Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Pracownik młodociany

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych:- zaświadczenie o zawarciu umowy- wniosek o dofinansowanie- wniosek o udzieleniu pomocy de minimis- informacja podmiotu ubiegającego sie o pomoc- formularz

Informacja dotycząca dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

 Dofinansowanie  jest przyznawane przez Burmistrza Brzeska nawniosek  pracodawcy.  Wniosek wraz z załącznikami winien być złożony w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku,  ul. Bartosza Głowackiego 51, tel. 14 68 49 601, w terminie  3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

  Pracodawcy mogą starać się o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników  młodocianych,  jeżeli:

  1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2)    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1)    w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku  równocześnie  prosi    o  zawiadamianie  nas o zawarciu umowy z  pracownikami  młodocianymi.