Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Brzesko – Dzielnica Przemysłowa

OGŁOSZENIE o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Brzesko o nazwie” Brzesko – Dzielnica Przemysłowa „wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) i art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Brzesko – „Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 04.12. 2013  do 14.01.2014 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Miejskim w Brzesku, Brzesko ul. Głowackiego 51, w godzinachod   900 do 1500

Projektem planu objęty jest teren o powierzchni 178 ha położony we  wschodniej części miasta Brzeska i północnej części Jadownik.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Brzesko – „Brzesko  - Dzielnica Przemysłowa” zostanie przeprowadzona w dniu 07.01.2014 w Urzędzie Miejskim w Brzesku, początek o godz. 930

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi dotyczące tego projektu. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie – w Urzędzie Miejskim w Brzesku lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Brzesku, 32 - 800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.02.2014 r z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Natomiast uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia   03.02. 2014 r do Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Brzesko – „Brzesko – Dzielnica Przemysłowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Brzesko Dzielnica Przemysłowa

Brzesko Dzielnica Przemysłowa 1

Brzesko Dzielnica Przemysłowa 2