Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Organizacje Pozarządowe

     Niniejsza "Mapa aktywności" została opracowana według wytycznych programu "Przejrzysta Polska" objętego patronatem przez Gazetę Wyborczą. W "Mapie aktywności" może znaleźć się każda organizacja pozarządowa funkcjonująca na terenie jednostki. Wpis do mapy jest bezpłatny.Organizacje pozarządowe zainteresowane umieszczeniem informacji o stowarzyszeniu w niniejszej mapce proszone są o przekazanie informacji do Biura Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego - ul. Głowackiego 51, pokój nr 12, tel. 66 301 88, e-mail: promocja@brzesko.plOrganizacje, które zostały umieszczone w "Mapie aktywności" prosimy o informację w wypadku, gdy zajdą jakiekolwiek zmiany danych. Jeżeli, ktoś z Państwa prowadzi organizacje, która nie mieści się w poniższych kategoriach a chciałby umieścić swoje dane w "Mapie aktywności" - wówczas mapa zostanie uzupełniona o odpowiednią kategorię.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzesku mają obowiązek posługiwania się "Mapą aktywności": zarządzenie 1, zarządzenie 2.

Pobierz wykaz organizacji

ANKIETA Brzeskiej Organizacji Pozarządowej - pobierz

Wzór nowej oferty i sprawozdania dla organizacji pozarządowych - pobierz

REGULAMIN KONKURSÓW dla Organizacji Pozarządowychzarządzenie, regulamin

KULTURA FIZYCZNA I SPORTzarządzenie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

      Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:§ 1. Określa się:1) wzór oferty realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", oraz jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;2) ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego przez organizację pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;3) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego przez organizację pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy, określonego w umowie o wykonanie tego zadania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia - pobierz