Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego przy ul. Ogrodowej

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku w budynku stanowiącym własność Gminy Brzesko:

  • - przy Ogrodowej nr 6-lokal na parterze o powierzchni:137,00 m2, na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 95/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

 

Powyższy lokal przeznaczono do wynajmu na czas nieoznaczony.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2022r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,o godz. 1000  w sali obrad.

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.
  2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2powierzchni użytkowej lokali wynosi: 32,00 złotych netto/m2

Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

Termin płatności czynszu ustala się do 20 dnia każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 9 sierpnia 2022 r.

 

Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r.poz.1899 z późn.zm.).

Wadium należy wpłacić w wysokości:

-13 152,00złotych (słownie: trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Wadium należy wpłacać na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 28 lipca 2022 r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 28 lipca 2022 r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym).

Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).
Z dokumentami tymi można zapoznać się na stronie internetowej –www.brzesko.pl pod hasłem: WAŻNE OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI.

            Treść oświadczenia, regulamin przetargu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed rozpoczęciem przetargu.

a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu
w terminie do 7 -miu dni,
od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednimuregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej oraz gazu ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku
nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 95/2022 z dnia 14.04.2022r.).

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków będą uiszczane w formie zaliczek miesięcznych pobieranych na podstawie faktur wystawionych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem, pod nr tel. 14/68-65-157.

Regulamin przetargu, oświadczenie oferentaprojekt umowy