Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

2015-2016

  Uchwały z dnia 07.01.2015

Uchwała Nr IV (19)2015 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Brzesko.

    Uchwały z dnia 30.01.2015

Uchwała Nr V (20)2015w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska
Uchwała Nr V (21)2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska
Uchwała Nr V (22)2015w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Brzesko na rok 2015
Uchwała Nr V (23)2015 w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
Uchwała Nr V (24)2015 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015
Uchwała Nr V (25)2015 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Brzesko
Uchwała Nr V (26)2015w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwały z dnia 04.03.2015

Uchwała Nr VI (27)2015 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
Uchwała Nr VI  (28)2015 w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
Uchwała Nr VI (29)2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
Uchwała Nr VI (30)2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
Uchwała Nr VI (31)2015w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Uchwała Nr VI (32)2015 zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr VI (33)2015 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5 % zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
Uchwała Nr VI (34)2015 w sprawie wyrażenia woli w sprawie udziału Gminy Brzesko w Lokalnej Grupie Działania

Uchwały z dnia 18.03.2015

Uchwała Nr VII (35)2015 w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko ważności wyborów na uchwałę zebrania wiejskiego wsi Jasień o wyborze sołtysa

Uchwały z dnia 27.03.2015

Uchwała Nr VIII (36)2015 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
Uchwała Nr VIII (37)2015w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
Uchwała Nr VIII (38)2015w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
Uchwała Nr VIII (39)2015w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
Uchwała Nr VIII (40)2015w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2015 roku
Uchwała Nr VIII (41)2015w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki 

Uchwały z dnia 29.04. 2015

Uchwała Nr IX (42)2015 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015;
Uchwała Nr IX(43)2015 zmiany uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Uchwała Nr IX(44) 2015 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska;
Uchwała Nr IX (45)2015wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Brzesko Porozumienia;
Uchwała Nr IX (46)2015przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Brzesko;
Uchwała Nr IX(47)2015wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowychw strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat;
Uchwała Nr IX(48)2015nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”;
Uchwała Nr IX(49)2015nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”;
Uchwała Nr IX (50)2015nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”;

Uchwały z dnia 22.05. 2015r.

Uchwała Nr IX (51)2015 wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
Uchwała Nr IX (52)2015 wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
Uchwała Nr IX (53)2015 wezwania do usunięcia naruszenia prawa;

Uchwały z dnia 09.06 2015r.

Uchwała Nr XI (54)2015zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2014;
Uchwała Nr XI (55)2015absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2014;
Uchwała Nr XI (56)2015zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015;
Uchwała Nr XI (57)2015 w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30.01.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XI (58)2015 zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso;
Uchwała Nr XI (59)2015 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kulturyw Brzesku za rok 2014;
Uchwała Nr XI (60)2015 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2014;
Uchwała Nr XI (61)2015 przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu „ Pierwszy dzwonek”;
Uchwała Nr XI (62)2015  utworzenia Rady Seniorów Gminy Brzesko oraz nadania jej statutu;
Uchwała Nr XI (63)2015 wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy użyczenia na rzecz Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku;
Uchwała Nr XI (64)2015 zmiany uchwały Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia27 kwietnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko-Granice”;
Uchwała Nr XI (65)2015 zmiany uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia27 kwietnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko-Dzielnica Przemysłowa”;
Uchwała Nr XI (66)2015 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Brzesko na terenie sołectwa Poręba Spytkowska;Apel Rady Miejskiej w Brzesku
Nr XI (1)2015

Uchwały z dnia 01.07 2015r.

Uchwała Nr XII (67)2015 w sprawie  przekazania skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na uchwałę Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia protestu przeciwko ważności wyborów na uchwałę zebrania wiejskiego wsi Jasień o wyborze sołtysa oraz  udzielenia odpowiedzi na skargę;
Uchwała Nr XII (68)2015 zmiany Uchwały Nr IX/47/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z 2015r. poz. 2796);a”;
Uchwała Nr XII (69)2015 w sprawie   zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015;
Uchwała Nr XII (70)2015 w sprawie zmiany uchwały nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XII (71)2015 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;
Uchwała Nr XII (72)2015 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;
Uchwała Nr XII (73)2015 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;ice”;
Uchwała Nr XII (74)2015 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;
Uchwała Nr XII (75)2015 w sprawie  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr XLVII/336/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
Uchwała Nr XII (76)2015w sprawie  utworzenia odrębnych obwodów głosowania. 

