Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przetarg ustny na sprzedaż działek

Przetarg ustny na sprzedaż działek

  1. Burmistrz Brzeska ogłasza  pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż położonej w obrębie Brzesko, stanowiącej własność Gminy Brzesko, niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr nr: 1039/4 o powierzchni 0,4029 ha, 1040/1 o powierzchni 0,2635 ha, czyli o łącznej powierzchni 0,6664 ha objętej księgą wieczystą nr TR1B/00043971/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku

1. Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Leśnej w obrębie ewidencyjnym Brzesko, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie. Stanowi teren niezabudowany, nieogrodzony i niezagospodarowany, położony poniżej poziomu ulic Leśnej i Kościuszki. Porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz nielicznymi krzewami ozdobnymi i dziko rosnącymi drzewami owocowymi. W otoczeniu znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz usługowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z ul. Leśnej- drogi powiatowej nr 1435 K poprzez istniejący na działce nr 1039/4 zjazd indywidualny. „W przypadku zmiany przeznaczenia działki poprzez zlokalizowanie na niej obiektu handlowego, zjazd z uwagi na jego publiczny charakter należy maksymalnie odsunąć od skrzyżowania (ronda) w kierunku działki nr 1038/2” (pismo ZDP.430.38.2020.GB z dn. 17.03.2020 r.). Przez nieruchomość od strony północnej przebiegają dwie nitki gazociągu wysokoprężnego oraz sieć elektroenergetyczna, teleinformatyczna, gazowa, a wodociąg i kanalizacja są w pobliżu. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 1039/4 stanowi S-RIVa, Ł-ŁIV, natomiast działka nr 1040/1 stanowi R-RIVa, S-RIVa.
2. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą nr XL/286/98 z dnia 15 czerwca 1998 r. znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego. Dodatkowo, zgodnie ze studium działki nr 1039/4 i 1040/1 znajdują się w obszarze projektowanego układu drogowego. Dla nieruchomości wydana została decyzja Burmistrza Brzeska z dnia 07.09.2020 r., znak: IK.6730.89.2020.AK ustalająca warunki zabudowy tej nieruchomości budynkiem handlowo-usługowym. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
3. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań. W dziale III księgi wieczystej nr TR1B/00043971/9 ujawnione są wpisy niezwiązane z przedmiotową nieruchomością. Dział IV wolny od wpisów.
4. Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawnione w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Brzesku. Dla nieruchomości nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
5. Nieruchomość została przeznaczona do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 51/2021 z dnia 2 marca 2021 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 16 kwietnia 2021 r.
6. Jeżeli nabywcą zostanie osoba, która nabywa nieruchomość nie na powiększenie gospodarstwa rodzinnego (do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą)- Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, dlatego zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego nastąpi po nieskorzystaniu przez KOWR z przysługującego mu prawa pierwokupu.
7. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.
Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
8. Kwestię usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.).
9. Kopia mapy zasadniczej jest do nabycia w Starostwie Powiatowym w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.
10. Cena wywoławcza 800.000,00 zł netto. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
11. Wadium wniesione w pieniądzu wynosi 100.000,00 zł.
12. W przetargu mogą brać udział oferenci którzy wpłacą wymagane wadium w takim terminie, aby w dniu 6 sierpnia 2021 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa (za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek) oraz podpiszą oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane są im uwarunkowania fizyczne i prawne związane z tą nieruchomością. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numery działek: 1039/4, 1040/1, których przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
13. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2021 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51, powiat Brzesko, woj. małopolskie - Sala Obrad.
14. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 kodeksu cywilnego) powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.
15. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
16. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
17. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenie są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.brzesko.pl w zakładce: Ogłoszenia Nieruchomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko w zakładce: Ogłoszenia różne.
18. Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania, jak również zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przedmiotowego przetargu.
Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730- 1530) w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, tel. (14) 68-65-170 (pokój 117).

Regulamin, oświadczenie