Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ BRZESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZESKU, ul. GŁOWACKIEGO 51, 32-800 BRZESKO - podinspektor lub inspektor (1 etat) w referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem, Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa.

Data ogłoszenia: 17 grudnia 2015 r.

Wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu geodezji

        1.    Wymagania niezbędne:

A)      obywatelstwo polskie,

B)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

C)      osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

D)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

E)      co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z wykonywaniem analogicznych lub pokrewnych czynności jak określone w zakresie wykonywanych zadań,

F)       prawo jazdy kat. B,

G)       znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, KPA, o samorządzie gminnym, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo  własności nieruchomości, rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

  1. 2.        Wymagania dodatkowe:

A)   Wskazane kwalifikacje zawodowe w geodezji i kartografii, zarządzania nieruchomościami.

B)      Biegła znajomość obsługi komputera (WORD, EXCEL).

C)      Wysoka kultura osobista.

D)      Odporność na trudne sytuacje zawodowe.

E)       Referencje z poprzedniego miejsca pracy.

  1. 3.        Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

A)      Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gruntów własności Gminy w tym:

- przygotowywanie projektu uchwał i zarządzeń,

- przygotowywanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,

- współpraca z biegłym rzeczoznawcą przy ustalaniu wartości zbywanej nieruchomości.

B)  Prowadzenie spraw związanych z naliczeniem opłat rocznych za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntówwłasności Gminy.

C) Prowadzenie spraw aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu gruntówwłasności Gminy.

D) Przekazywanie odpłatne w trwały zarząd gruntów mienia komunalnego jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej.

E) Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą budynków, budowli i urządzeń oraz lokali w trybiebezprzetargowym i przetargowym, ustalenie odrębnej własności lokali.

F)  Prowadzenie spraw ogródków działkowych.

G)  Prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu i opracowania świadczeń w tym zakresie.

H) Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawowłasności na rzecz osób fizycznych i prawnych.

I) Występowanie w prowadzonych przez starostwo Powiatowe w Brzesku sprawach administracyjnych,związanych z aktualizacją danych ewidencyjnych dotyczących:

- zmiany powierzchni,

- zmiany użytków,

- zmiany konfiguracji działek,

- ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami Gminy Brzesko a nieruchomościamisąsiednimi.

J)  Występowanie z ramienia Gminy w sprawach związanych ze scaleniem i wymianą gruntów gminnych.

K) Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z instrukcją archiwalną do przekazania jej do archiwumzakładowego w zakresie prowadzonych spraw.

4. Warunki pracy:

Praca  biurowa, stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, telefon), praca w terenie. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu.

Godziny pracy: od 7.30 do 15.30

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ww. ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychw Urzędzie Miejskim w Brzesku w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazo zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

         5.    Wymagane dokumenty:

A)                                                                            List motywacyjny.

B)                                                                            Życiorys – curriculum vitae.

C)    Kserokopie świadectw pracy, oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku aktualnego zatrudnienia.

D)   Kserokopie dokumentów potwierdzających  kwalifikacje zawodowe w geodezji i kartografii, zarządzania nieruchomościami.

E)                                                                             Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

F)                                                                             Posiadane referencje.

G)   Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

H)                                                                            Oświadczenie o treści:

„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) wraz z podpisem kandydata.

I)      Kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą do: 04 stycznia 2016 r.

(decyduje data stempla urzędu pocztowego).

pod adresem:

Urząd Miejski w Brzesku

ul. Głowackiego 51 (sekretariat, nr pok. 101)

32-800 Brzesko

z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko podinspektor lub inspektor w referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem, wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Osoby, które nie spełniły wymogów formalnych będą o tym fakcie informowane listownie lub drogą e-mailową.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj.: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata winny być opatrzone podpisem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 014/6865114.

Zarządzenie Nr 300-2015