miliona złotych na realizację tego zadania.

W listopadzie 15 lat istnienia świętowali członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Brzeskich.

W grudniu Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie ocenił wniosek gminy Brzesko o przyznanie funduszy na rewitalizację Rynku. Inwestycja kosztować będzie 6,5 miliona złotych, z czego blisko 2 miliony wyłoży gmina.

Mijający rok był udanym dla brzeskich sportowców. W marcu w Gostyniu reprezentująca TKKF Sokół Brzesko, para mieszana Jadwiga Baran i Krzysztof Zuzia wywalczyła tytuł mistrzów Polski w kręglach. Laureatami nagrody Fair Play przyznawanej corocznie przez Polski Komitet Olimpijski zostali młodzi pingpongiści „Olimpii Bucze”, Bartek i Radek Mleczkowie.

 2010 rok

W lutym, po raz trzeci w historii, Brzesko gościło prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po Ignacym Mościckim i Aleksandrze Kwaśniewskim, do grodu nad Uszwicą przybył Lech Kaczyński. Okazją

do złożenia oficjalnej wizyty Prezydenta RP w naszym mieście stały się obchody 625-lecia nadania Brzesku praw miejskich przez królową Jadwigę.

W marcu goszczący w Brzesku marszałek Marek Nawara podpisał dwie umowy na współfinansowanie zadań, jakie realizowane będą w mieście – rewitalizację Rynku i budowę drogi w strefie przemysłowej na Pomianowskim Stoku. Ogółem gmina pozyskała 6,5 miliona złotych. W marcu dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod Regionalne Centrum Kulturalno -Bibliotecznego w Brzesku, którego patronem obrano Jana Pawła II.

            W kwietniu sołectwo Bucze wzbogaciło się o wydaną monografię pt. „Bucze koło Brzeska. Dzieje wsi i parafii”.

Brzesko uczciło pamięć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który zginął

w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Żałoba w Brzesku rozpoczęła się już kilka godzin po ogłoszeniu tragicznych wieści o katastrofie. We wszystkich kościołach odprawiono msze święte w intencji ofiar katastrofy. Na Placu Kazimierza Wielkiego i w Urzędzie Miejskim wystawiona została księga kondolencyjna.

            W maju radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia obligacji komunalnych do zorganizowanego systemu obrotu. Dzięki temu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie znalazła się jedna seria gminnych obligacji o wartości 3,5 mln złotych. Jesteśmy pierwszą gminąw Małopolsce, która umożliwiła swoim mieszkańcom i przedsiębiorcom obrót tymi papierami wartościowymi na warszawskiej giełdzie. Także w maju została podpisana umowa, na mocy której budowane będzie połączenie autostrady A-4 Kraków-Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce – Brzesko w węźle Brzesko.

24 lipca w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, w czasie której rozpoczęły się uroczystości związane z przyjęciem przez miasto patrona– świętego Jakuba Apostoła Starszego.

W sierpniu w ramach obchodów 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Brzeskiej, w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się Harcerskie Spotkanie Pokoleń połączone z otwarciem wystawy zatytułowanej „Hufiec Brzesko - nasze osiągnięcia i sukcesy”.

We wrześniu gmina Brzesko została uznana za jedną ze 100 najlepszych gmin w Polsce w ogólnopolskim Rankingu Samorządów organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita. Konkurs był dwuetapowy. Do drugiego etapu zakwalifikowano 564 samorządy w tym m.in. Brzesko. Nasza gmina uplasowała się w klasyfikacji ostatecznej na 54. miejscu w Polsce, a w Rankingu Innowacyjnym na 35. miejscu.

Grzegorz Wawryka wygrał wybory i został zaprzysiężony w grudniu na burmistrza Brzeska na lata 2010-2014.

Wydarzeniem godnym zanotowania w mijającym roku było wytyczenie szlaku – Drogi św. Jakuba „Via Regia”, który biegnie od granicy z Ukrainą w Korczowej aż do Santiago de Compostela. Na trasie tego szlaku znalazło się też Brzesko.

 2011 rok

 W maju nadano Szczepanowowi honorowe prawa miejskie. Dokument przekazał burmistrzowi Grzegorzowi Wawryce, Tomasz Siemoniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

         W czerwcu nastąpiło uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Budowa kosztowała 15 mln zł, z czego ponad 10 mln gmina pozyskała z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

14 lipca 2011 roku został reaktywowany Związek Strzelecki i powołano Jednostkę Strzelecką 2059 .Jej patronem został pułkownik Andrzej Hałaciński

         Jubileusz 30 lecia obchodził Zespół Pieśni i Tańca Jadowniczanie, założony z inicjatywy nieżyjącej już Zofii Wawreniuk.

We wrześniu jubileusz 60-lecia powstania obchodził Cech Rzemiosł Różnych. Święto braci cechowych połączono z obchodzonym po raz 10. Diecezjalnym Świętem Chleba. W czasie uroczystości, wojewoda małopolski Stanisław Kracik wręczył medale przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

W październiku otwarto kręgielnię, zmodernizowaną kosztem miliona złotych. Dzięki remontowi i wymianie urządzeń jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce.

Brzeskie Liceum obchodziło swoje 100 lecie. Zokazji jubileuszu wydano okolicznościowa publikację pt. „100 lat Gimnazjum i Liceum w Brzesku” .

W Mokrzyskach odbyły się uroczystości związane z nadaniem imienia płk. Józefa Koczwary, Pierwszemu Batalionowi Czołgów z Żurawicy wchodzącemu w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

W listopadzie oddano do użytku magistralę wodociągową Brzesko-Bochnia oraz zakończono budowę sieci wodociągowej na terenie Okocimia.

W grudniu mieszkańcy i samorząd świętowali otwarcie zrewitalizowanego Rynku.Uznanie i ciekawość budziła ustawiona po raz pierwszy na brzeskim Rynku szopka, z figurami oraz żywymi zwierzętami.

 2012 rok

W styczniu, Brzeski Magazyn Informacyjny obchodził 20 lecie istnienia. 231 wydań BIM-u redagowało do tej pory ośmioro redaktorów naczelnych.

Już w lutym gmina został doceniona za wybudowanie Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego i otrzymała tytuł Lidera Małopolski 2011. W lutym dwudziestolecie istnienia świętował Zespół Pieśni i Tańca „Porębianie”.

W marcu wojewoda małopolski przekazał 800 tysięcy złotych