Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Ogłoszenie o przetargu - Pomianowski Stok

Ogłoszenie o przetargu - Pomianowski Stok

Burmistrz Brzeska ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie.

Przedmiotem przetargu będzie prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej obj. księgą wieczystą TR1B/00065482/4, będącej do dnia 26.09.2089 r. w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

 

Lp.

Nr działki ewidencyjnej

Powierzchnia działki [ha]

Cena wywoławcza gruntu netto [zł]

Wysokość wadium wniesionego w pieniądzu [zł]

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

1411/373

0,0846

144 500,00 zł

15 000,00 zł

Przedmiotowe działki objęte są Miejscowym Planem Zagospoda­rowania Przestrzennego „Pomia­nowski Stok” w Brzesku zatwier­dzonym uchwałą nr IX/98/99 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro­wania przestrzennego obszaru części miasta Brzeska p.n. Pomia­nowski Stok i znajdują się w tere­nach mieszkalnictwa rodzinnego (głównie jednorodzinnego) symbol w planie C4 MN, C5 MN.

 

2.

1411/374

0,0858

146 500,00 zł

15 000,00 zł

3.

1411/375

0,0863

147 500,00 zł

15 000,00 zł

4.

1411/376

0,0870

148 500,00 zł

15 000,00 zł

5.

1411/377

0,0877

150 000,00 zł

15 000,00 zł

6.

1411/378

0,0885

151 500,00 zł

15 000,00 zł

7.

1411/379

0,1022

174 500,00 zł

15 000,00 zł

8.

1411/381

0,0829

141 500,00 zł

15 000,00 zł

9.

1411/382

0,0774

132 500,00 zł

15 000,00 zł

10.

1411/383

0,0744

127 000,00 zł

15 000,00 zł

11.

1411/384

0,0774

132 500,00 zł

15 000,00 zł

12.

1411/385

0,0788

134 500,00 zł

15 000,00 zł

13.

1411/386

0,0759

129 500,00 zł

15 000,00 zł

14.

1411/387

0,0788

134 500,00 zł

15 000,00 zł

15.

1411/388

0,0811

138 500,00 zł

15 000,00 zł

16.

1411/389

0,0783

133 500,00 zł

15 000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Obecna stawka podatku VAT wynosi 23%.

Przedmiotowe działki zostały przeznaczone do zbycia Zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 197/2021 z dnia 26 lipca 2021 r.

Nieruchomość znajdująca się w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, położona jest w południowo-zachodniej części miasta w odległości około 1,5 km od jego centrum, na południowym stoku projektowanego osiedla „Pomianowski Stok”, w bezpośrednim sąsiedztwie publicznej  drogi gminnej która poprzez ul. Aleja Solidarności łączy się z ul. Pomianowską. Jest to teren niezabudowany, sklasyfikowany jako R IVa (grunty orne klasy IVa). Przedmiotowe działki uzbrojone są w kanalizację deszczową i sanitarną. Pozostałe elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonano badań geotechnicznych  gruntu. Działki o numerach 1411/373, 1411/374, 1411/375, 1411/376, 1411/377, 1411/378, 1411/379 znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działki sklasyfikowanej jako Ls III, co wymaga uwzględnienia odpowiednich odległości  wymaganych przepisami prawa w projektowaniu obiektów budowlanych.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawnione w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Brzesku.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań. Dział III i IV księgi wieczystej TR1B/00065482/4 wolny jest od wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku, powiat brzeski, woj. małopolskie, przy ul Głowackiego 51 – sala obrad.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa, w taki sposób aby w dniu 12 listopada 2021 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki ewidencyjnej na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

W przetargu mogą brać udział oferenci którzy wpłacą wadium podane w powyższej tabeli oraz podpiszą oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane są im uwarunkowania fizyczne i prawne związane ze zbywaną nieruchomością.

Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku,
ul. Głowackiego 51, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, pokój 119 lub telefonicznie pod numerem 14-68-65-157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia
i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.brzesko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

REGULAMINoświadczenie oferenta

clipboard01-5.jpg