Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Licytacja na najem lokalu przy Legionów Piłsudskiego
12.06.2015

Licytacja na najem lokalu przy Legionów Piłsudskiego

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku:  - przy ul. Legionów Piłsudskiego nr 40B - (lokal położony na parterze,  a szczegółowo w tzw. przyziemiu) o powierzchni: 17,00 m2, z przeznaczeniem na garaż,  na warunkach określonych w zał. nr 2  do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 112/2015 z dnia 7 maja 2015r.

 Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczonyPrzetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2015r.(środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,o godz. 1100 w sali narad, znajdującej się na półpiętrze.1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacjenie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2powierzchni użytkowej lokalu wynosi:           10,00 złotych netto/m2,Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VATw wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.3. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góryw okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 8 lipca 2015r. 4. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanejz początkiem każdego roku kalendarzowego, w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po rokuw którym zawarto umowę najmu.5. Warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest wpłata wadiumw wysokości:                510,00złotych,Wadium należy wpłacaćgotówkąw punkcie kasowym w Urzędzie Miejskimw Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu26 czerwca 2015r. lubnakonto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 26 czerwca 2015r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 26 czerwca 2015r. wymagana kwota znajdowała sięna wskazanym rachunku bankowym).6. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu sięz warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730do 1530 albo na stronie internetowej – www.brzesko.pl.7. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminiedo trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.8. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmuw terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednimuregulowaniu należnościw postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.10. Najemca po przejęciu lokalu ponosi koszty dostawy wody i odbioru ścieków oraz poboru energii elektrycznej w sposób opisany w załączniku nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 112/2015 z dnia 07.05.2015r.Zastrzega się prawo odwołania przetargu.Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119, tel. 14/ 68-65-157 lub 68-63-100 wew.157. Umowa najmu,  regulamin przetargu,  oświadczenie oferenta