Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Doradztwo energetyczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii”.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza, pomocy w doborze źródeł finansowania oraz weryfikowania audytów energetycznych.

Odbiorcami działań są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Zadaniem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez działania informacyjno – edukacyjne, promocję, wymianę doświadczeń, tworzenie bazy wiedzy.

W ramach małopolskiego sytemu wsparcia pracuje aktualnie pięciu doradców energetycznych, którzy udzielają nieodpłatnych usług doradczych w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Doradcą energetycznym oddelegowanym  do współpracy na terenie naszej gminy jest Justyna Jesionek WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków tel. 785-855-937, e-mail: justyna.jesionek@wfos.krakow.pl lub doradztwo@wfos.krakow.pl

Wszelkie informacje dotyczące projektu będą zamieszczane na stronie internetowej: www.wfos.krakow.pl pod zakładką doradztwo energetyczne oraz na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod linkiem: https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/

Clipboard01

projekt doradztwa  energetycznego. pdf  

UWAGA! DOFINANSOWANIE NA KOTŁYclipboard01

Gmina Brzesko przystąpiła do projektu pn . Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa – pelet i paliwa gazowe)  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. (RPO WM), projekt nr RPMP.04.04.02-12-0135/17  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

W  latach 2015 – 2016 roku były organizowane spotkania z mieszkańcami Gminy Brzesko pozwalających na zdobycie wiedzy w zakresie ograniczenia niskiej emisji, możliwościami dofinansowania  do wymiany źródeł ciepła  oraz montażu odnawialnych źródeł energii.

Wniosek został pozytywnie  zweryfikowany pod względem formalnym finansowym i merytorycznym wyniki zostały ogłoszone 8 września 2017 r. Obecnie Gmina oczekuje na formalne podpisanie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Marszałkowskim w Krakowie na realizację w/w zadania.

W chwili obecnej prócz zgłoszonych 120 budynków na liście rezerwowej wpisane jest 250 nieruchomości,  w przypadku rezygnacji właścicieli  -  lista podstawowa będzie uzupełniana listą rezerwową.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:

  1. 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy wyznaczonej w ocenie
  2. 500 zł/kW dla zapotrzebowania 11-15 kW mocy wyznaczonej w ocenie
  3. 450 zł/kW dla zapotrzebowania 16-20 kW mocy wyznaczonej w ocenie
  4. 400 zł/kW dla zapotrzebowania 21 kW mocy wyznaczonej w ocenie i większych

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:

- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego

- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu"

W chwili obecnej na terenie województwa małopolskiego trwają bezpłatne audyty energetyczne, termin rozpoczęcia wykonywania ocen energetycznych dla Gminy Brzesko przewidziany jest w maju bieżącego roku

 W  ocenie energetycznej   mogą  być  określone  dodatkowe  zadania, które musi  wykonać Użytkownik na własny koszt lub przy  częściowym   dofinansowaniu.