Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

2013-2014

Uchwały z dnia 22.12.2014

 Uchwała Nr III (9)2014 sprawie  Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014
Uchwała Nr III (10)2014 w w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
Uchwała Nr III (11)2014 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/373/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;
Uchwała Nr III (12)2014 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brzeska
Uchwała Nr III (13)2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2015
Uchwała Nr III (14)2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015
Uchwała Nr III  (15)2014 w sprawie przyjęcia  planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015
Uchwała Nr III  (16)2014 w sprawie nadania nazwy ulicy „ Na Szlaku” w Sterkowcu
Uchwała Nr III  (17)2014 w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku
Uchwała Nr III  (18)2014 w sprawie zasad zwrotu radnym podróży służbowych

Uchwały z dnia 09.12.2014

Uchwała Nr II (8)2014  sprawie  zmiany Uchwały Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;                                                                             

Uchwały z dnia 01.12.2014

Uchwała Nr I (1)2014 w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku
Uchwała Nr I (2)2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brzesku
Uchwała Nr I (3)2014 w sprawiepowołania stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku kadencji 2014-2018, określenia ich nazw i przedmiotu działania
Uchwała Nr I (4)2014 w sprawieustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku w kadencji 2014-2018
Uchwała Nr I (5)2014 w sprawiewyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku
Uchwała Nr I (6)2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej składu osobowego
Uchwała Nr I (7)2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku

Uchwały z dn. 22.10.2014

Uchwała Nr LIII (370) 2014 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014;
Uchwała Nr LIII (371)2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Uchwała Nr LIII (372)2014 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego;
Uchwała Nr LIII(373)2014 w sprawie  emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
Uchwała Nr LIII (374)2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso;
Uchwała Nr LIII (375)2014 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
Uchwała Nr LIII (376)2014 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 grudnia 2003r., w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach;
Uchwała Nr LIII(3772014 w sprawie nadania nazwy „ Plac św. Jakuba” w Brzesku,
Uchwała Nr LIII(378)2014 w sprawie nadania nazwy „ Plac Ks. Juliana Laskowskiego” w Jasieniu;
Uchwała Nr LIII (379)2014 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku;
Uchwała Nr LIII (380)2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015;
Uchwała Nr LIII (381)2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Brzesko na lata 2014 – 2020;
Uchwała Nr LIII (382)2014 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzesko na lata 2014 – 2016;
Uchwała Nr LIII (383)2014 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
Uchwała Nr LIII (384)2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/202/2012 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Szczepanowie;

Uchwała Nr LIII (385)2014 w sprawie inicjatywy utworzenia Muzeum Ziemi Brzeskiej;

Uchwały z dn. 03.09.2014

Uchwała Nr LII (361)2014 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014;
Uchwała Nr LII (362)2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Uchwała Nr LII (363)2014 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego;
Uchwała Nr LII (364)2014 w sprawie udzielenia pomocy Finansowej dla Powiatu Brzeskiego;
Uchwała Nr LII (365)2014 w sprawie udzielenia pomocy Finansowej dla Powiatu Brzeskiego;
Uchwała Nr LII (366)2014 w sprawieutworzenia odrębnych obwodów głosowania;
Uchwała Nr LII (367)2014 w sprawiepozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Zagrodzkiej w Mokrzyskach;
Uchwała Nr LII (368)2014 w sprawierozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska;
Uchwała Nr LII (369)2014 w sprawierozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska.

Uchwały z dn. 12.08.2014

Uchwała Nr LI (359)2014 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014;
Uchwała Nr LI (360)2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

Uchwały z dn. 25.06.2014

Uchwała Nr L (352)2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2013;
Uchwała Nr L(353)2014 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2013;
Uchwała Nr L (354)2014 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014;
 
Uchwała Nr L (355)2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej wBrzesku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Uchwała Nr L (356)2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;
Uchwała Nr L (357)2014 w sprawie w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII9264)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV9251) 2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
Uchwała Nr L (358)2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy użyczenia na rzecz Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku;

Uchwały z dn. 28.05.2014

Uchwała Nr XLIX (346)2014 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2014;
Uchwała Nr XLIX (347)2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała Nr XLIX (348)2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2013;
Uchwała Nr XLIX (349)2014 w sprawie zatwierdzenia spy załącznrawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku za rok 2013;
Uchwała Nr XLIX (350)2014 w sprawie zmianika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII(264)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV(251)3013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko


