Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Przetarg ustny na najem lokalu przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem  lokalu:

 

- nr 37 -  w pawilonie handlowym  E o pow. 14,4 m2

zlokalizowanego na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku.

 

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności handlowej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca  2024 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,
o godz. 1030, w sali numer 100.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub organizacje
  nie posiadające osobowości prawnej, które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 30,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).
 3. Termin płatności czynszu ustala się na 10 dzień każdego miesiąca z góry
  w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 21 marca 2024 r.
 4. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji, w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344
  z późn.zm.).
 5. Wadium w wysokości:

-1296,0 (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych   00/100),

 

należy wpłacać na konto nr: 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 11 marca 2024 r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 11 marca 2024 r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym).

         Przy wpłacie wadium oferent powinien podać numer lokalu na który dokonuje wpłaty.

Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).

Treść oświadczenia, regulamin przetargu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Z dokumentami tymi można zapoznać się na stronie internetowej www.brzesko.pl pod hasłem: WAŻNE OGŁOSZENIA-OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI.

 

Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.

a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

 

Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje na własny koszt).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji w sprawie najmu ww. lokali można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem, pod numerem telefonu:
14-  68-65-157.

Regulamin przetargu, projekt umowy, oświadczenie