Uchwały z dnia 27.08 2015r.

Uchwała Nr XIII (77)2015w sprawie   zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015;
 Uchwała Nr XIII (78)2015 w sprawie zmiany uchwały nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XIII (79)2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso;
Uchwała Nr XIII (80)2015 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso
Uchwała Nr XIII (81)2015w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Uchwała Nr XIII (82)2015w sprawie  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o kandydatach na ławników
Uchwała Nr XIII (83)2015 w sprawie  powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników
Uchwała Nr XIII (84)2015w sprawie  zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku
Uchwała Nr XIII (85)2015w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na terenie Gminy Brzesko na lata 2015 – 2020

Uchwały z dnia 30.09 2015r.

Uchwała Nr XV (86)2015w sprawie   zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015;
 Uchwała Nr XV(87)2015 w sprawie zmiany uchwały nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XV (88)2015w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso;
Uchwała Nr XV (89)2015w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej  w drodze przetargu;
Uchwała Nr XV (90)2015w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego zarządzania drogą krajową;
Uchwała Nr XV (91)2015w sprawie przekazania skargi;
Uchwała Nr XV (92)2015 w sprawie wyboru radnych do składu komisji weryfikacyjnej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Brzesko
Uchwała Nr XV (93)2015w sprawie nadania nazwy ulicy „Lawendowa” w Brzesku;
Uchwała Nr XV (94)2015w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XV (95)2015w sprawie zmiany uchwały nr VII/40/2007 rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku;
Uchwała Nr XV (96)2015w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brzesko na temat budżetu gminy na 2016 rok.
Uchwała Nr XV (97)2015w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Brzesku do Rady Seniorów Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XV (98)2015w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2004 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko.
Uchwała Nr XV (99)2015w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko.
Uchwała Nr XV (100)2015w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Brzesko w Lokalnej Grupie Działania; 

Uchwały z dnia 28.10 2015r.

Uchwała Nr XVI (101)2015w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015;
Uchwała Nr XVI (102)2015w sprawie zmiany uchwały nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XVI (103)2015w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;
Uchwała Nr XVI (104)2015w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu;
Uchwała Nr XVI (105)2015w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016­- 2019;
Uchwała Nr XVI (106)2015w sprawie wyznaczenia kandydatów na przedstawicieli Gminy Brzesko w radzie Stowarzyszenia „ Kwartet na Przedgórzu”.
Uchwała Nr XVI (107)2015w sprawie skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Brzesku;
Uchwała Nr XVI (108)2015w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Brzeska i Urzędu Miejskiego w Brzesku;
Uchwała Nr XVI (109)2015w sprawie rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Brzeska
Uchwała Nr XVI (110)2015w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” Gminy Brzesko w obrębie geodezyjnym Mokrzyska – Bucze;
Uchwała Nr XVI (111)2015w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Uchwała Nr XVI (112)2015w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016;
Uchwała Nr XVI (113)2015w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży;
Uchwała Nr XVI (114)2015w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna „ tarnowska Organizacja Turystyczna”; 

Uchwały z dnia 09.11. 2015r.

Uchwała Nr XVII (115)2015w sprawie wsprawie poparcia dla inicjatywy nadania Autostradzie A- 4 nazwy „ Autostrada Pamięci Żołnierzy Wyklętych”;
Uchwała Nr XVII (116)2015w sprawie zmiany nazwy ulicy „Armii Ludowej” na ulicę „Rotmistrza Witolda Pileckiego” w Brzesku;
Uchwała Nr XVII (117)2015w sprawie przekazania zażalenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Tarnowie;
Uchwała Nr XVII (118)2015w sprawie reprezentowania Gminy Brzesko w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” oraz organach w tej Grupy; 

Uchwały z dnia 30.11.2015r.

Uchwała Nr XVIII (119)2015w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XVIII (120)2015w sprawie zmiany uchwały dot. zwolnień od podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XVIII (121)2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
Uchwała Nr XVIII (122)2015w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
Uchwała Nr XVIII (123)2015 w sprawie opłaty targowej;
Uchwała Nr XVIII (124)2015 w sprawie przyjęcia „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Programu Ograniczenia Niskiej emisji dla Gminy Brzesko,
Uchwała Nr XVIII (125)2015 w sprawie Nadania tytułu honorowego „Medal Na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”.
Uchwała Nr XVIII (126)2015 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015;
Uchwała Nr XVIII (127)2015 w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2015 RM w Brzesku z dnia 30.01.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko.
Uchwała Nr XVIII (128)2015 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. 

