Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Negocjacje ofertowe na wynajem lokalu przy ul. Kręta nr 1

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczone pisemne negocjacje ofertowe na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w Brzesku:

-na parterze budynku przy ul. Kręta nr 1- o powierzchni: 24,50 m2  

przeznaczonego na cele działalności usługowo - handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 164/2019 z dnia 24 czerwca 2019r.

Powyższy lokal przeznaczono do wynajmu na czas oznaczony – na okres trzech lat.

 Oferty należy składać do dnia 13 maja 2020r.  (środa) do godz. 945 do drewnianej skrzynki z napisem OFERTY NA WYNAJEM LOKALU RYNEK 24
i KRĘTA 1, umieszczonej w budynku
Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego nr 51 (w pierwszym korytarzu wejściowym).

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

- „Najem lokalu położonego przy ul. Kręta 1 w Brzesku”.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2020r. o godz. 1030, w sali obrad w Urzędzie Miejskim w Brzesku.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

  • imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu netto, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami negocjacji ( regulaminem negocjacji oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Z dokumentami tymi można zapoznać się na stronie internetowej www.brzesko.pl/nieruchomości.

         Treść oświadczenia, regulamin negocjacji i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu położonego przy ul. Kręta 1 wynosi:

  • 25,00 złotych netto.

 

Do stawki czynszu netto ustalonej w drodze negocjacji zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

  1. Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na okres trzech lat.
  2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni o jej terminie.

  1. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia negocjacji.
  2. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.65 ze zm.).
  3. Uczestnik, który wygra negocjacje jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia negocjacji, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w negocjacjach ofertowych lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po negocjacjach ofertowych.

9.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał negocjacje zalicza się na poczet czynszu najmu.

  1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej oraz dostawę wody i odbiór ścieków ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 164/2019 z dnia 24.06.2019r.).

Zastrzega się prawo odwołania negocjacji.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem,  tel. 14,  68-65-157.

Projekt umowyregulamin negocjacjioświadczenie oferenta