Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetargi na najem lokali na placu targowym

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem  lokali:

- nr 3 w pawilonie handlowym  A – o pow. 14,7 m2

- nr 9 w pawilonie handlowym  A – o pow. 14,7 m2

- nr 16 w pawilonie handlowym  B – o pow. 28,4 m2

zlokalizowanych na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku.

       

Powyższe lokale przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności handlowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca  2020r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,o godz. 1000, w sali obrad.

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej, które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.
  2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 40,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).
  3. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 16 czerwca 2020r.

Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji począwszy od 2021 roku, w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2020r. poz. 65).

 

Wadium w następującej wysokości:

- za lokal 3 A - 1764,0 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt cztery złote    00/100),

- za lokal 9 A - 1764,0 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt cztery złote    00/100),

- za lokal 16 B - 3408,0 złotych (słownie: trzy tysiące czterysta osiem złotych    00/100),

należy wpłacać na konto nr: 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 5 czerwca 2020r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 5 czerwca 2020r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym). Przy wpłacie wadium oferent powinien podać numer lokalu
na który dokonuje wpłaty.

Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).

Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530 lub na stronie internetowej: www.brzesko.pl/nieruchomości.

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.

a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje na własny koszt).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji w sprawie najmu ww. lokali można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem, pokój 119,  tel. 14-  68-65-157.

Pojekt umowyOświadczenie oferenta, Regulamin