Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 286/2021

Burmistrza Brzeska

z dnia 18.10.2021r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

 

Na podstawie art.5a ust.1 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz.1372 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedmiot i cel konsultacji.

  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

§ 2.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

 Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 19.10.2021 r. do 29.10.2021 r.

§ 3.

Sposób przeprowadzenia konsultacji

  1. Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brzesko. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii do projektu programu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia, który należy dostarczyć:
  • Przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Brzesku,
  • ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesku,
  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku pok. 101,
  • pocztą e-mail: pabian@um.brzesko.pl.
  1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Program będzie również dostępny w Urzędzie Miejskim w Brzesku, pok.11 w godz. od 7.30 do 15.30 w dni robocze.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Brzesko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku

 

   Burmistrz Brzeska

(-) Tomasz Latocha

FORMULARZ do konsultacji

PROJEKT UCHWAŁY