Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetarg ustny na najem dwóch lokali

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokali użytkowych położonych w Brzesku:

- przy Ogrodowej nr 6-lokal na parterze o powierzchni:32,90 m2, na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 352/2019 z dnia 26 listopada 2019r.

- przy Uczestników Ruchu Oporu nr 18-lokal w budynku zlokalizowanym w Ogrodzie Jordanowskim o powierzchni:22,62 m2, na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 352/2019 z dnia 26 listopada 2019r.

Powyższe lokale przeznaczono do wynajmu na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,o godz. 1000  w sali obrad.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2powierzchni użytkowej lokali wynosi:

- 42,00 złotych netto/m2za lokal przy ul. Ogrodowej nr 6,

- 38,00 złotych netto/m2za lokal przy ul. Uczestników Ruchu Oporu nr 18.

Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góry (lokal przy ul. Ogrodowej nr 6), oraz 10-ty dzień każdego miesiąca z góry (lokal przy ul. Uczestników Ruchu Oporu nr 18) w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 29 czerwca 2020r.

 Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r.poz.65).

Wadium należy wpłacić w wysokości:

-4145,40złotych (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści pięć złotych 40/100) za lokal przy ul. Ogrodowej nr 6,

-2578,68złotych (słownie: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem  złotych 68/100) za lokal przy ul. Uczestników Ruchu Oporu nr 18.

Wadium należy wpłacać na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 19 czerwca 2020r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym).

Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).
Z dokumentami tymi można zapoznać się na stronie internetowej –www.brzesko.pl pod hasłem: WAŻNE OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI.

    Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed rozpoczęciem przetargu.

a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po  uprzednim  uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

  1. Najemca po przejęciu lokalu -Uczestników Ruchu Oporu nr 18 zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej oraz dostawę wody i odbiór ścieków ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 2 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 352/2020 z dnia 26.11.2020r.).
  2. Najemca po przejęciu lokalu -Ogrodowa nr 6 zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej oraz gazu ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 2 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 352/2020 z dnia 26.11.2020r.).

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków oraz centralne ogrzewanie ( w lokalu przy ul. Ogrodowej nr 6) będą uiszczane w formie zaliczek miesięcznych pobieranych
na podstawie faktur wystawionych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem, pod nr tel. 14/68-65-157.

Oświadczenie oferentaRegulaminProjekt umowy - OgrodowaProjekt umowy - Ruchu Oporu