Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz dotyczący lokalu przeznaczonego do wynajmu - 20.01.24 r.

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego własności Gminy Brzesko przeznaczonego do wynajmu

 

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, pokój 119
I piętro tel. 14- 68-65-157.

 

Lokal o którym mowa w niniejszym wykazie można oglądać w godzinach od 700 do 1500 po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku, ul. Okocimska 5, tel.14-66-33-200.

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1489/1

Þ    TR1B/00080962/4

2.

Powierzchnia lokalu użytkowego

 

Þ     

Þ    25,14 m2

3

Położenie

Þ    Brzesko, Pl. Żwirki i Wigury 7 –położony na parterze budynku wielolokalowego

 

4.

Opis lokalu

 

Lokal składa się z jednego pomieszczenia z zapleczem sanitarnym

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką
i muszlą klozetową.

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza Zarządca budynku–MZGM Brzesko Sp. z o.o. w formie miesięcznej zaliczki określonej w umowie najmu. Rozliczenie tej opłaty następuje
w połowie i na końcu danego roku.

 

2.Instalacja elektryczna .

Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej do TAURONU w Bochni.

Opłatę za montaż licznika energii elektrycznej ponosi Najemca.

 

3.Instalacja gazowa.

-w lokalu brak jest instalacji gazowej.

 

 

5.

Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności usługowo- handlowej,

Þ    w przypadku prowadzenia działalności handlowej z branży spożywczej Najemca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brzesku na ten rodzaj działalności.

6.

Forma przetargu

 

Þ   przetarg ustny nieograniczony

 

7.

Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ     88,0 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy.

Þ     

8

Termin wnoszenia opłat

Þ   do 20 dnia każdego miesiąca z góry

Þ     

9

Zasady aktualizacji opłat

 Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji
w każdym kolejnym roku w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.344 z późn. zm.).

 

            Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

            Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

10

Czas trwania najmu

nieoznaczony

 

                                   

            Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

            W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe tj. dostawę wody i odbiór ścieków, Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych wg obowiązujących cen. Zmiana ww. stawek i zmiana opłat miesięcznych nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.