Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Dowóz dzieci

Informacja Gminy Brzesko dotycząca dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 910 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest:


1) (art. 32 ust. 6) - zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem, a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

2) (art. 39 ust. 4)

  1. a) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (kształcenie specjalne i indywidualne nauczanie; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  2. b) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (dzieci i młodzież
    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczestniczące w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

- 24  rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

- 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 2 formach:

  • zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem,  a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
  • Dowóz zorganizowany  - dowóz zorganizowany zostanie przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku

 

Zasady dotyczące transportu zorganizowanego:

Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych);

Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych pomiędzy przewoźnikiem a rodzicem/opiekunem prawnym na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych.

W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie na piśmie Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Rodzice /opiekunowie prawni  zainteresowani dowozem powinni złożyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,

- wniosek o dowóz dziecka

- kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,

Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2023 r.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski będą przyjmowane w trakcie roku szkolnego.

WNIOSEK o dowóz zorganizowany

WNIOSEK o zwrot kosztów dowozu