Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Poradnik Przedsiębiorcy

Rejestracja Działalności Gospodarczej

Fakt założenia własnej działalności gospodarczej należy zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG). CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej co pozwala na założenie firmy przez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Wniosek  składany on-line można złożyć za pomoczą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG.  Istnieje możliwość założenia konta przechowującego podstawowe dane przedsiębiorcy, co przyśpieszy proces obsługi. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email.

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

 • osobiście albo
 • wysłany listem poleconym (podpis na wniosku przesłanym listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza).

Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (druk CEIDG-1), przedsiębiorca może dołączyć (w miarę potrzeb) druk CEIDG-RD (służący do podania więcej niż 9 symboli cyfrowych PKD), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej), druk CEIDG-RB (informacja o rachunkach bankowych) oraz druk CEIDG-PN (udzielone pełnomocnictwa).

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem przyjęcie wniosku a następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. W przypadku gdy wniosek został złożony w urzędzie gminy a jest niepoprawny - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie żądaniem:

 • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 • zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Przedsiębiorca dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma także obowiązek wypełnienia i złożenia w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiednich druków:

 • ZUS ZUA -  zgłoszenie do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej;
 • ZUS ZZA -  zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej, (tylko dla wspólników spółek cywilnych rozliczających się pod danymi spółki cywilnej).
 • ZUS ZPA -  zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej - spółka cywilna.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczają się z tego tytułu z należnych podatków. Ważne jest aby rozliczeń takich dokonywać we właściwym urzędzie skarbowym, gdyż nie zawsze jest on taki sam w zakresie podatku PIT, CIT i VAT. Podatek (PIT) jest rozliczany z urzędem skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika.

W przydatku podmiotów rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – urzędem skarbowym w którym należy rozliczać ten podatek jest urząd właściwy ze względu na siedzibę spółki. Podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego w sprawie podatku od towarów i usług (VAT) jest miejsce wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, a więc miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

 W przypadkugdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, składa druk zgłoszeniowy VAT-R.

Przedsiębiorca chcący prowadzić działalność gospodarczą w granicach Unii Europejskiej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R/UE.

Uwaga: druk VAT-R/UE składamy łącznie z drukiem rejestrującym VAT-R.

Przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk NIP-2.

Przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do lokalu:

 • którego jest właścicielem;
 • posiada w stosunku do niego spółdzielcze prawo własnościowe, lub
 • wynajmuje go od gminy

i rozpoczyna w nim prowadzenie działalności gospodarczej, to zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) ma obowiązek w terminie 14 dni od daty jej rozpoczęcia złożyć stosowną informację podatkową dla celów podatku od nieruchomości do właściwego urzędu gminy.

W pozostałych przypadkach uczyni to właściciel lokalu (budynku).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania:

 • jeżeli wydzielono miejsce na prowadzenie działalności (np. odrębne pomieszczenie czy jego część), wówczas należy taką powierzchnię zgłosić dla celów podatku od nieruchomości jako zajętą na cele działalności gospodarczej;
 • jeżeli działalność jest prowadzona na powierzchni wykorzystywanej równocześnie na cele mieszkalne – nie trzeba zgłaszać zmian, ta powierzchnia nadal opodatkowana jest jako służąca celom mieszkalnym.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności. Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy za pomocą wysłania formularza aktualizacyjnego CEIDG-1. Z wyłączeniem tej sytuacji przedsiębiorca może korzystać z rachunku osobistego lub rachunku w SKOK.

Przedsiębiorca zamierzający zatrudnić pracowników zwolniony jest z obowiązku zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności. Inspekcje pozyskują te dane z rejestru firm Głównego Urzędu Statystycznego i rejestru kont płatników, prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podmioty wykonujące działalność leczniczą powinny samodzielnie zgłosić ten fakt w Sanepidzie.

Zawarcie umowy spółki cywilnej podlegającej wpisowi do CEIDG powinno być poprzedzone dokonaniem wpisów do CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi. Wszelkie czynności związane z ewidencjonowaniem działalności przedsiębiorcy w spółce cywilnej należy zgłaszać wyłącznie na formularzu CEIDG-1 /2/ zmiana. Zgłoszenie wykonywania działalności w ramach spółki cywilnej wymaga uprzedniego uzyskania nr REGON a następnie NIP dla tej spółki. Numery te powinny być dopisane do CEIDG w jednym wniosku.

Więcej informacji na stronach:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - www.ceidg.gov.pl

Pojedynczy Punkt Kontaktowy - www.eu-go.gov.pl