Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Konkurs ofert  na najem lokalu użytkowego przy Ogrodowej
31.03.2015

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego przy Ogrodowej

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert  na najem lokalu użytkowego znajdującego się w Brzesku:   na parterze budynku przy ul. Ogrodowej nr 6- o powierzchni:64,50 m2, przeznaczonego na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 354/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony. 

Oferty należy składać do dnia 17 kwietnia 2015r.  (piątek) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,do godz. 945.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

- „Najem lokalu położonego przy ul. Ogrodowej 6 w Brzesku”.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2015r. o godz. 1000, w gabinecie Zastępcy Burmistrza Brzeska, oznaczonym nr 100.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

-          imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,

-          stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu netto,

-          oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ( regulaminem konkursu oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530.

                   Treść oświadczenia, regulamin konkursu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu położonego przy ul.Ogrodowej 6 wynosi:24,00 złote netto.

Do stawki czynszu netto ustalonej w drodze konkursu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

4. Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na czas nieoznaczony.

5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy  złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni o jej terminie.

6. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

7. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanej z początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2016 roku w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.

8. Uczestnik, który wygra konkurs jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w konkursie ofert lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po konkursie ofert.

9.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet czynszu najmu.

10. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej, natomiast opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków oraz energię cieplną będą naliczane przez zarządcę budynku tj. MZGM Brzesko (Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 354/2014z dnia 29.12.2014r.).

Zastrzega się prawo odwołania konkursu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14,  68-65-157.

 Oświadczenie oferentaregulamin konkursuumowa najmu