Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
6 / 2015.   Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów z terenu Gminy Brzesko.
15.04.2015

6 / 2015. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów z terenu Gminy Brzesko.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIApowyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpPolska-Brzesko: Usługi związane z odpadami2015/S 120-219585Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaUsługiDyrektywa 2004/18/WESekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktoweBurmistrz Brzeskaul. Głowackiego 51Osoba do kontaktów: Danuta Zięba32-800 BrzeskoPOLSKATel.: +48 146863100-172E-mail: danuta.zieba@um.brzesko.plAdresy internetowe:Ogólny adres instytucji zamawiającej: https://www.brzesko.plI.2)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnejI.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalnościOgólne usługi publiczneI.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiającychSekcja II: Przedmiot zamówieniaII.1)OpisII.1.1)Nazwa nadana zamówieniuOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko.II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usługUsługiKategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobneGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL 217.Kod NUTS PL217II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupuPrzedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXV/397/12 z 2.7.2012 oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzesko, przyjętego uchwałą nr XXIX(207)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z 26.11.2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzesko oraz postanowieniami uchwały nr XXXIV(242)2013 z 14.3.2013 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko.2. Do zakresu zamówienia wlicza się likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenów gminnych na terenie gminy Brzesko.3. Odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzesku, znajdującego się w Brzesku, ul. Przemysłowa 11 administrowanego przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 SIWZ.II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)90500000, 90511000, 90513100II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nieII.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)Najniższa oferta 2 613 916,20 i najwyższa oferta 2 757 589,92 PLNSekcja IV: ProceduraIV.1)Rodzaj proceduryIV.1.1)Rodzaj proceduryOtwartaIV.2)Kryteria udzielenia zamówieniaIV.2.1)Kryteria udzielenia zamówieniaOferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów1. Cena. Waga 992. Częstotliwość wywozu. Waga 1IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznejWykorzystano aukcję elektroniczną: nieIV.3)Informacje administracyjneIV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającąODP.272.10.2015.DZIV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówieniaOgłoszenie o zamówieniuNumer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 76-134354 z dnia 18.4.2015Sekcja V: Udzielenie zamówieniaV.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:15.6.2015V.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 2V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówieniaBrzeskie Zakłady Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąul. Słowackiego 132-800 BrzeskoPOLSKAE-mail: zarzad@bzk.com.plTel.: +48 146630563Adres internetowy: www.bzk.com.plFaks: +48 146630921V.4)Informacje na temat wartości zamówieniaCałkowita końcowa wartość zamówienia:Najniższa oferta 1 613 916,20 i najwyższa oferta 2 757 589,92 PLNV.5)Informacje na temat podwykonawstwaPrzewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: takWartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:NieznanaSekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieVI.2)Informacje dodatkowe:Liczba otrzymanych ofert 2. Liczba odrzuconych ofert 0. Liczba wykluczonych wykonawców 0.Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 2 990 740,78.VI.3)Procedury odwoławczeVI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeVI.3.2)Składanie odwołańVI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańVI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:22.6.2015_________________________________________________________________________OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpCPV: 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadamiZPKG.XIII.271.2.6-3.2015.ZM z dnia 26 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.Odpowiedzi Nr 2 na zapytania do SIWZ. Odpowiedzi Nr 1 na zapytania do SIWZ.Treść SIWZ z załącznikami.PRZETARG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUpowyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpPolska-Brzesko: Usługi związane z odpadami2015/S 076-134354Ogłoszenie o zamówieniuUsługiDyrektywa 2004/18/WESekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktoweBurmistrz Brzeskaul. Głowackiego 51Osoba do kontaktów: Danuta Zięba32-800 BrzeskoPOLSKATel.: +48 146863100-172E-mail: danuta.zieba@um.brzesko.plAdresy internetowe:Ogólny adres instytucji zamawiającej: https://www.brzesko.plWięcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)I.2)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnejI.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalnościOgólne usługi publiczneI.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiającychSekcja II: Przedmiot zamówieniaII.1)OpisII.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko.II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usługUsługiKategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobneGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren gminy Brzesko.Kod NUTS PL,PL217II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznegoII.1.4)Informacje na temat umowy ramowejII.