Uchwała Nr XLIX (351)2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Brzeska

Uchwały z dn. 30.04.2014

Uchwała Nr XLVIII (343)2014 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013;
Uchwała Nr XLVIII (344)2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/314/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XLVIII (345)2014 w sprawie upamiętnienia 25 rocznicy wyborów do Sejmu kontraktowego i wolnych wyborów do Senatu; 

 Uchwały z dn. 26.03.14

Uchwała Nr XLVII (331)2014 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013;
Uchwała Nr XLVII (332)2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XLVII (333)2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;
Uchwała Nr XLVII (334)2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;
Uchwała Nr XLVII (335)2014 w sprawie podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze;
Uchwała Nr XLVII (336)2014 w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
Uchwała Nr XLVII (337)2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania;
Uchwała Nr XLVII (338)2014 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
Uchwała Nr XLVII (339)2014 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/251/2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XLVII(340)2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2014 r.;
Uchwała Nr XLVII(341)2014 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.
Uchwała Nr XLVII (342)2014 w sprawie przyjęcia Programu „Brzeska Rodzina Trzy Plus”’;

Uchwały z dn. 26.02.2014

Uchwała Nr XLVI (326)2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII(314)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Uchwała Nr XLVI (327)2014 w sprawie rozpatrzenia  ponownej skargi na działalność  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku;
Uchwała Nr XLVI (328)2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII(34)2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r.w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości;
Uchwała Nr XLVI (329)2014 w sprawie ogłoszenia w Gminie Brzesko roku 2014 Rokiem Czynu Niepodległościowego;
Uchwała Nr XLVI (330)2014 w sprawie nadania nazwy „Osiedle Na Piaskach” w Jadownikach

Uchwały z dn. 29.01.2014

Uchwała Nr XLV(320)2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego
Uchwała Nr XLV(321)2014 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2014;
Uchwała Nr XLV(322)2014 w sprawie podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze;
Uchwała Nr XLV(323)2014 w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
Uchwała Nr XLV(324)2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie dożywiania;
Uchwała Nr XLV(325)2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.

Uchwały z dn. 27.12.13

Uchwała Nr XLIII(310)2013 w sprawie planu pracy RM na 2014r.
Uchwała nr XLIII (311) 2013 w sprawie uchwały budżetowej 2013r.
Uchwała nr XLIII (312) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XLIII (313) 2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014r.
Uchwała nr XLIII (314) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XLIII (315) 2013 w sprawie zamiany gruntu
Uchwała nr XLIII (316) 2013 w sprawie taryf za wodę
Uchwała nr XLIII (317) 2013 w sprawie planu komisji Rewizyjnej
Uchwała nr XLIII (318) 2013 w sprawie dotacji na prowadzenie placówek edukacyjno-opiekuńczych
Uchwała nr XLIII (319) 2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orazPrzeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2014

Uchwały z dn. 27.11.13

Uchwała nr XLII (292) 2013 w sprawie uchwały budżetowej
Uchwała nr XLII (293) 2013 w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XLII (294) 2013 w sprawie obligacji komunalnych
Uchwała nr XLII (295) 2013 w sprawie podatku
Uchwała nr XLII (296) 2013 w sprawie podatku
Uchwała nr XLII (297) 2013 w sprawie cen żyta
Uchwała nr XLII (298) 2013 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XLII (299) 2013 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XLII (300) 2013 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XLII (301) 2013 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XLII (302) 2013 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XLII (303) 2013 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XLII (304) 2013 w sprawie programu współpracy z OPP
Uchwała nr XLII (305) 2013 w sprawie zbycia nieruchomości
Uchwała nr XLII (306) 2013 w sprawie skargi
Uchwała nr XLII (307) 2013 w sprawie gospodarki niskoemisyjnej
Uchwała nr XLII (308) 2013 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko
Uchwała nr XLII (309) 2013 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko-Sterkowiec

Uchwały z dn. 25.10.13

Uchwała nr XLI (289) 2013 w sprawie uchwały budżetowej
Uchwała nr XLI (290) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XLI (291) 2013 w sprawie punktu katechetycznego

Uchwały z dn. 25.09.13

Uchwała nr XL (280) 2013 w sprawie uchwały budżetowej
Uchwała nr XL (281) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XL (282) 2013 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu
Uchwała nr XL (283) 2013 w sprawie nadania tytułu honorowego
Uchwała nr XL (284) 2013 w sprawie konsultacji
Uchwała nr XL (285) 2013 w sprawie pomnika natury
Uchwała nr XL (286) 2013 w sprawie naruszenia prawa
Uchwała nr XL (287) 2013 w sprawie skargi na Burmistrza
Uchwała nr XL (288) 2013 w sprawie boiska w Szczepanowie