Uchwały z dnia 30.12.2015r.

Uchwała Nr XIX (129)2015 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015;
Uchwała Nr XIX (130)2015Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie zmiany uchwały nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
Uchwała Nr XIX (131)2015 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2016;
Uchwała Nr XIX (132)2015 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XIX (133)2015 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w obrębie Mokrzyska – Bucze;
Uchwała Nr XIX (134)2015 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie nieodpłatnego przekazania gruntu na własność Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XIX (135)2015 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko służebnościami gruntowymi i przesyłu;
Uchwała Nr XIX (136)2015 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko;
Uchwała Nr XIX (137)2015Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie rybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli , oddziałów  przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brzesko oraz trybu i zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji;
Uchwała Nr XIX (138)2015 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016;
Uchwała Nr XIX (139)2015 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do Subregionalnego Projektu Transportowego pn.” Subregionalna Infrastruktura Transportowa”;
Uchwała Nr XIX (140)2015 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2016;
Uchwała Nr XIX (141)2015 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej;
Uchwała Nr XIX (142)2015 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt ,  a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XIX (143)2015 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie przyjęcia „ Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Brzesko na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019-2022”. 

Uchwały z dnia 15.01.2016r.

Uchwała Nr XX (144)2016 w sprawie w sprawie zmiany nazwy ulicy „ Rotmistrza Witolda Pileckiego” na ulicę „ Armii Andersa” w Brzesku;
Uchwała Nr XX (145)2016w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Brzesko wspólnie z powiatami i gminami subregionu tarnowskiego do realizacji projektu partnerskiego o roboczej nazwie „Centrum Usług Wspólnych”, w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020;
Uchwała Nr XX (146)2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/136/2015 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko. 

Uchwały z dnia 28.01.2016r.

Uchwała Nr XXI (147)2016w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
Uchwała Nr XXI (148)2016Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
Uchwała Nr XXI (149)2016Wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Brzesko
Uchwała Nr XXI (150)2016Przyjęcia Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2016
Uchwała Nr XXI(151)2016Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022
Uchwała Nr XXI (152)2016Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w  2016 roku
Uchwała Nr XXI (153)2016określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Brzesko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły lub gimnazjum,  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
Uchwała Nr XXI (154)2016nadania nazwy "Skwer Pamięci im. Rotmistrza Witolda Pileckiego" w obrębie JAdowniki. 

Uchwały z dnia 29.02.2016r.

Uchwała Nr XXII (155)2016w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
Uchwała Nr XXII (156)2016w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
Uchwała Nr XXII (157)2016 w sprawie ustalenia stref i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku
Uchwała Nr XXII (158)2016 w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w obrębie Mokrzyska - Bucze.
Uchwała Nr XXII (159)2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Uchwała Nr XXII (160)2016 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku
Uchwała Nr XXII (161)2016w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko
Uchwała Nr XXII (162)2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
Uchwała Nr XXII (163)2016w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzesko.
Uchwała Nr XXII (164)2016w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
Uchwała Nr XXII (165)2016w sprawie zawarcia przez Gminę Brzesko umowy partnerskiej z Wojewodą Małopolskim dotyczącej realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej położonych na terenie Brzeska, Tarnowa, Krakowa, Wadowic oraz powiatów bocheńskiego i tarnowskiego, jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym”.

Uchwały z dnia 30.03.2016r.

Uchwała Nr XXIII (166)2016w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;
Uchwała Nr XXIII (167)2016 sprawie zmiany uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XXIII (168)2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;
Uchwała Nr XXIII (169)2016w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XXIII (170)2016w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
Uchwała Nr XXIII (171)2016w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze nieograniczonego przetargu ustnego;
Uchwała Nr XXIII (172)2016w sprawie   zmieniającą uchwałę Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko – Granice”;
Uchwała Nr XXIII (173)2016  w sprawie zmieniającą uchwałę Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko –  Dzielnica Przemysłowa”;

Uchwały z dnia 27.04.2016r

Uchwała Nr XXIV (174)2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016.Uchwała Nr XXIV (175)2016 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę BrzeskoUchwała Nr XXIV (176)2016 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Jadownikach 

Uchwały z dnia 01.06.2016r

Uchwała Nr XXVI (177)2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;
Uchwała Nr XXVI (178)2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XXVI (179)2016 sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
Uchwała Nr XXVI (180)2016 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie realizacji „Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV);
Uchwała Nr XXVI (181)2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie realizacji „Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce”;
Uchwała Nr XXVI (182)2016 w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”;
Uchwała Nr XXVI (183)2016 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku;
Uchwała Nr XXVI (184)2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zaliczeniem nakładów poczynionych na działce przez nabywcę;
Uchwała Nr XXVI (185)2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy użyczenia na rzecz Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku;
Uchwała Nr XXVI (186)2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Brzesku.

