Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Mokrzyska

Przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Mokrzyska

Burmistrz Brzeska ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Brzesko położonej w miejscowości Mokrzyska, obręb Mokrzyska-Bucze, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie objętej księgą wieczystą nr TR1B/00051350/9 oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki [ha]

Cena wywoławcza gruntu netto [zł]

Wysokość wadium wniesionego w pieniądzu
[zł]

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

854/31

0,1394

70 000,00 zł

8 000,00 zł

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2

854/42

0,1562

75 000,00 zł

8 000,00 zł

3

854/44

0,1752

85 000,00 zł

8 000,00 zł

4

854/46

0,1551

75 000,00 zł

8 000,00 zł

5

854/51

0,1201

60 000,00 zł

8 000,00 zł

6

854/52

0,1419

70 000,00 zł

8 000,00 zł

7

854/49

0,1585

81 000,00 zł

8 000,00 zł

teren zabudowy usługowej

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest niezabudowana zlokalizowana w zachodniej części wsi Mokrzyska w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Siostry Faustyny w odległości około 5 km od centrum miasta Brzeska. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki stanowią teren płaski porośnięty trawą, zadrzewiony, zakrzaczony. Kształt działek zbliżony do prostokąta. Woda, prąd i gaz znajdują się w zasięgu. Brak sieci kanalizacyjnej. Przez wszystkie działki przebiega sieć wodociągowa, a ponadto: przez działki nr nr: 854/31, 854/42 przebiega sieć gazociągowa, przez działki nr nr: 854/49, 854/51, 854/52 sieć elektroenergetyczna, przez działkę nr 854/52 sieć telekomunikacyjna.

 

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków wymienione działki sklasyfikowane są jako: działka nr 854/31-  użytek gruntowy RVI (grunty orne klasy VI) i PsV (pastwiska trwałe klasy V), działka nr 854/42- użytek gruntowy ŁV (łąki trwałe klasy V),  działka nr 854/44- użytek gruntowy PsVI (pastwiska trwałe klasy VI) i ŁV (łąki trwałe klasy V), działka nr 854/46- użytek gruntowy PsV, PsVI (pastwiska trwałe klasy V i VI),  ŁV (łąki trwałe klasy V), działki nr 854/49, 854/51 i 854/52- użytek gruntowy PsV (pastwiska trwałe klasy V).

 1. Nieruchomość znajduje się poza obszarem rewitalizacji określonym uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku Nr XLI/285/2017 r. z dnia 8.08.2017 r., jak również nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
 2. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań. W dziale III księgi wieczystej nr TR1B/00051350/9 ujawnione są wpisy niezwiązane z działkami przeznaczonymi do zbycia w niniejszym przetargu. Dział IV wolny od wpisów.
 3. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawnione w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Brzesku. Dla nieruchomości nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
 4. Nieruchomość została przeznaczona do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska
  nr 172/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1
  i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 6 sierpnia 2021 r.
 5. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
 6. Kwestię usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098).
 7. Kopia mapy zasadniczej jest do nabycia w Starostwie Powiatowym w Brzesku, Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.
 8. W przetargu mogą brać udział oferenci którzy wpłacą wadium podane w powyższej tabeli w takim terminie, aby w dniu 3 listopada 2021 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa (za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek) oraz podpiszą oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu
  i znane są im uwarunkowania fizyczne i prawne związane z tą nieruchomością.
  Przy dokonywaniu wpłaty koniecznie należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
 9. Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2021 r. o godzinie 10:00 , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51, powiat Brzesko, woj. małopolskie - Sala Obrad.
 10. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 kodeksu cywilnego) powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 13. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulamin przetargu i oświadczenie są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl w zakładce: Ogłoszenia Nieruchomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko w zakładce: Ogłoszenia różne.
 14. Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (7:30 – 15:30) w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170  (pokój 117).

 REGULAMIN, oświadczenie

clipboard01-4.jpg