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupuPrzedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXV/397/12 z 2.7.2012 oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzesko, przyjętego uchwałą nr XXIX(207)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z 26.11.2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzesko oraz postanowieniami uchwały nr XXXIV(242)2013 z 14.3.2013 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko. 2. Do zakresu zamówienia wlicza się likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenów gminnych na terenie gminy Brzesko. 3. Odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzesku, znajdującego się w Brzesku, ul. Przemysłowa 11 administrowanego przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 SIWZ.II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)90500000II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)II.1.8)CzęściTo zamówienie podzielone jest na części: nieII.1.9)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2)Wielkość lub zakres zamówieniaII.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:Powyżej 207 000 EUR.Szacunkowa wartość bez VAT: 1 062 063,28 EURII.2.2)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.3)Informacje o wznowieniachJest to zamówienie podlegające wznowieniu: nieII.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacjiRozpoczęcie 1.7.2015. Zakończenie 30.6.2016Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymIII.1)Warunki dotyczące zamówieniaIII.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości; 62 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 PLN) zgodnie z art. 45 i art. 46 uPzp oraz punktem 8 SIWZ.III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:Wynagrodzenie ryczałtowe, rozliczenie miesięczne - na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Jeżeli w postępowaniu wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy przedłożono mu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.Umowa ta winna stwierdzać m.in. solidarną odpowiedzialność tych Wykonawców za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z tych Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców a także do otrzymywania wynagrodzenia za wykonane roboty.III.1.4)Inne szczególne warunkiWykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nieIII.2)Warunki udziałuIII.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1/ Złożenie oferty wraz ze wskazaniem regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych do której będą kierowane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brzesko.2/ Złożenie wadium.3/ Wykazanie się posiadaniem a) wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Brzeska, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r, poz. 1399 ze zm.), b) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydanego przez Starostę, c) zaświadczenia o wpisie do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymaganego zgodnie z przepisami ustawy z 29.7.2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495 ze zm.).4/ Wykazanie się wykonaniem głównych usług - jako minimum przyjmuje się wykonanie usług o tonażu średniorocznym 5 000 Mg – dla wykazania się spełnieniem tego warunku wystarczającym jest jego udokumentowanie w postaci złożenia sprawozdań GUS – G – 06 i M – 09 – wykaz stanowi załącznik nr 11 SIWZ.5/ Wykazanie się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jako minimum przyjmuje się dysponowanie 25 osobami w tym 1 osobą na stanowisku kierowniczym oraz wykazanie się średniorocznym zatrudnieniem jako minimum przyjmuje się 25 osób w tym 1 osoba na stanowisku kierowniczym.6/ W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:— oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,— aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,— aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,— aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,— wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;— zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,— zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.7/ Należy też złożyć dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej— lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowaInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wymagane jest nwykazanie się obrotami minimum na poziomie 2 500 000 PLN na rok. także dysponowanie środkami w wysokości minimum 300 000 PLN oraz dysponowanie polisą lub innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia jako minimum przyjmuje się ubezpieczenie OC w wysokości 1 000 000 PLN. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona – za zgodność – przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.2.3)Kwalifikacje techniczneInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:Wymagane jest wykazanie się dysponowaniem:a) bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Brzesko lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy, spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r, poz. 122);b) Wykonawca musi posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której usytuowana jest baza magazynowo-transportowa;specjalistycznymi środkami technicznymi spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r, poz. 122);c) jako minimum przyjmuje się dysponowanie następującym sprzętem: dysponowanie minimum 9 pojazdami do realizacji zamówienia, w tym:a) 5 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych powyżej 3,5 Mg;b) 3 pojazdami powyżej 3,5 Mg wyposażonymi w urządzenie dźwigowe (hakowe) lub ramowe;c) 1 pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych do 3,5 Mg;d) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych.Z pośród wymienionych wyżej pojazdów niezbędne jest:a) dysponowanie co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;b) dysponowanie minimum 1 pojazdem (śmieciarka) wyposażonym w