Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Negocjacje ofertowe na wynajem lokalu użytkowego - Ogrodowa 6

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczone pisemne negocjacje ofertowe na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w Brzesku:

-na parterze budynku wielomieszkaniowego przy ul. Ogrodowej nr 6-
o powierzchni: 137,00 m2  

przeznaczonego na cele działalności usługowo - handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 95/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

 

Powyższy lokal przeznaczono do wynajmu na czas oznaczony – na okres trzech lat.

 

Oferty należy składać do dnia 21 września 2022 r. (środa) do godz. 945 w Sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

- „Najem lokalu położonego przy ul. Ogrodowa 6 w Brzesku”.

                                                                                                          

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2022r. o godz. 1000, w sali obrad w Urzędzie Miejskim w Brzesku.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

  • imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
  • stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu netto,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami negocjacji ( regulaminem negocjacji oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Z dokumentami tymi można zapoznać się na stronie internetowej www.brzesko.pl pod hasłem: WAŻNE OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI.

         Treść oświadczenia, regulamin negocjacji i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu położonego przy ul. Ogrodowa 6 wynosi:

  • 16,00 złotych netto.

 

Do stawki czynszu netto ustalonej w drodze negocjacji zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

  1. Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na okres trzech lat.
  2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany
    na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni o jej terminie.

Termin płatności czynszu ustala się na 20 dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia negocjacji.

Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1899 z późn. zm.).

Uczestnik, który wygra negocjacje jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia negocjacji, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w negocjacjach ofertowych lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po negocjacjach ofertowych.

Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał negocjacje zalicza się na poczet czynszu najmu.

Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę  na dostawę energii elektrycznej oraz gazu, natomiast opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków będą naliczane przez Zarządcę budynku - MZGM Brzesko ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 95/2022 z dnia 14.04.2022r.).

 Zastrzega się prawo odwołania negocjacji.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem,  tel. 14- 68-65-157.

Regulaminprojekt umowyoświadczenie oferenta