Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przetarg na lokal przy Ogrodowej 6
10.02.2015

Przetarg na lokal przy Ogrodowej 6

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację)  na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku:    - przy ul. Ogrodowej nr 6 o powierzchni:64,50 mna cele działalności usługowo-handlowej, z możliwością zmiany przeznaczenia na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 354/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

 Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2015r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,o godz. 1300  w sali obrad.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.

2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2powierzchni użytkowej lokalu wynosi:

-         lokal przy ul. Ogrodowa 6 -         30,00złotych netto/m2,

Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

3. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 6 marca 2015r.

4. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanej z początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2016 roku w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.

5. Wadium należy wpłacić w wysokości:  5.805,00złotych (pięć tysięcy osiemset pięć złotych 00/100).

 

Wadium należy wpłacaćgotówkąw punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu24 lutego 2015r. lubnakonto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 24 lutego 2015r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 24 lutego 2015r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym).

6. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu). Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530.

         Treść oświadczenia, regulamin przetargu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

7. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.

8. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmuw terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednimuregulowaniu należnościw postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

10. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy o dostawę energii elektrycznej stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 354/2014 z dnia 29.12.2014r.).

11.Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków oraz centralne ogrzewanie z ciepłowni będą uiszczane w formie zaliczek miesięcznych pobieranych na podstawie faktur wystawionych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14/68-65-157

Oświadczenie oferentaregulamin przetarguumowa najmu