mechaniczne urządzenie do dezynfekcji pojemników;c) dysponowanie minimum 1 pojazdem (śmieciarka) spełniającym normę emisji spalin – EURO5 – przeznaczonym do wywozu odpadów z centrum Miasta;d) dysponowanie minimum 1 pojazdem posiadającym szczelną zabudowę i urządzenia do zbierania odcieków z odpadów zielonych (funkcja BIO).Pojazdy te winny umożliwić odbiór odpadów gromadzonych w następujących typach pojemników:a) metalowe lub plastikowe pojemniki o poj. 60 l, 110 l, 120 l, 240 l;b) metalowe lub plastikowe pojemniki o poj. 1 100 l;c) kontenery o pojemności 6–10 m3 oraz odpadów gromadzonych selektywnie. Dysponowanie minimum 10 kontenerami o pojemności minimum 6 m3 na odpady budowlane i gabaryty – załącznik nr 12 SIWZ.Ocena polega m.in. na sprawdzeniu: czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona – za zgodność – przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja – w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonychIII.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługiIII.3.1)Informacje dotyczące określonego zawoduŚwiadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nieIII.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługiOsoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nieSekcja IV: ProceduraIV.1)Rodzaj proceduryIV.1.1)Rodzaj proceduryOtwartaIV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziałuIV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialoguIV.2)Kryteria udzielenia zamówieniaIV.2.1)Kryteria udzielenia zamówieniaOferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowymIV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznejWykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nieIV.3)Informacje administracyjneIV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:ODP.272.10.2015.DZIV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienianieIV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoIV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu27.5.2015 - 08:00IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatomIV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniupolski.IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąw dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)IV.3.8)Warunki otwarcia ofertData: 27.5.2015 - 8:30Miejscowość:Brzesko, ul. Głowackiego 51 – jak w SIWZ.Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieVI.3)Informacje dodatkoweA/ Na podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany.1. Obniżenie wartości umowy w przypadku odstąpienia od wykonania części usług, które obejmowało zamówienie:Warunkiem takich zmian są:— wskazanie dostaw które ze względów ekonomicznych lub technicznych (np. nadmierne odpady śniegu) nie mogą lub nie muszą być wykonane,— zgoda obu stron umowy,— zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego.2. Zmiana wartości umowy poprzez wykonanie usług zamiennych w oparciu o ceny wynikające z właściwych wartości wskazanych w formularzu ofertowym Warunkami zmian są:— wskazanie usług zamiennych, które ze względów ekonomicznych lub technicznych mogą być wykonane w innej technologii lub przy użyciu innych materiałów,— zgoda obu stron umowy,— zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego. W obu powyższych przypadkach obniżenie wartości umowy nastąpi w rozliczeniu ostatniej faktury częściowej.3. Zmiana wartości umowy w przypadku zmiany podatku VAT. Warunkami takiej zmiany są: zmiany w podatku VAT wprowadzone właściwymi aktami prawnymi.B. Zgodnie z art. 67, ust. 1 pkt 6 lub ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających dotychczasowemu Wykonawcy robót stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.C. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy biorący udziału w postępowaniu:1. oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp – załącznik nr 1 SIWZ;2. oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp – załącznik nr 2 SIWZ;3. oświadczenie uzupełniającego w trybie art. 24 ustawy Pzp – załącznik nr 3 SIWZ;4. oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik nr 4 SIWZ;5. oferta wg wzoru – załącznik nr 7 SIWZ;6. formularze cenowe – załącznik nr 8.SIWZ;7. wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom– załącznik nr 9 SIWZ;8. pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 10 SIWZ jeżeli dotyczy;9. oświadczenie nie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik nr 16 SIWZ;10. lista podmiotów grupy kapitałowej – załącznik nr 17 SIWZ jeżeli dotyczy.D. SIWZ dostępna na stronie Zamawiającego https://www.brzesko.pl – menu; Przetargi pozycja nr 6.VI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeVI.4.2)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, tel.: +48 224587840, adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl, faks: +48 224587700.VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańUrząd Zamówień Publicznych – Departament OdwołańPOLSKAAdres internetowy: www.uzp.gov.plVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:15.4.2015_________________________________________________________________________PRZETARG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpCPV: 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadamiZPKG.XIII.271.2.6-2.2015.ZM z dnia 20 kwietnia 2015 roku  PRZETARG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUpowyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpFormularzowi złożonemu przez Gminę Brzesko nadano w dniu 15 kwietnia 2015 roku wewnętrzny numer referencyjny: 2015-049978.Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Brzesko: Usługi związane z odpadamiPL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 19Unia EuropejskaPublikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.euOgłoszenie o zamówieniu(Dyrektywa 2004/18/WE)Sekcja I : Instytucja zamawiającaI.