Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 - pokój 119, tel. 14-68-65-157.
1.Numer działki ewidencyjnej 736/6
2.Powierzchnia działki 0,0909   ha 
3.Numer księgi wieczystej TR1B/00056623/9
4.Położenie Obręb ewidencyjny Brzesko 
5.Opis nieruchomości Przedmiotowa działka będąca własnością Gminy Brzesko zlokalizowana jest w Brzesku w rejonie ulicy Wiejska w niedalekiej odległości od jej skrzyżowania z ulicą Czarnowiejską, stanowiąca niezabudowany pas gruntu. Teren działki lekko nachylonyw kierunku północnym. Dojazd do działki od ulicy Wiejskiej. Sklasyfikowana jako RIVb, RV.W dziale III – (prawa, roszczenia i ograniczenia) w/w księgi wieczystej istnieją wpisy nie dotyczące działki ewidencyjnej nr 736/6. Mała szerokość działki oraz istniejąca trasa kanalizacji deszczowej kd 300 przebiegająca przez jej środek skutkują koniecznością zachowania odległości technologicznych co wyklucza samodzielną jej zabudowę. Zabudowa działki możliwa jest tylko wspólnie z działkami przyległymi.Na  przedmiotowej działce zostanie ustanowiona  nieograniczonaw czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Brzesko dla wspomnianej powyżej kanalizacji deszczowej kd 300 w pasieo szerokości 1,5 m oraz zostanie ustanowiona służebność gruntowa, szlakiem szerokości 2 m przy zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 736/6, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewidencyjnej nr 736/5, do czasu wybudowania drogi osiedlowej projektowanej na działkach sąsiednich. 
6.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Działka 736/6 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r., wyżej wymieniona działka znajduje się w strefie wieloprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiegoi podmiejskiego.
7.Forma zbycia Zbycie w drodze zamiany za działki ewidencyjne położonew Brzesku o numerach 751/7, 751/5, 4392, 4383, 4394, 4409, 4407.
8.Cena za nieruchomość 141 677,00 zł do ceny nie dolicza się podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawyo VAT)
9.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 736/6 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia   8 stycznia 2020 r.    włącznie.(6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)