Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego - GARAŻU

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego -GARAŻU,  znajdującego się w Brzesku:

na parterze (w tzw. przyziemiu) budynku przy ul. Legionów Piłsudskiego nr 40B- o powierzchni:17,00 m2, przeznaczonego na garaż, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 148/2023 z dnia 25 maja 2023 r.

 

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

 

Oferty należy składać do dnia 14 marca 2024r.  (czwartek) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, do godz. 845.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

- „Najem garażu położonego przy ul. Legionów Piłsudskiego 40B w Brzesku”.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2024r. o godz. 900, w sali numer 100 w Urzędzie Miejskim w Brzesku.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

 

2.Oferta musi zawierać:

  • imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
  • stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu netto,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ( regulaminem konkursu oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530.

                        Treść oświadczenia, regulamin konkursu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu położonego przy ul. Legionów Piłsudskiego nr 40B wynosi: 15,20 złotych netto.

Do stawek czynszu netto ustalonych w drodze konkursu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na czas nieoznaczony.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni o jej terminie.

Termin płatności czynszu ustala się na 20 dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji, w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

Uczestnik, który wygra konkurs jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do siedmiu dni, od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w konkursie ofert lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po konkursie ofert.

Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet czynszu najmu.

  1. Najemca po przejęciu lokalu ponosi koszty poboru wody i odbioru ścieków oraz poboru energii elektrycznej w sposób opisany w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 148/2023 z dnia 25.05.2023 r.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem, pokój 119,  tel. 14 -  68-65-157.

Regulamin konkursuprojekt umowyoświadczenie