Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku przy Pl. Żwirki i Wigury 7

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku:

  • - przy Pl. Żwirki i Wigury 7- lokal położony na parterze budynku wielolokalowego powierzchni: 25,14 m2, na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 22/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

 

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2024r.(środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51o godz. 1000  w sali obrad.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2powierzchni użytkowej lokalu wynosi:

  • 88,00 złotych netto/m2,

Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

Termin płatności czynszu ustala się do 20 dnia każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 27 marca 2024r.

Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji kwartalnej w każdym kolejnym roku, począwszy od 1 stycznia 2016r.w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.344 z późn. zm.).

Wadium należy wpłacić w wysokości: 6637,00złotych (słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 90/100).

Wadium należy wpłacać na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 15 marca 2024r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 15 marca 2024 r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym).

Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).
Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530 albo na stronie internetowej – www.brzesko.pl.

            Treść oświadczenia, regulamin przetargu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.

a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do siedmiu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednimuregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy o dostawę energii elektrycznej ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 1
w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 22/2024 z dnia 25.01.2024 r.).

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków będą uiszczane w formie zaliczek miesięcznych pobieranych na podstawie faktur wystawionych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem, pokój 119,  tel. 14-68-65-157.

Regulamin przetargu, projekt umowyoświadczenie