Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu przy ul. Browarnej 29 w Brzesku

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu przy ul. Browarnej 29 w Brzesku

Burmistrz Brzeska ogłasza

pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Browarnej 29 w Brzesku, wraz z udziałem wynoszącym 11774/30633 w częściach wspólnych budynku i działce ewidencyjnej nr 2464/3 położonej w Brzesku.

Przedmiotowy lokal objęty jest księgą wieczystą Nr TR1B/00092859/6 i stanowi własność Gminy Brzesko. Znajduje się w południowo – zachodniej części trzylokalowego parterowego drewnianego budynku mieszkalnego z poddaszem, na którym znajduje się strych użytkowy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,77 m2. Zbywany lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, WC, przedpokoju i schodów. Do lokalu nr 3 przynależy piwnica o powierzchni 18,37 m2.oraz strych opowierzchni 52,60m2. Łączna powierzchniaużytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi117,74 m2. Zbywany lokal jest w złym stanie technicznym, nadaje się do generalnego remontu. Budynek również wymaga remontu, m.in. wymiany stolarki, odnowienia elewacji, remontu dachu.

Zgodnie z zaświadczeniem Starosty Brzeskiego z dnia 13.11.2014 r. (znak: AB.6620.1.22.2014.RK) budynek położony w Brzesku przy ul. Browarnej 29 został wybudowany jako budynek wielolokalowy z wyodrębnionymi 3 lokalami mieszkalnymi, spełniając wymogi art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
W budynku tym wyodrębniono i sprzedano na rzecz najemców dwa samodzielne lokale.

Działka nr 2464/3 o pow. 0,0577 ha, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny przy ul. Browarnej 29 stanowi własność Gminy Brzesko w udziale wynoszącym 11774/30633 części. Działka objęta jest księgą wieczystą nr TR1B/00092858/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

Działka nr 2464/3 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r. z późn. zm., ww. działka znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.

Granice działki nr 2464/3 przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego. Dla działki nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Zbywana nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym: w dziale III księgi wieczystej Nr TR1B/00092859/6 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: nieodpłatna służebność wejścia na strych schodami prowadzącymi z korytarza w lokalu nr 3 przy ul. Browarnej 29 w celu dokonywania niezbędnych napraw i przeglądów – na rzecz każdoczesnych właścicieli lokalu nr 2, dział IV ww. księgi wieczystej wolny od wpisów. Dział III i IV księgi wieczystej nr TR1B/00092858/9 również wolny od wpisów.

 1. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, natomiast wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brzesko przyjętej zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 209/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) wszelkie roboty budowlane należy uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
 2. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawnione w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Brzesku.
 3. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
 4. Kopia mapy zasadniczej jest do nabycia w Starostwie Powiatowym w Brzesku, Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.
 5. Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Browarnej 29 w Brzesku wraz z udziałem wynoszącym 11774/30633 w częściach wspólnych budynku i takim samym udziałem w działce nr 2464/3, został przeznaczony do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 132/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
 6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 24 czerwca 2022 r.
 7. Cena wywoławcza 122.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług).
 8. Wadium wniesione w pieniądzu wynosi 12.000,00 zł.
 9. W przetargu mogą brać udział oferenci którzy wpłacą wymagane wadium w takim terminie, aby w dniu 2 września 2022 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa (za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek) oraz podpiszą oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane są im uwarunkowania fizyczne i prawne związane z tą nieruchomością. Przy dokonywaniu wpłaty koniecznie należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
 10. Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2022 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 (Sala Obrad), powiat brzeski, woj. małopolskie.
 11. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przewiduje zdolność prawną (art. 331 kodeksu cywilnego) powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.
 12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.
 14. Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.
 15. Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskaćw godzinach pracy Urzędu (7:30 – 15:30) w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170  (pokój 117).

Regulamin, oświadczenie oferenta