Uchwały z dnia 27.06.2016r.

Uchwała Nr XXVIII (187)2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2015
Uchwała Nr XXVIII (188)2016w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2015
Uchwała Nr XXVIII (189)2016w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015
Uchwała Nr XXVIII (190)2016w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
Uchwała Nr XXVIII (191)2016w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
Uchwała Nr XXVIII (192)2016w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na przebudowę przepustu wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej Nr 1443K Poręba Spytkowska-Bochnia w obrębie skrzyżowania z drogą gminną (ul. Skalna) w Porębie Spytkowskiej
Uchwała Nr XXVIII (193)2016w sprawie udzielenia upoważnienia dla Burmistrza Brzeska oraz rekomendacji kandydata do funkcji Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o.
Uchwała Nr XXVIII (194)2016w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022

Uchwały z dnia 04.08.2016r.

Uchwała Nr XXIX (195)2016w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
Uchwała Nr XXIX (196)2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
Uchwała Nr XXIX (197)2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
Uchwała Nr XXIX (198)2016 w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko
Uchwała Nr XXIX (199)2016 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jadownikach
Uchwała Nr XXIX (200)2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brzesko a Miastem i Gminą Wojnicz a Starostwem Powiatowym w Brzesku a Starostwem Powiatowym w Bochni dotyczącego współfinansowania przez różne organy prowadzące szkoły pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Jezusa Chrystusa w Brzesku
Uchwała Nr XXIX (201)2016w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku

Uchwały z dnia 28.09.2016r.

Uchwała Nr XXX (202)2016 w sprawie zmiany Ustawy Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
Uchwała Nr XXX (203)2016 w sprawie zmiany uchwały  Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
Uchwała Nr XXX (204)2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/129/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia uprawnień do ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku
Uchwała Nr XXX (205)2016w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres dziesięciu lat kolejnej umowy najmu dotyczącej lokalu użytkowego stanowiącego część nieruchomości zabudowanej obiektem Domu Kultury w miejscowości Sterkowiec przy ul. Sosnowej 18, oznaczonej numerem ewidencyjnym 533/4

Uchwały z dnia 26.10.2016r.

Uchwała Nr XXXI (206)2016w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko
Uchwała Nr XXXI (207)2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016 rok
Uchwała Nr XXXI (208)2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 r. s sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
Uchwała Nr XXXI (209)2016w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
Uchwała Nr XXXI (210)2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko
Uchwała Nr XXXI (211)2016  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko – Sterkowiec
Uchwała Nr XXXI (212)2016  w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/68/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz. U. Woj. Małop. z 2015r. poz. 4318)

Uchwały z dnia 30.11.2016 r.

Uchwała Nr XXXII (213)2016  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
Uchwała Nr XXXII (214)2016w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
     zalacznik-nr-1,   zalacznik-nr-2,   zalacznik-nr-3,
Uchwała Nr XXXII (215)2016  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Granice”
Uchwała Nr XXXII (216)2016 w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”
Uchwała Nr XXXII (217)2016  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/212/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenie stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat
Uchwała Nr XXXII (218)2016  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXII (219)2016 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Uchwała Nr XXXII (220)2016  w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko
Uchwała Nr XXXII (221)2016  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
Uchwała Nr XXXII (222)2016  w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2022
Uchwała Nr XXXII (223)2016  w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska wraz z magistralą – Etap IV
Uchwała Nr XXXII (224)2016  w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”
Uchwała Nr XXXII (225)2016 w sprawie zasad i trybu postępowania przy nadawaniu tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” i „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”

Uchwały z dnia 28.12.2016r.

Uchwała Nr XXXIII (226)2016  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII(217) 2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenie stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat
Uchwała Nr XXXIII (227)2016  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016
Uchwała Nr XXXIII (228)2016  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko zalacznik-nr-1,   zalacznik-nr-2,