Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Negocjacje na najem lokalu przy Głowackiego 40
16.04.2014

Negocjacje na najem lokalu przy Głowackiego 40

Burmistrz Brzeska ogłasza negocjacje na wynajem lokalu: - nr 32 w pawilonie handlowym D o powierzchni – 14,7   m2. zlokalizowanego na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku. Powyższy lokal przeznaczono do najmu na okres trzech lat  w celu prowadzenia działalności handlowej.

 Oferty na udział w negocjacjach należy składać  do dnia 8 maja 2014r. (czwartek) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,do godz. 945.

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

-           „Najem lokalu nr 32 D na placu targowym w Brzesku”.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2014r. o godz. 1000, (czwartek) w gabinecie Zastępcy Burmistrza, oznaczonym nr 100.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

-          imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,

-          nr lokalu na wynajem którego oferent zgłasza udział w negocjacjach,

-          oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami negocjacji ( regulaminem negocjacji oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzeskuul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530.

         Treść oświadczenia, regulamin negocjacji i projekt umowy najmu stanowi załącznikdo niniejszego ogłoszenia.

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi :20,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).

4. Po dokonaniu wyboru oferenta ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na okres trzech lat.

5. W przypadku udziału w negocjacjach więcej niż jednego oferentana najem tego samego lokalu, o wyborze oferenta decyduje wysokość oferowanej stawki czynszu.

6.W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy  złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomienio jej terminie.

7. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góryw okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia negocjacji.

8. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanej z początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2015 roku w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.

9. Uczestnik, który wygra negocjacje jest zobowiązany do zawarcia umowy najmuw terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia negocjacji, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w wyniku negocjacji lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po negocjacjach.

10.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał negocjacje zalicza się na poczet czynszu najmu.

11. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje na własny koszt).

Zastrzega się prawo odwołania negocjacji.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14,  68-65-157.

Oświadczenie o negocjacjach, regulamin negocjacji, umowa