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:Oficjalna nazwa: Burmistrz Brzeska Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jestznany) _____Adres pocztowy: ul. Głowackiego 51Miejscowość: Brzesko Kod pocztowy: 32-800 Państwo: Polska (PL)Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 146863100-172Osoba do kontaktów: Danuta ZiębaE-mail: danuta.zieba@um.brzesko.pl Faks: _____Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) https://www.brzesko.plAdres profilu nabywcy: (URL) _____Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____Więcej informacji można uzyskać pod adresemPowyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresemPowyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adresPowyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)I.2) Rodzaj instytucji zamawiającejMinisterstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalneAgencja/urząd krajowy lub federalnyOrgan władzy regionalnej lub lokalnejAgencja/urząd regionalny lub lokalnyPodmiot prawa publicznegoInstytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowaInna: (proszę określić)I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalnościOgólne usługi publicznePL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 19ObronaPorządek i bezpieczeństwo publiczneŚrodowiskoSprawy gospodarcze i finansoweZdrowieBudownictwo i obiekty komunalneOchrona socjalnaRekreacja, kultura i religiaEdukacjaInny: (proszę określić)I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiającychInstytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:tak niewięcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku APL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 19Sekcja II : Przedmiot zamówieniaII.1) Opis :II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy na terenie Gminy BrzeskoII.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lubświadczenia usług :Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiadakonkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupuRoboty budowlane Dostawy UsługiWykonanieZaprojektowanie i wykonanieWykonanie, za pomocą dowolnychśrodków, obiektu budowlanegoodpowiadającego wymogomokreślonym przez instytucjęzamawiającąKupnoDzierżawaNajemLeasingPołączenie powyższych formKategoria usług: nr: 16Zob. kategorie usług w załącznikuC1Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :Teren Gminy BrzeskoKod NUTS: PLKod NUTS: PL217II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemuzakupów (DSZ):Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznegoOgłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowejOgłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcąLiczba : _____albo(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowejCzas trwania umowy ramowejOkres w latach : _____ albo w miesiącach : _____Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :_____Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżelidotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :alboZakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 19_____II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko, w sposóbzapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzyskuinnymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanychdo składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach (Dz. U. z 2013r, poz. 1399 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki OdpadamiWojewództwa Małopolskiego, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXV/397/12 z dnia2 lipca 2012 roku oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko,przyjętego Uchwałą Nr XXIX(207)2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawieRegulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko oraz postanowieniami uchwały nrXXXIV(242)2013 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządkuna terenie Gminy Brzesko. 2. Do zakresu zamówienia wlicza się likwidację dzikich wysypisk śmieci z terenówgminnych na terenie Gminy Brzesko. 3.Odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychw Brzesku, znajdującego się w Brzesku, ul. Przemysłowa 11 administrowanego przez Brzeskie ZakładyKomunalne Spółka z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 5 SIWZ.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)Główny przedmiot 90500000II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nieII.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,ile jest części zamówienia)To zamówienie podzielone jest na części: tak nie(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu dotylko jednej częścijednej lub więcej częściwszystkich częściII.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nieII.2) Wielkość lub zakres zamówienia :II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)powyżej 207000.00 EUR(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)Szacunkowa wartość bez VAT : 1062063.28 Waluta : EURalboZakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)Opcje : tak nie(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 19_____(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nieLiczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowekolejnych zamówień:w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)alboRozpoczęcie: 01/07/2015 (dd/mm/rrrr)Zakończenie: 30/06/2016 (dd/mm/rrrr)PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 19Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym itechnicznymIII.1) Warunki dotyczące zamówienia:III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości; 62.000,00 PLN ( słownie : sześćdziesiąt dwatysiące złotych 00/100 PLN ) zgodnie z art. 45 i art. 46 upzp oraz punktem 8 SIWZ.III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisówje regulujących:Wynagrodzenie ryczałtowe, rozliczenie miesięczne - na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę,przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:(jeżeli