Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Ogłoszenie o  negocjacjach na wynajem lokali na placu targowym
08.07.2014

Ogłoszenie o negocjacjach na wynajem lokali na placu targowym

Burmistrz Brzeska ogłasza negocjacje na wynajem następujących lokali:- nr 15 w pawilonie handlowym B, o powierzchni – 28,1 m2,- nr 32 w pawilonie handlowym D, o powierzchni – 14,7 m2,- nr 36 w pawilonie handlowym E, o powierzchni – 14,7 m2,zlokalizowanych na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku.

Powyższe lokale przeznaczono do najmu na okres trzech lat w celu prowadzeniadziałalności handlowej.

Oferty na udział w negocjacjach należy składać do dnia 23 lipca 2014r. (środa) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,do godz. 945.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

-          „Najem lokalu nr 15 B na placu targowym w Brzesku” ,

-          „Najem lokalu nr 32 D na placu targowym w Brzesku”,

-          „Najem lokalu nr 36 E na placu targowym w Brzesku”,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2014r. o godz. 1000, (środa) w gabinecie Zastępcy Burmistrza, oznaczonym nr 100.

1. Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2. Oferta musi zawierać:

-          imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,

-          nr lokalu na wynajem którego oferent zgłasza udział w negocjacjach,

-          oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami negocjacji (regulaminem negocjacji oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530.

3. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi (dla każdego z lokali): 20,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).

4. Po dokonaniu wyboru oferenta ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na okres trzech lat.

5. W przypadku udziału w negocjacjach więcej niż jednego oferenta na najem tego samego lokalu, o wyborze oferenta decyduje wysokość oferowanej stawki czynszu.

6. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni o jej terminie.

7. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia negocjacji.

8. Czynsz za najem lokali podlega corocznej waloryzacji dokonywanej z początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2015 roku w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.

9. Uczestnik, który wygra negocjacje jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia negocjacji, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w wyniku negocjacji lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po negocjacjach.

10. Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał negocjacje zalicza się na poczet czynszu najmu.

11. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje na własny koszt).

Zastrzega się prawo odwołania negocjacji.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14 68-65-157.

Regulamin, Oświadczenie, Umowa