Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Nabór na stanowisko podinspektora lub inspektora w referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem

BURMISTRZ BRZESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZESKU, ul. GŁOWACKIEGO 51, 32-800 BRZESKO - podinspektor lub inspektor (1 etat) w referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem, Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa

Data ogłoszenia: 18 stycznia 2016 r.

Wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu geodezji (min. licencjat)

        1.    Wymagania niezbędne:

A)      obywatelstwo polskie,

B)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

C)      osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

D)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

E)      co najmniej 3 lata stażu pracy w geodezji,

F)       prawo jazdy kat. B,

G)       znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, KPA, o samorządzie gminnym, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo  własności nieruchomości, rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, o zamówieniach publicznych.

  1. 2.        Wymagania dodatkowe:
A)               Wskazane kwalifikacje zawodowe w geodezji i kartografii, zarządzania nieruchomościami.B)                Biegła znajomość obsługi komputera (WORD, EXCEL).C)                Wysoka kultura osobista.D)               Odporność na trudne sytuacje zawodowe.E)                Referencje z poprzedniego miejsca pracy.
  1. 3.        Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
A/    Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi użytkowane jako drogi publiczne gminne, tj.:a/ badanie dokumentów zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Katrogaficznej,

b/ przygotowywanie zleceń na wykonywanie prac geodezyjnych,

c/ przygotowywanie wniosków do sądu o ujawnienie prawa własności.

B/    Regulacja stanu prawnego gruntów pod budynkami wielorodzinnymi oraz budynkami użyteczności publicznej, tj.:

a/ badanie dokumentów zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Katrogaficznej.

b/ przygotowywanie zleceń na wykonywanie  prac geodezyjnych zgodnie z opracowaną  przez architekta koncepcją podziału,

c/ współpraca z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. odnośnie przygotowywania zebrań wspólnot mieszkaniowych w celu określenia zakresu podejmowanych uchwał dla regulacji stanu prawnego  budynków mieszkalnych będących w ich zarządzie a w szczególności dotyczących wysokości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości i określenia działki budowlanej,

d/ przygotowywanie ewentualnych wniosków do sądu w zależności od potrzeb wynikających z przebiegu i postępu prac dla uporządkowania stanu prawnego nieruchomości

C/    Prowadzenie spraw ogródków działkowych w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów gminnych.

D/    Badanie rynku nieruchomości w celu pozyskiwania gruntów do zasobu Gminy.

E/     Przeprowadzanie przetargów w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

F/   Czuwanie z ramienia Urzędu w sprawach zarządu nieruchomościami, w stosunku do których Komornik Sądowyprowadzi postępowanie egzekucyjne w oparciu o art. 931-941 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

G/    Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Brzesko.

H/    Zbywanie nieruchomości  własności Gminy Brzesko.

I/  Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem służebności przesyłu na nieruchomościach własności GminyBrzesko.

 4. Warunki pracy:

Praca  biurowa w budynku z windą i podjazdami dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon),  praca w terenie. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu.

Godziny pracy: od 7.30 do 15.30

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ww. ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychw Urzędzie Miejskim w Brzesku w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazo zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

         5.    Wymagane dokumenty:

A)      List motywacyjny.

B/    Życiorys – curriculum vitae.

C/     Kserokopie świadectw pracy, oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku aktualnego zatrudnienia.

D/     Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, a w przypadku posiadanych kwalifikacjizawodowych  w geodezji i kartografii, zarządzania nieruchomościami –kserokopie tych dokumentów.

F/     Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

G/     Posiadane referencje.

H/     Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

I/      Oświadczenie o treści:

 „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dlapotrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) wraz z podpisem kandydata.

J/  Kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierzaskorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikachsamorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z póżn. zm.).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą do: 02 lutego 2016 r.

(decyduje data stempla urzędu pocztowego) pod adresem:

Urząd Miejski w Brzesku

ul. Głowackiego 51 (sekretariat, nr pok. 101)

32-800 Brzesko

z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko podinspektor lub inspektor w referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem, wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Osoby, które nie spełniły wymogów formalnych będą o tym fakcie informowane listownie lub drogą e-mailową.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj.: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata winny być opatrzone podpisem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 014/6865114.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016

BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 18 stycznia 2016 r. 

 

W sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko podinspektora lub inspektora w Referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem, Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015, poz. 1515), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014, poz. 1202 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora lub inspektora w Referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem, Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa.

2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do  niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko powołuje się Komisję Rekrutacyjną  zwaną „Komisją” w następującym składzie:

  1. Pan Jerzy Tyrkiel                               –   Z-ca Burmistrza – Przewodniczący Komisji
  2. Pani Janina Ziomek                           –   Inspektor w Referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem
  3. Pani Iwona Owca                             –   Kierownik  Zespołu ds. Kadr- Sekretarz Komisji

§ 3.

1. Postępowanie przed Komisją jest jednoetapowe.

2. Nabór obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, której celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem oraz z weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

3. Szczegółowe zasady postępowania Komisji określa Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzesku oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko wprowadzony Zarządzeniem Nr 288/2009 Burmistrza Brzeska z dnia 01 grudnia 2009 r. z późn. zm.

 § 4.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu ds. Kadr.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.