Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku, przy zbiegu ulic: Słonecznej i Błękitnej,

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku, przy zbiegu ulic: Słonecznej i Błękitnej,

Burmistrz Brzeska ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzesko, położonej w Brzesku, przy zbiegu ulic: Słonecznej i Błękitnej, składającej się z działki nr 865/4 o powierzchni 0,0073 ha, obręb Brzesko, gmina Brzesko, objętej księgą wieczystą nr TR1B/00061094/9

 

 1. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Brzesku, przy zbiegu ulic: Słonecznej i Błękitnej. Stanowi grunt o kształcie zbliżonym do prostokąta, płaski, bez spadku. Przez działkę od strony wschodniej przebiega sieć gazowa. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajdują się w odległości do 5 m od granic przedmiotowej działki. Na działce znajduje się kabel energetyczny oraz latarnia. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowi użytek gruntowy B.
 2. Nieruchomość obejmująca działkę nr 865/4, obr. Brzesko nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 z dnia 06.1998 r. z późn. zm. wymieniona działka znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego. Działka jest nieogrodzona i niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą. Przy zbywaniu działki nr 865/4, obr. Brzesko zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie dostępu do usytuowanej na działce nr 865/4, obr. Brzesko latarni i kabla energetycznego w ramach obszaru obejmującego teren po 1 m w obie strony od osi kabla energetycznego oraz teren obejmujący obszar 1 m wokół latarni, celem przeprowadzania kontroli stanu tych urządzeń, prowadzenia prac konserwatorskich i eksploatacyjnych, dokonywania ich napraw i modernizacji, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 865/3, obr. Brzesko.
 3. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań.
 4. Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Brzesku i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.
 5. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawnione w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego
  w Brzesku. Dla nieruchomości nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
 6. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
 7. Kopia mapy zasadniczej jest do nabycia w Starostwie Powiatowym w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.
 8. Nieruchomość została przeznaczona do zbycia zarządzeniem nr 371/2023 Burmistrza Brzeska z dnia 6 grudnia 2023 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 22.01.2024 r.
 1. Cena wywoławcza 18 000,00 zł netto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100 netto).

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Wadium: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium w pieniądzu
(w gotówce lub przelewem) w takim terminie, aby w dniu 23.02.2024 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numer działki, której przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2024 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego,
w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 – sala pod przewiązką obok sali obrad.

Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 1 kodeksu cywilnego) winny posiadać stosowne pełnomocnictwa.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wymagane wadium w sposób opisany
w punkcie 13 niniejszego ogłoszenia oraz podpiszą oświadczenie, które stanowi załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane im są uwarunkowania fizyczne
i prawne związane z tą nieruchomością.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, zakładka: nieruchomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko, zakładka: ogłoszenia różne.

Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30, pokój 117 lub telefonicznie (14) 68-65-170.

REGULAMIN PRZETARGUoświadczenie