Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Najem garażu
21.07.2015

Najem garażu

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku:  przy ul. Legionów Piłsudskiego nr 40B - (lokal położony na parterze, a szczegółowo w tzw. przyziemiu) o powierzchni: 17,00 m2, z przeznaczeniem na garaż,  na warunkach określonych w zał. nr 2  do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 112/2015 z dnia 7 maja 2015r.

 Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

 Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2015r.(środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, o godz. 1100 w sali narad, znajdującej się na półpiętrze.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.

2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2powierzchni użytkowej lokalu wynosi:           10,00 złotych netto/m2,

Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

3. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 12 sierpnia 2015r.

4. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanej z początkiem każdego roku kalendarzowego, w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.

Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

5. Warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest wpłata wadium w wysokości:                510,00złotych,

Wadium należy wpłacaćgotówkąw punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu 31 lipca 2015r. lubnakonto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 31 lipca 2015r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 31 lipca 2015r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym).

6. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu sięz warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730do 1530 albo na stronie internetowej – www.brzesko.pl.

7. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminiedo trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.

8. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmuw terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednimuregulowaniu należnościw postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.10. Najemca po przejęciu lokalu ponosi koszty dostawy wody i odbioru ścieków oraz poboru energii elektrycznej w sposób opisany w załączniku nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 112/2015 z dnia 07.05.2015r.Zastrzega się prawo odwołania przetargu.Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119, tel. 14/ 68-65-157 lub 68-63-100 wew.157.Oświadczenie oferentaregulamin przetarguumowa najmu