Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Zarządzenie Nr 332/2022 Burmistrza Brzeska z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie:

  • 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.);
  • 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.);

Burmistrz Brzeska zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznacza się do użyczenia nieruchomości (ich części) stanowiące własność Gminy Brzesko opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w prasie lokalnej.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji i Zarządzania Mieniem.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Burmistrz Brzeska

(-) mgr Tomasz Latocha

 Załącznik do zarządzenia Nr 332/2022