Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Awans nauczyciela

Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

1. Wniosek

2. Załączniki:

  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
    a w przypadku nauczyciela kontraktowego – także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  • Zaświadczenie dyrektora szkoły o:

Wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

Dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

Przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. . 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

  • Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  • Kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

Termin załatwienia sprawy :

do 31 sierpnia w przypadku wniosków złożonych do 30 czerwca,

do 31 grudnia w przypadku wniosków złożonych do 31 października.

 

Podstawa prawna:

Rozdział 3a ustawy a dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.