Uchwały z dn. 05.08.13

Uchwała nr XXXIX (279) 2013 w sprawie boiska w Mokrzysce
Uchwała nr XXXIX (278) 2013 w sprawie uchwały budżetowej

Uchwały z dn. 26.06.13

Uchwała nr XXXVIII (268) 2013 w sprawie sprawozdania finansowego
Uchwała nr XXXVIII (269) 2013 w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Uchwała nr XXXVIII (270) 2013 w sprawie uchwały budżetowej
Uchwała nr XXXVIII (271) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXXVIII (272) 2013 w sprawie opłaty skarbowej
Uchwała nr XXXVIII (273) 2013 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu
Uchwała nr XXXVIII (274) 2013 w sprawie programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych
Uchwała nr XXXVIII (275) 2013 w sprawie bonifikaty na mieszkanie
Uchwała nr XXXVIII (276) 2013 w sprawie bonifikaty na mieszkanie
Uchwała nr XXXVIII (277) 2013 w sprawie budynku PKP Sterkowiec

Uchwały z dn. 29.05.13

Uchwała nr XXXVII (258) 2013w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Uchwała nr XXXVII (259) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXXVII (260) 2013 w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu
Uchwała nr XXXVII (261) 2013 w sprawie udzielenia pomocy na rzecz ZMds.WiK
Uchwała nr XXXVII (262) 2013 w sprawie sprawozdania finansowego PiMBP
Uchwała nr XXXVII (263) 2013 w sprawie sprawozdania finansowego MOK
Uchwała nr XXXVII (264) 2013 w sprawie zmiany wzoru deklaracji śmieciowej
Uchwała nr XXXVII (265) 2013 w sprawie skargi na działalność Burmistrza
Uchwała nr XXXVII (266) 2013 w sprawie planu odnowy Okocimia
Uchwała nr XXXVII (267) 2013 w sprawie zasad sprzedaży alkoholi

Uchwały z dn. 24.04.13

Uchwała nr XXXV (253) 2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Uchwała nr XXXV (254) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXXV (255) 2013 w sprawie skargi na Burmistrza
Uchwała nr XXXV (256) 2013 w sprawie zmiany uchwały Nr LV/386/2010
Uchwała nr XXXV (257) 2013 w sprawie zaopatrzenia w wodę sołectwa Poręba Spytkowska

Uchwały z dn. 14.03.13

Uchwała nr XXXIV (239) 2013 w sprawie skargi do sądu
Uchwała nr XXXIV (240) 2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Uchwała nr XXXIV (241) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXXIV (242) 2013 w sprawie skargi na Burmistrza
Uchwała nr XXXIV (243) 2013 w sprawie funduszu sołeckiego
Uchwała nr XXXIV (244) 2013 w sprawie planu zagospodarowania terenu "przy szpitalu"
Uchwała nr XXXIV (245) 2013 w sprawie opieki nad zwierzętami
Uchwała nr XXXIV (246) 2013 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku w Gminie
Uchwała nr XXXIV (247) 2013 w sprawie powierzenia MZGM obowiązkowego zadania własnego
Uchwała nr XXXIV (248) 2013 w sprawie upoważnienia dla MZGM
Uchwała nr XXXIV (249) 2013 w sprawie opłaty za odpady komunalne
Uchwała nr XXXIV (250) 2013 w sprawie ustalenia metody opłaty za odpady komunalne
Uchwała nr XXXIV (251) 2013 w sprawie wzoru deklaracji za odpady komunalne
Uchwała nr XXXIV (252) 2013 w sprawie planu odnowy Okocimia

Uchwały z dn. 30.01.13

Uchwała nr XXXIII (233) 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Uchwała nr XXXIII (234) 2013 w sprawie mienia komunalnego Gminy
Uchwała nr XXXIII (235) 2013 w sprawie gospodarowania zasobami mieszkalnymi Gminy
Uchwała nr XXXIII (236) 2013 w sprawie planów pracy komisji
Uchwała nr XXXIII (237) 2013 w sprawie boiska sportowego - Bucze
Uchwała nr XXXIII (238) 2013 w sprawie przystąpienia do projektu z zakresu odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim