Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Stypendia

STYPENDIUM SZKOLNE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 15 września br. dla uczniów szkół oraz do 15 października br. dla słuchaczy kolegiów w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz.1915 t.j. z późn. zm.)

OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 1296).

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 1. uczniowi klasy zerowej,
 2. uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Brzesko,
 3. uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U 2022 r. poz. 615 t.j.
  z późn. zm.)

 

FORMY PRZYDZIELENIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
  w tym w szczególności zakupu:
 2. podręczników, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego takich jak: atlasy, tablice matematyczne, książki do nauki języków obcych, itp,
 3. zeszytów, przyborów szkolnych (długopisy, piórnik, kalkulator, teczki szkolne, okładki na książki i zeszyty, materiały piśmiennicze, segregatory, korektor, zakreślacze, markery, dziurkacz, zszywacz, i inne związane z zajęciami szkolnymi),
 4. tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej (1 szt. na cały rok szkolny),
 5. komputera, tabletu, laptopa, oprogramowania, komputerowych programów edukacyjnych, urządzeń peryferyjnych do komputera, tusz/toner i papier do drukarki,
 6. abonamentu za Internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego
  (z wyłączeniem abonamentu internetowego w telefonach komórkowych),
 7. stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego:
 • spodenek sportowych/ szortów sportowych, getrów/ leginsów (1 szt. w semestrze),
 • koszulek sportowych/ T-shirt (2 szt. w semestrze),
 • dresu (zamiennie bluza sportowa i spodnie dresowe - po 1 szt.
  w semestrze),
 1. obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego:
 • obuwie lekkie typu tenisówki, halówki, trampki (1 para w semestrze),
 • adidasy (1 para w semestrze),
 1. stroju kąpielowego na basen, czepka, okularów pływackich, klapek na basen (wymagane potwierdzenie przez szkołę, że uczeń uczęszcza na zajęcia z pływania – po 1 szt. na cały rok szkolny),
 2. odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do odbycia praktyk szkolnych zawodowych,
 3. stroju galowego (1 kpl. na cały rok szkolny),
 4. instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych,
 5. biurka, krzesła do biurka, regału na książki ( po 1 szt. w roku szkolnym),
 6. innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym,
 7. pokrycia kosztów opłat za udział w zajęciach: językowych, sportowych, muzycznych, informatycznych, tanecznych i innych zajęciach edukacyjnych,
 8. pokrycia kosztów opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę,
 9. całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych;
 10. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu podręczników, lektur szkolnych, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), encyklopedii, słowników, programów komputerowych
  i innych pomocy niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 2. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA).

Do wniosku dołączyć należy:

 1. Na udokumentowanie dochodów należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, czyli: m.in. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uwzględniające rodzaj świadczeń i ich wysokość; zaświadczenie z urzędu pracy; zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej prowadzonej wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w trybie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej; zaświadczenia o wysokości rent, emerytur, alimentów; zaświadczenia z zakładów pracy; zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i inne albo oświadczenie o wysokości dochodu członków rodziny - jednakże oświadczenia te nie mogą zastąpić zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o wysokości dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanego na zasadach ogólnych oraz o formie opodatkowania (dla ryczałtowców).
 2. W przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, a rodzic/opiekun składa wniosek, pełnomocnictwa osoby pełnoletniej.


DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów  potwierdzających ich poniesienie w okresie ( na nowy rok szkolny od 1 lipca). Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna.
Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Osobą zajmującą się przedmiotową sprawą jest Marta Babicz -  Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 14 68 48 290.

 

Załączniki:

 1. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
 2. wydatki kwalifikowane,
 3. pełnomocnictwo osoby pełnoletniej,
 4. oświadczenie – zmiana decyzji,
 5. oświadczenie - zmiana dochodów