Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia 19.10.21 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia własności Gminy Brzesko

1.

Numer działki ewidencyjnej

80/22

2.

Powierzchnia działki

0,0440 ha

3.

Numer księgi wieczystej

TR1B/00063051/0

4.

Położenie

obręb ewidencyjny Okocim, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie

5.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana będąca własnością Gminy Brzesko, zlokalizowana przy ul. Goetzów Okocimskich. Teren jest nieogrodzony
i niezagospodarowany, o kształcie zbliżonym do prostokąta,
w niewielkim stopniu pofałdowany. Działkę obejmuje w całości użytek gruntowy PsIV (pastwiska trwałe klasy IV). Sieci infrastruktury technicznej są oddalone do około 30 metrów od działki (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, teleinformatyczna).

6.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka numer 80/22 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 z dnia
15.06.1998 r. z późn. zm. wyżej wymieniona działka znajduje się
w strefie zainwestowania kubaturowego terenów podmiejskich
i wiejskich. Przedmiotowa działka została objęta decyzją Burmistrza Brzeska z dnia 02.10.2017 r. znak ITK.III.6730.76.2017.PP
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i zgodnie
z załącznikiem nr 1 grunt ten stanowi teren rolny.

7.

Forma zbycia

Sprzedaż prawa własności w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę numer 81 objętą księgą wieczystą nr TR1B/00022626/3 dla poprawy warunków jej zagospodarowania

8.

Cena nieruchomości

26.900,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Do ceny nie dolicza się podatku VAT (zwolnienie
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług).

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki numer 80/22 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 30.11.2021 r. włącznie (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzesku, na stronie internetowej www.brzesko.pl, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 116, tel. (14) 68 65 127.


Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

1.

Numer działki ewidencyjnej

2780/2

2.

Powierzchnia działki

0,0049 ha

3.

Numer księgi wieczystej

TR1B/00049676/3

4.

Położenie

obręb ewidencyjny Brzesko, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie

5.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana będąca własnością Gminy Brzesko, zlokalizowana w rejonie ul. Bagiennej, około 2 km od centrum miasta,
w jego północnej części. Działka jest nieogrodzona
i niezagospodarowana, o kształcie zbliżonym do trójkąta, teren jest płaski. W pobliżu przebiegają sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz teleinformatycznej. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

6.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka numer 2780/2 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r.
z późn. zm. wyżej wymieniona działka znajduje się w strefie zainwestowania kubaturowego terenów podmiejskich i wiejskich.

7.

Forma zbycia

Zbycie w drodze zamiany za działkę ewidencyjną numer 2796/1
w celu pozyskania jej do gminnego zasobu nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej ul. Bagiennej w Brzesku.

8.

Cena nieruchomości

6.726,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 00/100). Do ceny nie dolicza się podatku VAT (zwolnienie
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług).

               Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 2780/2 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 30.11.2021 r. włącznie (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzesku, na stronie internetowej www.brzesko.pl, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 116, tel. (14) 68 65 127.