Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

LXXII Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska w Brzesku
LXXII Sesja w dniu 28 lutego 2024 r., godz. 09:00
Radni – Sesja

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 ze zm.), zwołuję LXXII SesjęRady Miejskiej w Brzesku, na dzień:

                         28 Lutego 2024 r. (środa), godz.9.00

    sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Część uroczysta sesji: Uroczyste nadanie Panu Januszowi Mytkowiczowi tytułu honorowego: "Honorowy Obywatel Miasta Brzeska".
 4. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starosty Brzeskiego, Burmistrza Brzeska Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zaproszonych gości.
 5. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z obrad sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 stycznia 2024 r.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku za 2023 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2023.
 10. Informacja dotycząca działalności Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – SIM Małopolska sp. z o.o.
 11. Przyjęcie Informacji Burmistrza Brzeska dot. wyników analiz wykonanych w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.z 2023 r.poz.977 ze zm.).
 12. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024;
 • zmiany uchwały Nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2024 - 2041;
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w gminie Brzesko
  o nazwie „Brzesko – Tereny infrastruktury technicznej”;
 • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Brzesko;
 • wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych w granicach administracyjnych Gminy Brzesko, regulaminu korzystania z wieży widokowej w Brzesku oraz regulaminu użytkowania skateparku;
 • powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

14. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania w okresie międzysesyjnym.

15. Interpelacje Radnych.

16. Zapytania radnych.

17. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na  nie.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku

 

             (-) mgr Maria Kądziołka