Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

LXXI Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska w Brzesku
LXXI Sesja w dniu 31 stycznia 2024 r. godz. 10:00
Radni – Sesja

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 ze zm.), zwołuję LXXI SesjęRady Miejskiej w Brzesku, na dzień:


31 stycznia 2024 r. (środa) - godz. 10:00
w sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

 

Porządek posiedzenia sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starosty Brzeskiego, Burmistrza Brzeska, Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zaproszonych gości.
 4. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołów z obrad sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 29 listopada 2023 r., 21 grudnia 2023 r., 27 grudnia 2023 r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres
  od ostatniej sesji.
 7. Sprawozdanie z przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko za 2023 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2023. 
 9. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych. 
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2024;
 2. zmiany uchwały Nr LXX/525/2023 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2024 - 2041;
 3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brzesko;
 4. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości stanowiącej działkę nr 333/3, obręb Brzesko, gmina Brzesko do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z o.o., z siedzibą w Brzesku;
 5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko;
 6. przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2024;
 7. przekazania petycji;
 8. rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania;
 9. przekazania wg właściwości skargi na Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku;
 10. ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Rejonowego w Brzesku oraz Sądu Rejonowego w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2024-2027.

 

11. Interpelacje Radnych.

12. Zapytania radnych.

13. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do urlopowania: stosownie do art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej na czas trwania posiedzenia.

      

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku

 

(-) mgr Maria Kądziołka