Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Najem lokali w Brzesku
08.03.2016

Najem lokali w Brzesku

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem następujących lokali położonych w Brzesku:

-          - przy ul. Ogrodowej nr 6- o powierzchni:32,90 m2, na cele działalności usługowo-handlowej, z możliwością zmiany przeznaczenia na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 9/2016z dnia 19 stycznia 2016r.

-          - przy ul. Kościuszki 4 (parter)– o powierzchni: 26,00 m2, na cele działalności usługowo-biurowej, z możliwością zmiany przeznaczenia na warunkach określonych w zał. nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 9/2016z dnia 19 stycznia 2016r.

Powyższe lokale przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2016r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,o godz. 1000, w sali ślubów, znajdującej się na półpiętrze, obok sali obrad.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.

2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2powierzchni użytkowej poszczególnych lokali wynosi:

-          za lokal przy ul. Ogrodowej 6 -             15,20 złotych netto/m2,

-          za lokal przy ul. Kościuszki 4 (parter) -     30,00 złotych netto/m2,

Do wylicytowanych stawek czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

3. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 8 kwietnia 2016r.

4. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji począwszy od 2017 roku, w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1774 z późn. zm.).

5. Wadiumdla poszczególnych lokali należy wpłacić w następujących wysokościach:

-   za lokal przy ul. Ogrodowej 6 -             1500,30złotych,

-          za lokal przy ul. Kościuszki 4 (parter) -     2340,00 złotych,

Przy wpłacie należy zaznaczyć którego lokalu wadium dotyczy.

Wadia należy wpłacaćgotówkąw punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu29 marca 2016r. lubnakonto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 29 marca 2016r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 29 marca 2016r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym).

6. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu (regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu). Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530 oraz na stronie internetowej www. brzesko.pl – stanowią załączniki do ogłoszeniao przetargu.

7. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.

8. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednimuregulowaniu należnościw postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

10. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy o dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła ( Stosownie do wyposażenia lokali opisanego w załącznikach nr 1 i 2 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 9/2016 z dnia 19.01.2016r.).

11.1. W przypadku, gdy opłaty za media będą uiszczane w formie zaliczek pobieranych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku, Najemca będzie rozliczany na podstawie miesięcznych faktur.

11.2. Zasady rozliczania zaliczek zostaną ustalone w umowie najmu lokalu, której projekt stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14/  68-65-157.

Oświadczenie oferentaprojekt umowy najmuregulamin przetargu