dotyczy)Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarnąodpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Jeżeli w postępowaniu wybranazostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia Zamawiający wymaga abyprzed podpisaniem umowy przedłożono mu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.Umowa ta winna stwierdzać m.in. solidarną odpowiedzialność tych Wykonawców za wykonanie przedmiotuumowy i wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz zawierającą upoważnienie dla jednegoz tych Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkichWykonawców a także do otrzymywania wynagrodzenia za wykonane roboty.III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:_____III.2) Warunki udziału:III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowegolub handlowego:Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:1/Złożenie oferty wraz ze wskazaniem regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych do którejbędą kierowane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzesko.2/ Złożenie wadium.3/ Wykazanie się posiadaniem a) wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez BurmistrzaBrzeska, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9 c ustawy outrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r, poz. 1399 ze zm.), b) zezwolenia na prowadzeniedziałalności w zakresie transportu odpadów wydanego przez Starostę, c) zaświadczenia o wpisie do rejestruzbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora OchronyŚrodowiska wymaganego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.).PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 194/ Wykazanie się wykonaniem głównych usług - jako minimum przyjmuje się wykonanie usług o tonażuśredniorocznym 5000 Mg - dla wykazania się spełnieniem tego warunku wystarczającym jest jegoudokumentowanie w postaci złożenia sprawozdań GUS - G - 06 i M -09 - wykaz stanowi załącznik Nr 11 SIWZ.5/ Wykazanie się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jako minimum przyjmuje się dysponowanie 25osobami w tym 1 osobą na stanowisku kierowniczym oraz wykazanie się średniorocznym zatrudnieniem jakominimum przyjmuje się 25 osób w tym 1 osoba na stanowisku kierowniczym.6/ W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia woparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniawniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniazdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innychpodmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tegopodmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkładadokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia alboskładania ofert;• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia alboskładania ofert;• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo składania ofert;• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkaniaosoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo składania ofert;PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 19• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkaniaosoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawionenie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.7/ Należy też złożyć dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organuprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niżwskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jestwykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawcóww miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadającepełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiemprzeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy donależytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie teżinformacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunkówudziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanychdokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:Informacje i formalności konieczne do dokonania ocenyspełniania wymogów:Wymagane jest nwykazanie się obrotami minimum napoziomie 2.500.000,00 zł na rok. także dysponowanieśrodkami w wysokości minimum 300.000,00 złoraz dysponowanie polisą lub innym dokumentempotwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonejdziałalności związanej z przedmiotem zamówieniajako minimum przyjmuje się ubezpieczenie OCw wysokości 1.000.000,00 zł . Ocena polegam.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument zostałwystawiony przez podmiot lub organ uprawnionydo jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresieustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czyzawiera informacje wymagane dla tego dokumentu,czy adresatem tego dokumentu jest wykonawcauczestniczący w przedmiotowym postępowaniu,czy kserokopia załączona przez wykonawcóww miejsce oryginału została potwierdzona -zazgodność- przez osoby uprawnione lub posiadającepełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione,czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiemprzeprowadzenia przez zamawiającego powyższejoceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcydo należytego wykonania udzielonego zamówienia.Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie teżinformacja - w zakresie kompletności dostarczonychdokumentów potwierdzających spełnienie warunkówudziału w postępowaniu przez wykonawcę. Drukten zawiera w swojej treści dla każdego z badanychdokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczeniespełnia / nie spełnia.Minimalny poziom ewentualnie wymaganychstandardów: (jeżeli dotyczy)_____III.2.3) Kwalifikacje techniczne:PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 19Informacje i formalności konieczne do dokonania ocenyspełniania wymogów:Wymagane jest wykazanie się dysponowaniem a)bazą magazynowo – transportową usytuowaną wGminie Brzesko lub w odległości nie większej niż60 km od granic Gminy, spełniającą wymaganiaokreślone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska zdnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowychwymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r,poz. 122); b) Wykonawca musi posiadać tytułprawny do dysponowania nieruchomością, naktórej usytuowana jest baza magazynowo –transportowa;specjalistycznymi środkami technicznymispełniającymi wymagania określone w RozporządzeniuMinistra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 rokuw sprawie szczegółowych wymagań w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości (Dz. U. z 2013 r, poz. 122). c) Jakominimum przyjmuje się dysponowanie następującymsprzętem: Dysponowanie minimum 9 pojazdami dorealizacji zamówienia, w tym: a) pięcioma pojazdamiprzystosowanymi do odbierania zmieszanychodpadów komunalnych powyżej 3,5 Mg, b) trzemapojazdami powyżej 3,5 Mg wyposażonymi w urządzeniedźwigowe (hakowe) lub ramowe, c) jednym pojazdemprzystosowanym do odbierania zmieszanychodpadów komunalnych do 3,5 Mg, d) co najmniejdwoma pojazdami przystosowanymi do odbieraniaselektywnie zebranych odpadów komunalnych. Zpośród wymienionych wyżej pojazdów niezbędne jest:a) dysponowanie co najmniej jednym pojazdem doodbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, b)dysponowanie minimum jednym pojazdem (śmieciarka)wyposażonym w mechaniczne urządzenie dodezynfekcji pojemników, c) dysponowanie minimumjednym pojazdem (śmieciarka) spełniającym normęemisji spalin - EURO5 - przeznaczonym do wywozuodpadów z centrum Miasta, d) dysponowanie minimumjednym pojazdem posiadającym szczelną zabudowęi urządzenia do zbierania odcieków z odpadówzielonych (funkcja BIO). Pojazdy te winny umożliwićodbiór odpadów gromadzonych w następującychtypach pojemników: a) metalowe lub plastikowepojemniki o poj. 60l, 110 l, 120 l, 240 l, b) metalowelub plastikowe pojemniki o poj. 1100l, c) kontenery opojemności 6 - 10 m 3 oraz odpadów gromadzonychselektywnie. Dysponowanie minimum 10 konteneramio pojemności minimum 6 m 3 na odpady budowlanei gabaryty - załącznik nr 12 SIWZ. Ocena polegam.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument zostałwystawiony przez podmiot lub organ uprawnionydo jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresieustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czyzawiera informacje wymagane dla tego dokumentu,czy adresatem tego dokumentu jest wykonawcauczestniczący w przedmiotowym postępowaniu,czy kserokopia załączona przez wykonawcóww miejsce oryginału została potwierdzona -zaMinimalny poziom ewentualnie wymaganychstandardów: (jeżeli dotyczy)_____PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 19zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadającepełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione,czy złożony dokument jest kompletny. Wynikiemprzeprowadzenia przez zamawiającego powyższejoceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcydo należytego wykonania udzielonego zamówienia.Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie teżinformacja - w zakresie kompletności dostarczonychdokumentów potwierdzających spełnienie warunkówudziału w postępowaniu przez wykonawcę. Drukten zawiera w swojej treści dla każdego z badanychdokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczeniespełnia / nie spełnia.III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionejRealizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionejIII.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :_____III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanieusługi: tak niePL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 19Sekcja IV : ProceduraIV.1) Rodzaj procedury:IV.1.1) Rodzaj procedury:OtwartaOgraniczonaOgraniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:_____Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach wramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawcóww sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:_____Dialog konkurencyjnyIV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)Przewidywana liczba wykonawców: _____alboPrzewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:_____IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialogkonkurencyjny)Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lubnegocjowanych ofert : tak nieIV.2) Kryteria udzielenia zamówieniaIV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))Najniższa cenaalboOferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriówkryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub wkolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe zoczywistych przyczyn)kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencieopisowymKryteria Waga Kryteria Waga1. _____ _____ 6. _____ _____2. _____ _____ 7. _____ _____3. _____ _____ 8. _____ _____PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 19Kryteria Waga Kryteria Waga4. _____ _____ 9. _____ _____5. _____ _____ 10. _____ _____IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznejWykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:_____IV.3) Informacje administracyjne:IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)ODP.272.10.2015.DZIV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:tak nie(jeżeli tak)Wstępne ogłoszenieinformacyjneOgłoszenie o profilu nabywcyNumer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (wprzypadku dialogu konkurencyjnego)Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentówData: ______ Godzina: _____Dokumenty odpłatne tak nie(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____Warunki i sposób płatności:_____IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 27/05/2015 Godzina: 08:00IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżelijest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)Data: ______IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu:Dowolny język urzędowy UEJęzyk urzędowy (języki urzędowe) UE:PLInny:_____PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 19IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:Do: : ______alboOkres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:Data : 27/05/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina08:30(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Brzesko ul. Głowackiego 51 - jak w SIWZ.Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :tak nie(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:_____PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 19Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:_____VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):_____VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)A/ Na podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartejumowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżejwarunki takiej zmiany; 1. Obniżenie wartości umowy w przypadku odstąpienia od wykonania części usług, któreobejmowało zamówienie: Warunkiem takich zmian są: - wskazanie dostaw które ze względów ekonomicznychlub technicznych (np. nadmierne odpady śniegu) nie mogą lub nie muszą być wykonane, - zgoda obu stronumowy, - zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego, 2. Zmiana wartości umowy poprzez wykonanieusług zamiennych w oparciu o ceny wynikające z właściwych wartości wskazanych w formularzu ofertowymWarunkami zmian są: - wskazanie usług zamiennych, które ze względów ekonomicznych lub technicznychmogą być wykonane w innej technologii lub przy użyciu innych materiałów, - zgoda obu stron umowy, - zmianyte muszą być korzystne dla zamawiającego. W obu powyższych przypadkach obniżenie wartości umowynastąpi w rozliczeniu ostatniej faktury częściowej. 3. Zmiana wartości umowy w przypadku zmiany podatku VAT.Warunkami takiej zmiany są: - zmiany w podatku VAT wprowadzone właściwymi aktami prawnymiB. Zgodnie z art. 67, ust. 1 pkt 6 lub ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniającychdotychczasowemu Wykonawcy robót stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowegow okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzajuzamówień.C.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy biorący udziału w postępowaniu; 1.Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp - załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawyPzp - załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenie uzupełniającego w trybie art. 24ustawy Pzp - załącznik Nr 3SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru - załącznikNR 7 SIWZ. 6. Formularze cenowe - załącznik Nr 8.SIWZ 7. Wykaz części zamówienia które wykonawcazamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik NR 9 SIWZ . 8. Pisemne zobowiązanie się do udostępnieniapotencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - załącznik NR 10 SIWZ jeżeli dotyczy. 9.Oświadczenie nie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik NR 16 SIWZ. 10. Lista podmiotów grupy kapitałowej -załącznik NR 17 SIWZ jeżeli dotyczy.D. SIWZ dostępna na stronie Zamawiającego http://www.brzesko.pl - menu ;Przetargi pozycja Nr 6.VI.4) Procedury odwoławcze:VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:Oficjalna nazwa: _____Adres pocztowy: _____Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____Tel.: _____PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 19E-mail: Faks: _____Adres internetowy: (URL) _____Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)Oficjalna nazwa: _____Adres pocztowy: _____Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____Tel.: _____E-mail: Faks: _____Adres internetowy: (URL) _____VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKATel.: +48 224587840Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plFaks: +48 224587700VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych –Departament OdwołańAdres pocztowy: _____Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: Polska (PL)Tel.: _____E-mail: Faks: _____Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:15/04/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-049978PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 19Załącznik ADodatkowe adresy i punkty kontaktoweI) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacjeOficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jestznany) _____Adres pocztowy: _____Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____Osoba do kontaktów: _____E-mail: Faks: _____Adres internetowy: (URL) _____II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tymdokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jestznany) _____Adres pocztowy: _____Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____Osoba do kontaktów: _____E-mail: Faks: _____Adres internetowy: (URL) _____III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału wpostępowaniuOficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jestznany) _____Adres pocztowy: _____Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____Osoba do kontaktów: _____E-mail: Faks: _____Adres internetowy: (URL) _____IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiającaOficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny( jeżeli jest znana ): _____Adres pocztowy: _____Miejscowość _____ Kod pocztowy _____Państwo _____-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 19Załącznik BInformacje o częściach zamówieniaNazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____Część nr : _____ Nazwa : _____1) Krótki opis:_____2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):Słownik główny:3) Wielkość lub zakres:_____(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy kosztbez VAT: _____Waluta:alboZakres: między : _____ i: _____ Waluta:4) Informacje o różnych d