Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

URZĄD MIEJSKI W BRZESKU CHRONI TWOJE DANE OSOBOWE I DBA O TWOJE PRAWA

Kiedy załatwiasz sprawy w naszym urzędzie, podajesz nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody.Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.

TWOJE PRAWA

Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Jeśli uznasz te działania za niewystarczające, możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JESTEŚMY DLA CIEBIE

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszym urzędzie, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Magdalena Waligóra - e-mailem: inspektor@cbi24.pl

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. Wystarczy, że zwrócisz się do inspektora ochrony danych.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH

Poniższe informacje przekazujemy w związku z  realizacją obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).

Administrator danychAdministratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Brzeska. Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51,32-800 Brzesko,
  • przez e-mail: burmistrz@brzesko.pl
  • telefonicznie: 14/ 68 63 100
Inspektor Ochrony Danych OsobowychAdministrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest nim Pani Magdalena Waligóra.Inspektor to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych - przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z ich przetwarzaniem.Z Inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: inspektor@cbi24.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw (w szczególności: do kompetencji IOD nie należy udzielanie informacji dotyczących podstaw i zasadności wezwań do zapłaty należności).Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z komórką organizacyjną Urzędu (Wydziałem, Biurem, etc.) prowadzącym Twoją sprawę (wskazanym najczęściej w nazwie nadawcy otrzymanego przez Ciebie pisma lub w stopce wiadomości e-mail).
Cele przetwarzania danychBędziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wymiany korespondencji w związku z wysłanym przez Ciebie pismem, e-mailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu.
Podstawa prawna przetwarzania danychBędziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 RODO; lit. a: „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”, lit. b: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”, lit. c: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, lit. e: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”, lit. f: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”).
Okres przechowywania danychBędziemy przechowywać Twoje dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Urząd Miejski w Brzesku zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych.