Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku w budynku stanowiącym własność Gminy Brzesko:

- przy Kościuszki nr 2 -lokal na parterze o powierzchni:304,60 m2, na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 316/2023 z dnia 2 października 2023r.

 

Powyższy lokal przeznaczono do wynajmu na czas nieoznaczony.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, o godz. 1000  w sali numer 100.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 50,00 złotych netto/m2

Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

Termin płatności czynszu ustala się do 21 dnia każdego miesiąca z góry, licząc od daty wystawienia faktury, w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 21 marca 2024 r.

 

Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r.poz.344 z późn.zm.).

Wadium należy wpłacić w wysokości:

-45 690,00złotych (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium należy wpłacać na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 11 marca 2024 r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 11 marca 2024 r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym).

Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).
Z dokumentami tymi można zapoznać się na stronie internetowej –www.brzesko.pl pod hasłem: WAŻNE OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI.

            Treść oświadczenia, regulamin przetargu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed rozpoczęciem przetargu.

a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednimuregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – według stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

  1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 316/2023 z dnia 2.10.2023 r.).

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków oraz centralne ogrzewanie będą uiszczane na podstawie faktur wystawionych przez Urząd Miejski w Brzesku.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem, pod nr tel. 14-68-65-157.

regulamin przetarguoświadczenie