Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Gminny Program Rewitalizacji
06.12.2021

Gminny Program Rewitalizacji

BURMISTRZ BRZESKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY BRZESKO

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Miasta i Gminy Brzesko informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Brzesko w dniu 13.12.2021.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 13.12.2021 roku do 13.01.2022 roku:

  • w formie pisemnej poprzez formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Gminy), który należy przesłać na adres mailowy: fundusze@brzesko.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego (ul. B. Głowackiego 51) pok. 13. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Brzesku.
  • ustnie lub telefonicznie pod numerem telefonu 14 68 65 118 do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku (ul. B. Głowackiego 51) pok. 12 w godzinach pracy Urzędu.
  • w trakcie otwartego spotkania on-line, które odbędzie się w dniu 16.12.2021 w godzinach 12.30-14.00 (spotkanie na zoom pod adresem: https://zoom.us/j/98218718111?pwd=TllFb29pZEFLSGpsUHhydVFHdkV1Zz09; Meeting ID: 982 1871 8111; kod dostępu: 501703)

 

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji konieczne jest określenie obszaru zdegradowanego (kryzysowego) na terenie gminy. W tym celu przeprowadzona została diagnoza dla gminy, która pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne gminy i wykazać obszary, które, ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR. Z obszaru zdegradowanego wyznacza się obszar rewitalizacji, który nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni gminy i obejmować więcej niż 30% mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji jak i obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej gminy oraz wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Brzesko oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brzesko dostępne będą na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko oraz w Urzędzie Miejskim w Brzesku (ul. B. Głowackiego 51) w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji

diagnoza-do-delimitacji

uchwala-o-oz-i-or

zalacznik-1-do-uchwaly-mapa

brzesko-formularz-zglaszania-uwag